Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система основних категорій і законів у соціології.


ЛЕКЦІЯ № 1.

Тема: Соціологія як наука про суспільство

Мета: Визначити місце соціології в житті суспільства: розкрити об”єкт, функції та методи соціології

Після вивчення цієї теми Ви зможете осягнути:

§ що є предметом дослідження соціології, якою є її структура і які функції виконує соціологічна наука;

§ в чому полягає специфіка, якими є сильні сторони та обмеження соціологічного підходу до вивчення суспільства;

§ якими методами нагромаджуються об'єктивні емпіричні дані, що становлять фундамент соціологічного знання;

§ які основні методологічні підходи до аналізу суспільних явищ застосовуються в сучасній соціології.

Ключові поняття: предмет та об'єкт соціології;соціальна система;

теоретична соціологія; галузеві та спеціальні соціологічні теорії;

емпірична соціологія;методи збору інформації;види соціологічних досліджень;генеральна та вибіркова сукупність;репрезентативність результатів дослідження.

Рекомендована література з теми

1. Гідденс Е. Соціологія. Пер. з англ.. К., 1999.

2. Дюркгейм. 3. Социология, ее предмет, метод, предназначение. М.,1995.

3. К дискуссии о предмете// Социологические исследования. 1991, №7, 9, 11.

4. Комаров В. С. Введение в социологию: Учебное пособие для

высших учебных заведений. М., 1994.

5. Маковецький А.М. Соціологія. Чернівці, 2000.

6. Основи социологии: Курс лекций// Под ред. А. Г.Зифендиева,

М.,1991.

7. Піча В. М. Предмет, структура, функції соціології. Львів, 1994.

8. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посіб., К., 1999.

9. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: Посібник для

підготовки до іспитів. – К., 2002.

10. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К.,1996.

11. Рущенко І.П. Соціологія: курс лекцій. X., 1996.

12. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. М., 1994.

13. Современная американская социология. М., 1994.

14. Соціологія: Підручник /За ред. В.Г. Городяненка. К., 2002. с. 9-29.

15. Соціологія: терміни, поняття, персоналі'!. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М. Пічі. К. ; Львів, 2002.16. Соціологія: курс лекцій / За заг ред. В.М. Пічі. К., 1996. с. 6-22.

17. Социология: Наука об обществе. Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В.ПАндрущенко, проф. Н.П. Горлача. X., 1996.

18. Шаповал М. Загальна соціологія. К., 1996.

19. Тихомирова Є.Б. Основи соціології. К.,1996.

20. Черниш. Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. 2-е вид. Львів. 1998.

21. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии //Социологические

исследования. 1990, №2.

22.Якуба О. О. Соціологія. X., 1996.

План:

Предмет, об'єкт, функції та методи соціології.

Соціологія в системі гуманітарних наук

Структура соціології

Система основних категорій і законів у соціології.

 

.1. Предмет, об'єкт, функції та методи соціології.

Термін соціологія походить від двох слів: латинського «соціетес» - «суспільство» і грецького «логос» - «слово», «поняття», «вчення». Таким чином, соціологію можна визначити як науку про суспільство.
Таке ж визначення цього терміна дає відомий американський вчений Дж. Смелзер. Однак це визначення досить абстрактне, так як суспільство в різних аспектах вивчають і багато інших наук.

Для того, щоб зрозуміти особливості соціології, необхідно визначити предмет і об'єкт цієї науки, а також її функції та методи дослідження.
Об'єктом соціології є сукупність властивостей, зв'язків і відносин, які носять назву соціальних. Соціальні відносини складаються між членами суспільства, коли вони займають певне місце в його структурі і наділені соціальним статусом. Отже, об'єктом соціології є соціальні зв'язки, соціальна взаємодія, соціальні відносини та спосіб їх організації.

Предметом соціології слід вважати суспільство як сукупність соціальних спільнот, верств, груп, індивідів, що взаємодіють між собою.

Отже, враховуючи всі зазначені особливості, можна визначити, що соціологія - це наука про загальні і специфічні соціальні закономірності організації, функціонування та розвитку суспільства, шляхи, форми і методи їх реалізації, в діях і взаємодіях членів суспільства.
Як будь-яка наука, соціологія виконує певні функції в суспільстві, серед яких можна виділити наступні:1) когнітивна (пізнавальна) - соціологічні дослідження сприяють накопиченню теоретичного матеріалу про різні сфери соціального життя (наприклад, дать визначення системного аналізу будь-якого об’єкту);

2) критична - дані соціологічних досліджень дозволяють перевірити і оцінити соціальні ідеї та практичні дії;

3) прикладна- соціологічні дослідження завжди спрямовані на вирішення практичних завдань і завжди можуть використовуватися для оптимізації суспільства;

4) регулятивна - теоретичний матеріал соціології може використовуватися державою для забезпечення соціального порядку та здійснення контролю;

5) прогностична - на основі даних соціологічних досліджень можна складати прогнози розвитку суспільства та запобігати негативні наслідки соціальних дій;

6) ідеологічна - соціологічні розробки можуть бути використані різними громадськими силами для формування своєї позиції;

7) гуманітарна - соціологія може сприяти вдосконаленню суспільних відносин.

Ще однією відмінною ознакою соціології як науки є набір методів дослідження.

У соціології метод - це спосіб побудови і обгрунтування соціологічного знання, сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного і теоретичного пізнання соціальної реальності.

Роль соціології в житті суспільства:

За умови виконання соціологією цих функцій вона здатна посісти важливе місце у житті суспільства і кожної людини. Значення соціології надзвичайно зросло у наші дні, після розпаду радянського блоку й утворення з колишніх радянських республік нових незалежних держав. Ми живемо в умовах велетенських соціальних трансформацій, коли здійснюється перехід від тоталітарного (монологізм, відсутність плюралізму, ізольованість СРСР, роль КПРС, партійність науки, герменевтики, тощо) авторитарність суспільства до ліберально-демократичного суспільного устрою. Ситуацію ускладнює те, що і дотепер зберігаються залишки тоталітарної системи та відповідної їй ментальності «радянської людини», немає стратегії перехідного періоду, чітко не окреслені шляхи та напрямки переходу до демократії. Й соціологія спроможна дати знання про реальний стан нашого суспільства, зміни в ньому, нові процеси і явища, допоможе з’ясувати тенденції розвитку на майбутнє, виробити науково обґрунтований прогноз на майбутнє.

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ:

Можна виділити три рівні методів вивчення соціальних явищ і процесів.
Перший рівень охоплює загальнонаукові методи
, використовувані в усіх гуманітарних галузях знань (діалектичний, системний, структурно-функціональний).
Другий рівень відбиває методи суміжних соціології гуманітарних наук (нормативний, порівняльний, історичний та ін).
До третього рівня можна віднести методи, що характеризують прикладну соціологію (опитування, спостереження, аналіз документів та ін.)
Власне соціологічні методи третього рівня грунтуються на застосуванні складного математичного апарату (теорії ймовірності, математичної статистики).mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал