Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7: Нематеріальні активи та ресурси підприємства


1. Поняття і класифікація нематеріальних активів і ресурсів підприємства

2. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

3. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси

 

1. Поняття і класифікація нематеріальних активів і ресурсів підприємства

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3.Це Положення (стандарт) непоширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами,особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Закону України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” ЧИННИЙ

 

Нематеріальні ресурси – ресурси, які не мають матеріальної основи, але здатні давати прибутки або користь підприємству впродовж досить тривалого періоду. Головною особливістю таких ресурсів є відсутність можливості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку вони дають підприємству.

Нематеріальний ресурс – це невід’ємна складова потенціалу підприємства, призначена для забезпечення економічної користі протягом певного періоду часу, яка не має уречевленої форми.

Нематеріальні активи - вкладені грошові кошти підприємства Із нематеріальні об'єкти, які визнаються об’єктом права власності конкретного підприємства, використовуюіься протягом відносно тривалого періоду (більше року) в й ото господарській діяльності і мають приносити прибуток (величину якого важко прогнозувати).

Характерні ознаки нематеріального активу:

• не мас грошової форми;

• не мас матеріальної форми;

• не є дебіторською заборгованістю;

• використовується на підприємстві більше року (або операційного циклу, якщо його тривалість перевищує один рік);

Нематеріальний актив визнається підприємством, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод*, пов’язаних з його використанням, а також вартість активу може бути достовірно визначена.

*Майбутні економічні вигоди, які очікують отримати від нематеріального активу, можуть включати дохід від реалізації продукції, заощадження витрат або інші вигоди, які є результатам використання підприємством цього активу. Наприклад, використання об’єктів інтелектуальної масності у виробничому процесі може зменшити майбутні виробничі втрат або збільшити майбутні доходи.

Склад нематеріальних активів:

1. Права на об’єкти промислової власності.

2. Права на об’єкти, що охороняються авторським і суміжними правами.

3. Інші права власності і користування.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал