Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, яке використовується на підприємстві


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

 

 

Звіт

з виробничої практики

Період проходження

з «» 201 ... р. по «» 201 ...

Повна назва підприємства, де студент проходив практику
_______________________  
Виконавець:  
______________С.В. Гаврилов, студент групи КНіт-09-1  
Керівник практики від кафедри:
______________В.А. Степанов, канд.техн.наук, доцент  
Керівник практики від підприємства:
______________В.А. Степанов, інженер

 

 

Дніпропетровськ

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….  
1. Опис загальної структури та призначення підприємства, його складових частин, функції та призначення підрозділів, їх взаємний зв’язок, функції, які виконують працівники підприємства……………………………………  
  Опис апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, яке використовується на підприємстві…………….  
3. Опис загальної структури та призначення програмного забезпечення, яке використовується на підприємстві…….  
4. Індивідуальне завдання……………………………………..  
ВИСНОВКИ  
Список використаної літератури  
Додаток А. Код програми  

ВСТУП

У кожному вузі України передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти виробничу практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика.

Виробнича практика для студентів спеціальності 7.091501 " Комп'ютерні системи та мережі" є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та -організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж.

Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня інженера-системотехніка.

Метою виробничої практики для студентів спеціальності 7.091501 є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.

ОПИС ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН, ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ, ЇХ ВЗАЄМНИЙ ЗВ’ЯЗОК, ФУНКЦІЇ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Українське державне підприємство поштового зв”язку “Укрпошта” (УДППЗ “Укрпошта”) є національним оператором поштового зв”язку України згідно зрозпорядженням КМУ від 10 січня 2002 року.

Діяльність УДППЗ “Укрпошта” регламентується Законом України “Про поштовийзв”язок”, іншими Законами України, атакожнормативними актами ВПС.

Україна з 1947 року є членом Всесвітньогопоштового союзу (ВПС), двічі обиралась і нині входить до складу Адміністративної ради, вищоговиконавчого органу ВПС. У 1991 роціАдміністраціязв”язкуУкраїниувійшла до Регіональноїспівдружності в галузізв”язку (РСЗ), з 1994 року УДППЗ “Укрпошта” є членом Асоціаціїєвропейськихдержавнихпоштовихоператорів “PostEurop”.

Укрпоштафункціонує як самостійнагосподарськаодиниця з 1994 року, коли галузьзв”язку в результатіреформуваннябуларозподілена на поштовий та електрозв”язок. Тодібулоутворено два об”єднання, у тому числіУкраїнськеоб”єднанняпоштовогозв”язку “Укрпошта”, яке в липні 1998 року реорганізовано в нинідіюче УДППЗ “Укрпошта” згідно з ПрограмоюреструктуризаціїУкрпошти, затвердженоюпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 04.01.98 за №1.

Доскладупідприємствавходять 31 філіалів (27 регіональнихдирекцій, утомучислідвіміських – КиївськатаСевастопольська, Дирекціязобробленнятаперевезенняпошти, дирекція " Автотранспошта", дирекція " Видавництво " МаркаУкраїни", дирекція " Головнийнавчальнийцентр " ЗеленаБуча").

Мережапоштовогозв”язкуохоплюєвсірегіониУкраїниіналічує 24 поштамти, 400 вузлівпоштовогозв’язкута 26 центрівпоштовогозв" язку, 3517 міських, 9880 сільських, 125 пересувних, 22 сезоннихвідділеннята 1824 пунктипоштовогозв’язку.

У системіУкрпоштипрацюютьпонад 115 тис.чол., з них понад 48 тис. листонош.

Доставка поштовихвідправлень в Українізабезпечуєтьсявласнимавтомобільним транспортом. Для перевезенняпошти та друкованихвиданьдіють 33 магістральніавтомобільнімаршрутидовжиноюпонад 29 тисячкілометрів. Парк транспортнихзасобів, задіяних на перевезенні, становить понад 4, 3 тис.автомобілів.

Українськапоштаздійснюєпрямийпоштовийобмінз 58 країнамисвіту; двостороннійобмінпоштовимипереказамиз 17 країнами, односторонній – з 5, двостороннійобмінелектроннимипереказамиміжУкраїноюіМосквою, обмінвідправленнямизпісляплатою – з 10 країнами.
УДППЗ “Укрпошта” якнаціональнийпоштовийоператормаєзабезпечуватинаданняуніверсальнихпослугпоштовогозв”язку, перелікякихівідповіднітарифизатверджуютьсяКабінетомМіністрів. В Україні до цихпослугналежитьпересиланняпростих та рекомендованихпоштовихкарток, листів, бандеролей, а такожпосилок без оголошеноїцінностімасою до 10кг.
Загалом, Укрпоштапропонуєспоживачампонад 70 видівпослуг, у тому числі з використаннямнайсучаснішихінформаційнихтехнологій, насампеределектронної і гібридноїпошти, електронногопереказу, послугІнтернет. У перспективі - здійсненняпередплати через Інтернет, електронноїторгівлі, наданняінформаційнихпослуг, послуг ІР-телефонії з передачею відеозображеннятощо.

У підприємствідіютькорпоративнікомунікаційна мережа та автоматизованісистеми для оптимізаціїуправлінськихрішень, автоматизаціїобробкитехнологічної і фінансовоїдокументації. Швидкими темпами впроваджуєтьсякомп”ютернатехніка на робочихмісцяхобслуговуванняклієнтів, щодаєзмогурозширювати номенклатуру послуг та підвищуватиїхякість.

УДППЗ “Укрпошта” бере участь уреалізаціїНаціональноїпрограмиінформатизації “ЕлектроннаУкраїна”. Йдецілеспрямована робота зістворенняв об”єктахпоштовогозв”язкуІнтернет-пунктів з метою забезпечення доступу широких верствнаселення до всесвітньоїінформаційноїмережі. Нині у філіалахпідприємствадіють 78 таких пунктів, плануєтьсяпрацювати в цьомунапрямку і надалі.

ВажливимнапрямомдіяльностіУкрпошти є вдосконаленняорганізаційно-технологічноїструктурипідприємства. НинірозпочатореалізаціюПрограмиоптимізаціїмережіпоштовогозв”язку, щовключаєпроведення широкомасштабного комплексу робіт, спрямованих на підвищенняефективностівиробництва, поліпшенняякостінаданняпослуг та скороченнянепродуктивнеихвитрат. Суть оптимізаціїполягає в реорганізаціїрайоннихвузлівзв”язку шляхом їхукрупнення і створенняміжрайоннихвузловихцентрів, побудованих за принципом функціональноїдоцільності, а не за адміністративно-територіальнимподіломрегіонівУкраїни.

Підприємство є стабільною структурою, щомаєдавнітрадиції, користуєтьсядовіроюнаселення, забезпечуєдоступністьпослуг на всійтериторіїдержави.

ОПИС АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ, ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал