Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. Після виконання роботи студент одержує навички проектування у середовищі Visual Dasic додатка, який реалізує лінійний обчислювальний процес.


Після виконання роботи студент одержує навички проектування у середовищі Visual Dasic додатка, який реалізує лінійний обчислювальний процес.

6 Контрольні питання

6.1 Які існують види алгоритмів?

6.2 Який алгоритм називається лінійним?

6.3 Який алгоритм називається алгоритмом з розгалуженням?

6.4 Який алгоритм називається циклічним?

6.5 Які дії потрібно виконати для запуску Visual Basic при створенні нового проекту?

6.6 З яких елементів складається головне вікно Visual Basic?

6.7 Яке призначення має панель елементів керування?

6.8 Які дії виконуються у формі?

6.9 Яке призначення має вікно властивостей?

6.10 Які дії виконуються у вікні коду?

6.11 Як настроїти середовище програмування Visual Basic?

6.12 З яких елементів складається панель елементів керування?

6.13 Для чого призначено елемент Напис (Label)?

6.14 Для чого призначено елемент Текстове поле (TextBox)?

6.15 Перерахуйте етапи створення програми.

6.16 Які знаки арифметичних операцій можна використовувати в програмі?

6.17 Який порядок виконання дій в арифметичних виразах?

6.18 Які правила запису арифметичних виразів?

6.19 Для чого призначено елемент Кнопка (Command Button)?

6.20 Як запустити програму на виконання?

6.21 Як призупинити виконання програми?

6.22 Як відновити виконання програми?

6.23 Як зупинити виконання програми?

6.24 Як задати необхідну назву елементу керування?

6.25 Як викликати вікно коду для елемента керування?

6.26 Як задати назву формі?

Інструкція до виконання лабораторної роботи №4

Тема: Введення й виведення даних, робота зі змінними.

1 Мета роботи: сформувати навички використання змінної в ході програмування; відпрацювати навички завдання імені змінної; сформувати чітке уявлення про типи даних; навчитися застосовувати оператор присвоєння та оголошувати змінну при проектуванні додатку мовою VB.

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення:

2.1 Інструкція до виконання роботи

2.2 Персональний комп’ютер

2.3 Середовище програмування Visual Basic

3 Теоретичні відомості:

У коді додатка застосовується принцип явного опису змінних. Для виявлення неописаних в Dim величин на початку коду задається оператор Option Explicit.

Значення текстового поля на формі має рядковий тип. Текстові поля здебільшого використовуються для введення даних, які надалі можуть брати участь у ході виконання програми в різних обчисленнях. Щоб уникнути помилок обчислень, введені дані необхідно перетворювати у відповідний тип. Для цього в VB є кілька функцій:

CByte(x) – тип результату Byte

CDate(x) – тип результату Date

CDbl(x) – тип результату Double

CInt(x) – тип результату Integer.

При формуванні повідомлення про результат використовується вбудована функція Round(x, n), де х – дробове число, n – кількість чисел у дробовій частині (якщо n не зазначено, то округлення здійснюється до цілого числа).

Символ & застосовується для зчеплення рядків.

4 Хід роботи

4.1 Створити додаток, який реалізує лінійний обчислювальний процес, використовуючи змінні для збереження початкових значень та результатів обчислень.

Для реалізації задачі в програмі потрібно передбачити:

1) введення початкових даних в текстові поля;

2) оголошення типів змінних;

3) перетворення введених даних у числовий тип;

4) присвоєння числових значень змінним;

5) виконання обчислень;

6) виведення результату.

4.2 Зразок реалізації проекту для обчислення виразу

при заданих початкових даних, наведено на рисунку 10.

 

 

Рисунок 10 – Форма для обчислення значення виразу

 

4.3 Приклад коду процедури, яка обробляє подію натискання кнопки «Обчислити»:

Option Explicit

Private Sub CmdОбчислити_Click()

Dim a, b, x, R As Double

a = CDbl(Text1)

b = CDbl(Text2)

x = CDbl(Text3)

R = b ^ 2 + (Log(x ^ 2) + Sqr(a)) / (1 - Exp(2 * x) / 5)

LblРезультат = " R=" & Round(R, 2)

End Sub

 

4.4 Зберегти форму і проект у підпапці Лаб4 папки Група на диску D:.

4.5 Запустити програму на виконання й протестувати її роботу.

4.6 Продемонструвати результат своєї роботи викладачу.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал