Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень
(33 години + 2 години резервного часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
1. Основні поняття програмування (2 год.)   Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття програми, мови програмування, синтаксису і семантики, даних. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Поняття про середовище програмування, транслятор і компілятор. Основні відомості про професію програміста. Учень описує: · поняття алгоритму, програми, мови програмування; · поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах; · призначення середовища програмування; · різновиди середовищ програмування; · процес розв’язування задач на комп’ютері; · функції програміста; · методику створення програм у візуальному середовищі; наводить приклади: · назв 4–5 мов програмування; · назв 2–3 середовищ розробки програм; пояснює: · відмінність синтаксису мови від її семантики; · відмінність псевдокоду від програми; · відмінність коду програми певною мовою програмування та відкомпільованої програми; · поняття транслятора й компілятора.
2. Створення найпростішого проекту (2 год.) Знайомство з візуальним середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Керування профілем користувача. Програмна розробка й файли, що входять до її складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події.   Практична робота №1. Створення найпростішої Windows-програми.     Учень описує: · інтерфейс візуального середовища програмування; · поняття програмного проекту; · методику створення, збереження, компіляції та виконання розробки; · призначення основних файлів, з яких складається розробка, та спосіб їх взаємодії під час створення й виконання програми; · поняття форми й елементу керування; · поняття події й обробника події; · методику редагування коду обробника події; вміє: · відкривати середовище програмування; · створювати нову розробку, відкривати, зберігати й закривати розробку; · компілювати й виконувати Windows-програму; · настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища розробки; · керувати профілем користувача середовища розробки програм; · відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм; · настроювати параметри форми; · додавати до форми елементи керування, переміщувати їх та змінювати їхній розмір; · відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування; · редагувати код обробника події за вказаним учителем зразком.
3. Алгоритми та їх програмна реалізація (2 год.)   Способи опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції. Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних мовою Visual Basic. Практична робота №2. Складання й опис алгоритмів.     Учень описує: · поняття оператора й різновиди операторів; · поняття операторів уведення та виведення даних; · загальну структуру Windows-програми, складеної у візуальному середовищі розробки програм мовою Visual Basic; · складові коду Visual Basic; · призначення та правила запису коментарів у Basic-програмах; наводить приклади: · кількох операторів мови Visual Basic; · кількох способів опису алгоритмічних структур; · базових алгоритмічних конструкцій; вміє: · описувати алгоритми без розгалужень словесно та за допомогою блок-схем; · додавати коментарі до Basic-коду; · записувати оператор виведення даних у текстове поле й використовувати його у програмі; розуміє: · код програми, записаної мовою Visual Basic, що містить оголошення обробників подій та оператори виведення даних.
4. Форми та елементи керування (3 год.) Основні компоненти Windows-програми. Розробка й застосування форм. Настроювання атрибутів форм. Елементи керування та їхні атрибути. Поняття про події, їх активізацію та обробку. Використання вікон повідомлень. Поняття про об’єкт, властивості об’єкта. Практична робота №3. Розробка форм та розміщення на них елементів керування. Учень описує: · процес настроювання атрибутів форм та елементів керування; · призначення таких елементів керування як напис, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком, кнопка; · процес додавання елементів керування до форми; · процес активації події та її обробки; · призначення вікон повідомлення та спосіб їх виведення; називає: · 8–9 елементів керування; · 8–9 атрибутів форм та елементів керування; · події, задані за промовчанням для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком; пояснює: вміє: · надавати формі назву, задавати її колір і розміри; · додавати до форми напис і редагувати його; · створювати текстове поле, робити його багаторядковим, задавати для нього ширину й висоту, керувати смугами прокрутки, визначати, чи буде поле призначене лише для читання, встановлювати для поля текст за замовчуванням; · встановлювати на формі перемикач, додавати до нього текст і керувати атрибутом активності перемикача; · створювати групу перемикачів шляхом їхнього копіювання; · встановлювати на формі прапорець і додавати до нього текст; · додавати до форми поле зі списком і вводити значення елементів списку; · додавати до форми кнопку, визначати її текст і атрибути; · виводити текстові повідомлення у вікнах повідомлень.
5. Атрибути, змінні, присвоювання і стандартні методи (3 год.) Зчитування і встановлення значень атрибутів форм і елементів керування у програмі. Поняття змінної і константи. Поняття ідентифікатора. Типи даних у мові Visual Basic. Оголошення змінних. Надання змінним значень, вікно введення, оператор присвоювання. Використання змінних. Об’єкти, пов’язані з елементи керування та стандартні методи цих об’єктів. Практична робота №4. Уведення й виведення даних за допомогою елементів керування.   Учень описує: · поняття змінної і її значення; · поняття константи; · поняття типу даних; · синтаксис оголошення змінної; · синтаксис і зміст оператора присвоювання; · відповідність між типами даних й елементами керування; · призначення стандартних методів об’єктів, пов’язаних з елементами керування, таких як Show, Hide, ResetText, Focus та спосіб їх виклику; називає: · 4–5 простих типів даних мови Basic; · 2–3 типи даних мови Visual Basic, що є атрибутами системних класів; наводить приклади: · числових і рядкових констант; вміє: · оголошувати змінні; · використовувати автоматичне введення імен атрибутів форм та елементів керування; · надавати змінним значення атрибутів елементів керування, інших змінних та констант; · надавати атрибутам елементів керування значення змінних, інших атрибутів та констант; · здійснювати обмін значеннями між двома змінними; · програмно керувати відображенням елементів керування за допомогою відповідних методів; · розробляти на базі форм Windows-програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою різноманітних елементів керування; · використовувати вікно введення для надання змінним значень.
6. Налагодження програм (2 год.) Використання налагоджувача програм у візуальному середовищі програмування. Покрокове виконання програм, перегляд значень змінних під час виконання програми. Різновиди помилок, методи їхнього пошуку та виправлення. Налагодження програми й методика виправлення помилок.   Практична робота №5. Налагодження програм.       Учень описує: · поняття синтаксичної та семантичної помилки; · методику виявлення та виправлення помилок; · процес перегляду значень змінних під час виконання програми; розуміє: · повідомлення про помилки, які виводяться у середовищі розробки в результаті компіляції програми; вміє: · виконувати програму у покроковому режимі; · локалізувати помилки, знайдені компілятором; · виправляти помилки, пов’язані з помилковим написанням ключових слів і відсутністю оголошень змінних; · встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок; · видаляти точки переривання; · переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача.
7. Операції (2 год.) Поняття операції та виразу. Поняття рядка. Арифметичні, логічні й рядкові операції, а також операції порівняння в мові Visual Basic. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій у мові Visual Basic. Арифметичні й логічні операції. Операція порівняння та конкатенації рядків.   Практична робота №6. Виконання математичних обчислень. Учень описує: · поняття операції та опреанда; · поняття рядка; · способи використання операцій у програмі; · поняття виразу; · пріоритет операцій і порядок обчислення значень виразів; · синтаксис та семантику чотирьох арифметичних операцій, логічних операцій And, Or, Not, 2–3 операцій порівняння та операції конкатенації рядків; наводить приклади: · арифметичних, рядкових і логічних виразів; вміє: · записувати мовою Visual Basic арифметичні, логічні та рядкові вирази; · використовувати у виразах змінні користувача й посилання на атрибути елементів керування; · надавати значення виразів змінним та передавати їх як аргументи до стандартних підпрограм; · записувати мовою Visual Basic будь-які формули, що містять чотири основні арифметичні операції.
8. Умовні оператори (3 год.) Поняття про булеву логіку. Формулювання умов. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Умовні оператори в мові Visual Basic: If…Then, If…Then…Else. Оператор вибору Select Case. Виконання програм з розгалуженнями в покроковому режимі. Вкладені оператори розгалуження.   Практична робота №7. Складання програм з одноальтернативними розгалуженнями.   Практична робота №8. Складання програм з дво- і поліальтернативними розгалуженнями. Учень описує: · поняття про булеві операції та про булеві значення «істинність» і «хибність»; · таблиці істинності логічних операцій And, Or, Not; · синтаксис та семантику шести операцій порівняння, означених у мові Basic; · правила обчислення складених логічних виразів з порівняннями, записаних мовою Visual Basic; · семантику алгоритмічних конструкцій одно-альтернативного та двоальтернативного розгалужень, а також їх позначення на блок-схемах; · семантику поліальтернативного розгалуження; · синтаксис та семантику операторів If…Then, If…Then…Else і Select Case; · семантику вкладених розгалужень; вміє: · записувати мовою Visual Basic логічні вирази, в яких операції порівняння поєднуються булевими операціями; · конструювати алгоритми із одно-, дво- і поліальтернативними розгалуженнями та будувати відповідні блок-схеми; · записувати алгоритми із простими та вкладеними розгалуженнями мовою Visual Basic; · розв’язувати задачі, що вимагають застосування операторів одно-, дво- і поліальтернативного розгалуження; · розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови, шляхом використання в умовах логічних операцій; · розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови, за допомогою вкладених операторів розгалуження; · аналізувати дані, введені користувачем до форми, за допомогою операторів розгалуження.
9. Цикли (4 год.) Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з постумовою та з передумовою. Оператори циклів у мові Visual Basic: For…Next, Do While…Loop, Do Until…Loop, Do…Loop While, Do…Loop Until, For Each… Аналіз виконання циклів у покроковому режимі. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Вкладені цикли. Оператори переривання циклів. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.     Практична робота №9. Використання циклів.   Практична робота №10. Програмування обчислень за ітераційними формулами.     Учень описує: · семантику всіх різновидів алгоритмічної конструкції повторення та спосіб їх зображення на блок-схемі; · методику вибору оператору циклу, що є найкращим для розв’язання певної обчислювальної задачі; · синтаксис та семантику операторів циклів For…Next, Do While…Loop, Do Until…Loop, Do…Loop While, Do…Loop Until; пояснює: · відмінність між семантикою циклів з передумовою, з постумовою та з фіксованим числом повторень; вміє: · складати алгоритми, в яких використовуються конструкції повторення; · використовувати в програмах всі означені в мові Visual Basic оператори циклів; · розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел, які вводить користувач; · розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, які вводить користувач; · розв’язувати задачі, що потребують обчислень за ітеративними формулами; · записувати ітеративні формули, виходячи з умови обчислювальної задачі, сформульованої словесно; · використовувати у розв’язанні різноманітних задач цикли, що завершуються за умови істинності результату певної операції порівняння; · реалізовувати складні умови завершення роботи циклів за допомогою складених булевих виразів та за допомогою операторів переривання циклів; · використовувати вкладені циклічні конструкції у розв’язанні задач; · налагоджувати роботу програм, що містять циклічні конструкції, в покроковому режимі.
10. Підпрограми (3 год.) Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм у мові Visual Basic. Підпрограми з аргументами. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції. Створення й використання власних функцій. Вбудовані процедури й функції в мові Visual Basic: рядкові, перетворення типів даних, генератор псевдовипадкових чисел.   Практична робота №11. Підпрограми користувача в мові Visual Basic.   Практична робота №12. Використання вбудованих процедур і функцій. Учень описує: · поняття підпрограми; · поняття аргументів підпрограми, параметри; · синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням; · поняття процедури та функції; · синтаксис оголошення процедур та функцій; · призначення та синтаксис використання вбудованих функцій перетворення типів даних, 3–4 рядкових процедур або функцій, генератора псевдо-випадкових чисел; пояснює: · відмінність між процедурами та функціями; · відмінність між передаванням параметрів за значенням та за посиланням; вміє: · створювати власні процедури та функції; · викликати процедури у програмі; · передавати до процедур та функцій параметри за значенням; · використовувати виклики функцій у виразах, зокрема в операторах присвоєння, а також у виразах, що задають значення аргументів інших підпрограм; · застосовувати вбудовані рядкові функції Length, Trim, Substring; · використовувати генератор псевдовипадкових чисел; · використовувати функції перетворення даних рядкових типів на числові і навпаки; · застосовувати процедури під час створення програм, у яких багаторазово виконується однотипний код; · використовувати власні функції в обчисленнях арифметичних виразів.
11. Масиви (6 год.) Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів. Уведення даних у масив та відображення його вмісту. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Злиття масивів. Стандартна функція сортування масиву. Двовимірні масиви. Операції зі стовпцями та рядками.     Практична робота №13. Обробка одновимірних масивів: введення й виведення даних, пошук.   Практична робота №14. Обробка одновимірних масивів: обчислення підсумкових показників, кількостей елементів, використання стандартної функції сортування.   Практична робота №15. Обробка двовимірних масивів. Учень описує: · поняття одновимірного масиву; · синтаксис оголошення одновимірного масиву в мові Visual Basic; · поняття індексу й синтаксис звернення до елемента за індексом у мові Basic; · алгоритми введення/виведення значень елементів масиву; · алгоритм пошуку даних у масиві; · алгоритми обчислення підсумкових показників для масиву та для тих його елементів, що задовольняють певним властивостям; · алгоритм вибирання елементів, що задовольняють певним критеріям, з одного масиву і запису їх в інший масив; · поняття двовимірного масиву; · принцип індексації елементів двовимірного масиву; вміє: · оголошувати у Visual Basic-програмах одно- і двовимірні масиви; · зчитувати та встановлювати значення елементів масивів; · програмувати введення даних у масиви шляхом обробки рядка, зчитаного з текстового поля, та за допомогою циклічного введення даних через вікно введення; · реалізовувати мовою Visual Basic алгоритми пошуку даних у масиві, обчислення підсумкових показників для масиву та для тих його елементів, що задовольняють певним властивостям, вибирання елементів, що задовольняють певним критеріям, з одного масиву і запису їх в інший масив; · використовувати стандартні функції обробки одновимірних масивів, зокрема функцію сортування; · програмувати алгоритми, що передбачають перестановки рядків або стовпців двовимірних масивів, а також інші операції над рядками і стовпцями в цілому.

 Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал