Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки


Після виконання роботи студент закріплює навички проектування у середовищі Visual Basic додатка, який реалізує лінійний обчислювальний процес; отримує навички використання змінної в ході програмування, завдання імені та типу змінної, застосовування оператора присвоєння та оголошення змінної при проектуванні додатку мовою VB.

6 Контрольні питання

6.1 В яких випадках потрібні змінні?

6.2 В яких випадках застосовується оператор Dim?

6.3 Яке призначення має оператор присвоєння?

6.4 З яких вікон складається середовище Visual Basic? Опишіть їх призначення.

6.5 Яким способом можна вилучити панель елементів керування й потім відновити її?

6.6 Яким способом можна вилучити вікно властивостей і потім відновити його?

6.7 З яких етапів складається розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера?

6.8 Як створюються елементи керування на формі?

6.9 За якими принципами утворюються імена елементів керування?

6.10 Як після введення значення властивості Caption елемента керування задати значення властивості Name?

6.11 З якою метою використовується код програми?

6.12 Які ви знаєте прийоми, що полегшують введення коду програми?

6.13 Що таке тип даних?

6.14 Наведіть приклади типів даних.

6.15 Чому у VB є декілька різних цілих типів даних?

6.16 Які існують дійсні типи даних?

6.17 Які функції дають значення дійсного типу?

6.18 Які вбудовані математичні функції ви знаєте?

6.19 Які функції для роботи з даними типу дата/час ви знаєте?

6.20 У яких випадках використовується рядковий тип?

6.21 У яких випадках вживаються функції перетворення типів?

6.22 У якій послідовності виконуються операції при обчисленні виразу, якщо відсутні дужки?

6.23 Коли починає виконуватися код проекту?

6.24 Перерахуйте правила написання імен змінних?

6.25 Чи можливий такий вираз x = x + 1?

6.26 Назвіть неправильно задані імена змінних: a, a1, 1a, a_1, СумаРазом, 1, a 1, Сума: разом, if, if2.

Інструкція до виконання лабораторної роботи №5

Тема: Складання програм з розгалуженнями.

1 Мета роботи: сформувати навички створення програм з розгалуженнями; розвивати навички використання змінної в ході програмування, застосування вбудованих функцій.

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення:

2.1 Інструкція до виконання роботи

2.2 Персональний комп’ютер

2.3 Середовище програмування Visual Basic

3 Теоретичні відомості:

Алгоритм з розгалуженням – в залежності від виконання або невиконання умови, виконується одна або інша гілка алгоритму.

Загальний вигляд алгоритму з розгалуженням:

 
 

 


Рисунок 11 – Загальний вигляд алгоритму з розгалуженням

Для подання розгалуженого обчислювального процесу використовується умовний оператор.

Загальний вигляд умовного оператора:

If умова Then оператор 1 [Else оператор 2]

Дія цього оператора полягає в наступному. Спочатку перевіряється умова. Якщо вона задовольняється, то виконується оператор, який стоїть після слова Then, у противному разі – той, що стоїть після слова Else.

Якщо необхідно розглянути декілька умов, застосовують розширену модифікацію умовного оператора.

Розширена модифікація має вигляд:

If умова1 Then

Група операторів 1

ElseIf умова2 Then

Група операторів 2

[Else

Група операторів N]

End If

4 Хід роботи

4.1 Створити додаток, який реалізує обчислювальний процес з розгалуженням, використовуючи змінні для збереження початкових значень та результатів обчислень.

Для реалізації задачі в програмі потрібно передбачити:

1) введення початкових даних в текстові поля;

2) оголошення типів змінних;

3) перетворення введених даних у числовий тип;

4) присвоєння числових значень змінним;

5) виконання обчислень;

6) виведення результату.

4.2 Зразок реалізації проекту для обчислення значення функції

при заданих початкових даних, наведено на рисунку 12.

 

 

Рисунок 12 – Форма для обчислення значення функції

 

4.3 Приклад коду процедури, яка обробляє подію натискання кнопки «Обчислити»:

Option Explicit

Private Sub CmdОбчислити_Click()

Dim x, y As Double

x = CDbl(TxtЗмінна_х)

If x > 2.3 Then

y = Sqr(5 * x)

ElseIf x = 0.6 Then

y = (Sin(x)) ^ 2 + (Cos(x)) ^ 2

Else: y = Abs(x - 5)

End If

LblРезультат = " y=" & Round(y, 2)

End Sub

 

4.4 Зберегти форму і проект у підпапці Лаб5 папки Група на диску D:.

4.5 Запустити програму на виконання й протестувати її роботу.

4.6 Продемонструвати результат своєї роботи викладачеві.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал