Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податкова система 5 страница


1. Авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця)

2. Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця

3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації

4. Авансовими платежами щодекади (10, 20 і 30 поточного календарного місяця)

 

353. Письмова вимога відповідного контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу – це:

1. Податкова декларація

2. Податкова квитанція

3. Податкове повідомлення-рішення

4. Податкова вимога

354. Сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки – це:

1. Штраф

2. Податкова надбавка

3. Пеня

4. Фінансова санкція

 

355. Плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства – це:

1. Пеня

2. Державне мито

3. Неустойка

4. Штраф

 

356. Видана банком гарантія погашення податкового боргу платника податків – це:

1. Податкове зобов’язання

2. Податкова гарантія

3. Податкова порука

4. Податковий борг

 

357. Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) – це:

1. Амортизація

2. Знос

3. Переоцінка

4. Ліквідація

 

1. Банківські операції поділяються на:

1. + внутрішньобанківські та клієнтські,

2. внутрішньобанківські та вкладні,

3. поточні та вкладні,

4. кореспондентські та поточні.

 

2. В якому з наведених варіантів відображені клієнтські банківські документи:

1. видатковий касовий ордер, меморіальний ордер, платіжне доручення,

2. прибутковий касовий ордер, розрахунковий чек, платіжне доручення,

3. платіжна вимога, меморіальний ордер, авансовий звіт,

4. + платіжне доручення, грошовий чек, об’ява на внесення готівки.

 

3. Регістр аналітичного обліку банку, в якому відображуються операції, здійснені протягом операційного дня:

1. оборотно-сальдовий баланс,

2. книга реєстрації відкритих рахунків,

3. + особові рахунки,

4. платіжне доручення.

 

4. Основним регістром синтетичного обліку банківських операцій є:

1. + оборотно-сальдовий баланс,

2. особові рахунки,

3. аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій,

4. меморіальні ордери.

 

5. В якому з варіантів наведено вірну структуру плану рахунків банку:

1. розділ – клас – група – синтетичний рахунок,

2. + клас – розділ – група - синтетичний рахунок,

3. група – розділ – клас - синтетичний рахунок,

4. розділ – група – клас - синтетичний рахунок.

 

6. Бухгалтерські рахунки якого класу кореспондують тільки між собою, а їх залишки не враховуються під час складання фінансової звітності банку:

1. клас 2 «Операції з клієнтами»,

2. клас 4 «Фінансові та капітальні інвестиції»,

3. клас 5 «Капітал банку»,

4. + клас 8 «Управлінський облік».

 

7. Які рахунки забезпечують виконання подвійного запису на позабалансових рахунках:

1. контрактивні,

2. контрпасивні,

3. активно-пасивні,

4. + контррахунки.

 

8. Документ, який видається банком його клієнтові та відображає стан його рахунка – це:

1. платіжне доручення,

2. видатковий касовий ордер,

3. грошовий чек,

4. + виписка банку.

 

9. Яким банківським документом оформляють перерахування часткової суми по платіжному дорученню:

1. платіжне доручення,

2. + меморіальний ордер,

3. виписка банку,

4. платіжна вимога.

 

10. Грошові внески засновників банку в статутний капітал проводяться:

1. в грошові формі тільки шляхом безготівкових розрахунків,

2. в грошові формі тільки шляхом готівкових розрахунків,

3. + тільки в грошові формі шляхом готівкових або безготівкових розрахунків,

4. в грошові формі або у вигляді інших активів.

 

11. Рахунок 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал» по відношенню до балансу:

1. контрактивний,

2. + контрпасивний,

3. активно-пасивний,

4. позабалансовий.

 

12. Встановити кореспонденцію рахунків: «Відображено зареєстрований, але несплачений статутний капітал»:

1. + Дебет 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

Кредит 5000 «Зареєстрований статутний капітал»,

2. Дебет 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

Кредит 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»,

3. Дебет 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

4. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал».

 

13. Встановити кореспонденцію рахунків: «Відображено внески акціонерів до статутного капіталу банку»:

1. Дебет 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 5000 «Зареєстрований статутний капітал»,

3. Дебет 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

4.+ Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал».

 

14. З наведеного переліку вибрати контрарні рахунки з обліку власного капіталу:

1. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»,

2. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 5010 «Емісійні різниці»,

3. 5000 «Зареєстрований статутний капітал», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

4. + 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал», 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників).

 

15. Емісійна різниця – це:

1. + різниця між номінальною і ринковою вартістю акцій,

2. різниця між валовими доходами і валовими витратами банку,

3. сума дооцінки активу,

4. несплачені внески акціонерів.

 

16. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку повинен становити:

1. не менше 5 млн. євро,

2. + не менше 10 млн. євро,

3. не менше 15 млн. євро,

4. не менше 20 млн. євро,

 

17. Яку статтю пасиву балансу регулює рахунок 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників):

1. нерозподілені прибутки минулих років,

2. + статутний капітал,

3. готівкові кошти,

4. необоротні активи.

 

18. Як впливає вилучений капітал на розмір статутного капіталу:

1. збільшує статутний капітал на суму викуплених акцій,

2. + зменшує статутний капітал на суму викуплених акцій,

3. не впливає на розмір статутного капіталу,

4. регулює іншу статтю балансу.

 

19. Які з наведених доходів банку відносять до операційної діяльності:

1. дохід від реалізації основних засобів,

2. дохід від реалізації інвестиційних цінних паперів,

3. дохід за субординованим боргом,

4. + комісійні.

 

20. Вибрати правильне визначення поняття «доходи»:

1. кошти, що внесені акціонерами банку через придбання його акцій,

2. зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу,

3. + збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу,

4. початкова сума коштів для підприємницької діяльності.

 

21. Вибрати правильне визначення поняття «витрати»:

1. кошти, що внесені акціонерами банку через придбання його акцій,

2. + зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу,

3. збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу,

4. початкова сума коштів для підприємницької діяльності.

 

22. Які з наведених доходів відносять до комісійних:

1. дивіденди,

2. одержані штрафи, пені, неустойки,

3. прибутки від торговельних операцій,

4. + плата за розрахунково-касове обслуговування.

 

23. Як відображуються в обліку процентні доходи банку при наданні кредиту:

1. + Дебет - збільшення дебіторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу,

2. Дебет - зменшення дебіторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу,

3. Дебет - збільшення кредиторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу,

4. Дебет - зменшення кредиторської заборгованості

Кредит збільшення процентного доходу.

 

24. Рахунки нарахованих доходів по відношенню до балансу:

1. + активні,

2. пасивні,

3. контрарні,

4. позабалансові.

 

25. Рахунки нарахованих витрат по відношенню до балансу:

1. активні,

2. + пасивні,

3. контрарні,

4. позабалансові.

 

26. Термін дії кредитної угоди 6 місяців. Процентні доходи за цей період – 120 000 грн. Відобразити в обліку нарахування процентів згідно принципу нарахування та відповідності:

1.Дебет рахунків нарахованих витрат

Кредит рахунків класу 7 «Витрати», на суму 20 000 грн.,

2. Дебет рахунків нарахованих доходів

Кредит рахунків класу 6 «Доходи», на суму 10 000 грн.,

3. + Дебет рахунків нарахованих доходів

Кредит рахунків класу 6 «Доходи», на суму 20 000 грн.,

4. Дебет рахунків класу 6 «Доходи»

Кредит рахунків нарахованих доходів, на суму 10 000 грн.

 

27. Вибрати складові власного капіталу банку:

1. нерозподілений прибуток, депозити, статутний капітал,

2. кредити НБУ, резервний капітал, депозити,

3. нерозподілений прибуток, статутний капітал, кредити НБУ,

4. + нерозподілений прибуток, статутний капітал, резервний капітал.

 

28. Вибрати складові залученого капіталу банку:

1. нерозподілений прибуток, депозити,

2. кредити НБУ, резервний капітал,

3. статутний капітал, кредити НБУ,

4. + депозити, кредити НБУ.

 

29. Які об’єкти обліковуються на балансових рахунках:

1. операції з приватизації,

2. умовні вимоги та зобов’язання,

3. документи і цінності,

4. + активи, зобов’язання, капітал.

 

30. Номінал депозиту 6500 грн. на 4 місяці (березень-червень) за річною

ставкою 17% з виплатою простих процентів при погашенні. Визначити

проценти за весь період(метод «факт/факт»)..

1. 675 грн.

2.. + 369 грн.

3. 228 грн.

4. 420

 

 

31. Номінал депозиту 26000 грн. на 3 місяці (серпень-жовтень) за

річною ставкою 22% з виплатою простих процентів при погашенні.

Визначити суму процентів за весь період, використавши метод «факт/360».

1. 2517 грн.

2. 4612 грн.

3. 1442 грн.

4. + 1462 грн.

 

32. За результатами поточного року обсяг доходів банку становить 500000

грн., обсяг витрат 540000 грн. Визначити фінансовий результат діяльності.

1. прибуток 40 000 грн.,

2. + збиток 40 000 грн.,

3. прибуток 1 040 000 грн.,

4. збиток 1 040 000 грн.

 

33. Активні операції банків – це:

1. видача готівки клієнтам,

2. списання коштів з поточних рахунків клієнтів,

3. + фінансові операції з розміщення коштів з метою отримання доходу.

4. платежі за використання нематеріальних активів.

 

34. Встановити кореспонденцію рахунків: Зменшено розмір статутного капіталу на вартість анульованих акцій:

1. Дебет 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)»

Кредит рахунків грошових коштів

2. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 5000 «Зареєстрований статутний капітал»,

3. Дебет 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

4. + Дебет 5000 «Зареєстрований статутний капітал»

Кредит 5002 «Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)»

 

35. Яким первинним документом оформляють приймання готівки від юридичних та фізичних осіб для зарахування її на власні поточні рахунки:

1. грошовий чек,

2. прибутковий касовий ордер,

3. платіжне доручення,

4. + об’ява на внесення готівки.

 

36. Яким первинним документом оформляють видачу готівки юридичним особам та підприємцям:

1. + грошовий чек,

2. прибутковий касовий ордер,

3. платіжне доручення,

4. об’ява на внесення готівки.

 

37. Яким первинним документом оформляють видачу готівки працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями:

1. грошовий чек,

2. + видатковий касовий ордер,

3. платіжне доручення,

4. об’ява на внесення готівки.

 

38. Встановити кореспонденцію рахунків: Одержано банком готівку від юридичної особи для зарахування на поточний рахунок:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»,

3. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

4. Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

 

39. Встановити кореспонденцію рахунків: Внесено кошти фізичною особою на депозит:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

4. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб».

 

40. Встановити кореспонденцію рахунків: Сплачено клієнтом комісію за послуги банку:

1. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового

обслуговування клієнтів»,

2. Дебет 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового

обслуговування клієнтів»,

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове

обслуговування»,

4. Дебет 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове

обслуговування»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

 

41. Визначити залишок в операційній касі на кінець дня, якщо залишок на початок дня – 1000 грн., одержано в касу 10 000 грн., видано з каси 7 000 грн.

1. 18 000 грн.

2. 2 000 грн.

3. + 4 000 грн.

4. 5 000 грн.

 

42. Що означає кінцеве сальдо на рахунку 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»:

1. залишок дебіторської заборгованості,

2. залишок кредиторської заборгованості,

3. + залишок готівки,

4. надходження готівки в касу.

 

43. Скласти бухгалтерську проводку: Видано кошти підприємству з його поточного рахунка:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

2. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

4. Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

 

44. Рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» призначено для обліку:

1. грошових коштів,

2. власного капіталу,

3.+ заборгованості банку за вкладами на поточному рахунку клієнта,

4. кредитних операцій.

 

45. Розрахувати ліміт каси, якщо кількість робочих днів підприємства за

квартал становила 65, а календарних днів 92. Готівкова виручка за

квартал 2456790 грн., виплачено готівкою 1780900 грн.

1. 10400 грн.

2. 26704 грн. або 19358 грн.

3. + 37797 грн. або 27398 грн.

4. 18 000 грн. або 20 000 грн.

 

46. Визначити кінцеве сальдо на рахунку 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», якщо початкове сальдо по кредиту – 3 000 грн.. оборот по кредиту – 5 000 грн., оборот по дебету – 2 000 грн.

1. 6 000 грн. по дебету,

2. + 6 000 грн. по кредиту,

3. 10 000 грн. по дебету,

4. 10 000 грн. по кредиту.

 

47. Який вид операційної каси відсутній в банківській установі:

1. прибуткова,

2. видаткова,

3. вечірня,

4. + нічна.

 

48. В якому випадку пасивний рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів

господарювання» стає активним:

1. на ньому ведеться облік грошових коштів,

2. на ньому ведеться облік необоротних активів,

3. при міжбанківських операціях,

4. + при операціях овердрафт.

 

49. Кредити овердрафт – це:

1. кредити короткострокові,

2. кредити довгострокові,

3. кредити на один операційний день,

4. + кредити надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному

рахунку.

 

50.Рахунки нарахованих доходів при їх нарахуванні кореспондують з рахунками класу:

1. 2 «Операції з клієнтами»,

2. 5 «Капітал банку»,

3. + 6. «Доходи»,

4. 7 «Витрати».

 

51. Рахунки нарахованих доходів при їх надходженні кореспондують з рахунками класу:

1. + 2 «Операції з клієнтами»,

2. 5 «Капітал банку»,

3. 6. «Доходи»,

4. 7 «Витрати».

52. З якого моменту заборгованість за нарахованими доходами обліковується як прострочена:

1. + на наступний день після закінчення дії угоди,

2. через 10 днів після закінчення дії угоди,

3. через 30 днів після закінчення дії угоди,

4. через 6 місяців після закінчення дії угоди,

 

53. Рахунки нарахованих доходів відображують:

1. + дебіторську заборгованість,

2. кредиторську заборгованість,

3. доходи,

4. витрати.

 

54. За яким з наведених варіантів не ведеться облік нарахованих доходів:

1. прострочені,

2. сумнівні,

3. безнадійні,

4. + перспективні.

 

55. Роялті – це:

1. перевищення доходів над витратами,

2. комісійні доходи банку,

3. + платежі за використання нематеріальних активів,

4. різновид банківського рахунка.

 

56. Яким документом оформляють операції прибуткової операційної каси:

1. грошовий чек,

2. меморіальний ордер,

3. + об’ява на внесення готівки,

4. видатковий касовий ордер.

 

57. Встановити кореспонденцію рахунків: Прийнято готівку на інкасацію:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»,

2. Дебет 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. + Дебет 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

4. Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування».

 

58. Встановити кореспонденцію рахунків: Виявлено надлишок грошей в

інкасаторській сумці:

1. Дебет 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

2. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»,

4. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового

обслуговування клієнтів»,

 

59. Встановити кореспонденцію рахунків: Виявлено нестачу грошей в

інкасаторській сумці:

1. Дебет 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

2. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 1005 ««Банкноти та монети, інкасовані до перерахування»,

4. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового

обслуговування клієнтів»,

 

60. Інвентаризація каси – це:

1. + перевірка фактичної наявності готівки,

2. доставлення готівки від клієнта банку до каси банку,

3. фактичний огляд каси.

4. документальна перевірка касових документів.

 

61. Яка з наведених вимог заборонена при відкритті поточного рахунка:

1. підприємство може відкривати рахунки в багатьох банках,

2. поточні рахунки відкриваються юридичним і фізичним особам,

3. + анонімність рахунка,

4. поточні рахунки відкриваються резидентам та нерезидентам.

 

62. Поточні рахунки належать до:

1. + депозитів до запитання,

2. строкових депозитів,

3. карткових рахунків,

4. доходів банку.

 

 

63. Яка максимальна кількість знаків аналітичного рахунка, що відкривається до поточного рахунка клієнта:

1. 5,

2. 10,

3. + 14,

4. 15.

64. Яку операцію відносять до безготівкових розрахунків:

1. + перерахування банком грошових коштів з рахунка платника на рахунок одержувача,

2. внесення клієнтом грошових коштів готівкою в касу банку з метою зарахування її на свій поточний рахунок,

3. внесення клієнтом грошових коштів готівкою в касу банку з метою зарахування її на свій депозитний рахунок,

4. одержання клієнтом грошових коштів по грошовому чеку.

65. Який банківський документ забезпечує виконання безготівкових розрахунків:

1. грошовий чек,

2. + розрахунковий чек,

3. об’ява на внесення готівки,

4. видатковий касовий номер.

66. Поточний рахунок клієнта в обліку банку відображується як:

1. актив,

2. + пасив,

3. власний капітал,

4. дохід.

67. Для здійснення операцій з використанням платіжних карток клієнту відривають в банку:

1. поточний рахунок,

2. бюджетний рахунок,

3. депозитний рахунок,

4. + картковий рахунок.

68. Яка господарська операція відображена даною проводкою:

Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»:

1. Поповнення коштів на картковий рахунок безготівковим переказом фізичній особі,

2. Поповнення коштів на картковий рахунок безготівковим переказом юридичній особі,

3. + Поповнення коштів на картковий рахунок готівкою фізичній особі,

4. Поповнення коштів на картковий рахунок готівкою. юридичній особі,

69. Яка господарська операція відображена даною проводкою:

Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток»:

1. Поповнення коштів на картковий рахунок безготівковим переказом фізичній особі,

2. + Поповнення коштів на картковий рахунок безготівковим переказом юридичній особі,

3. Поповнення коштів на картковий рахунок готівкою фізичній особі,

4. Поповнення коштів на картковий рахунок готівкою. юридичній особі.

70. Яким з наведених ознак відповідає характеристика рахунка 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»:

1. активний, по дебету – надходження коштів на поточний рахунок, по кредиту – їх списання, сальдо – по дебету, яке означає залишок коштів на рахунку клієнта,

2. пасивний, по кредиту - надходження коштів на поточний рахунок, по дебету –їх списання, сальдо – по кредиту, яке означає залишок коштів на рахунку клієнта,

3. + активно-пасивний, по кредиту - надходження коштів на поточний рахунок, по дебету –їх списання, сальдо – по кредиту, яке означає залишок коштів на рахунку клієнта, а в разі операції овердрафт сальдо стає дебетовим,

4. позабалансовий.

71. Які зміни відображуються в обліку банку при зарахуванні готівки на поточний рахунок клієнта:

1. + збільшення готівки в касі банку та збільшення кредиторської заборгованості перед клієнтом на суму внеску,

2. збільшення готівки в касі банку та збільшення дебіторської заборгованості банк.,

3. збільшення готівки в касі банку та зменшення кредиторської заборгованості перед клієнтом на суму внеску,

4. збільшення готівки в касі банку та зменшення дебіторської заборгованості банку.

72. Рахунок 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» за призначенням:

1. рахунок грошових коштів,

2. + рахунок розрахунків,

3. рахунок власного капіталу,

4. рахунок витрат.

73. Рахунок 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання за призначенням:

1. рахунок грошових коштів,

2. + рахунок розрахунків,

3. рахунок власного капіталу,

4. рахунок доходів.

74. Рахунок 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб» за призначенням:

1. рахунок грошових коштів,

2. + рахунок розрахунків,

3. рахунок власного капіталу,

4. рахунок витрат.

75. Протягом якого періоду відображуються в обліку касові операції, які відбулись в післяопераційний час:

1. протягом 3-х операційних днів,

2. до початку наступного операційного дня,

3. + не пізніше наступного операційного дня,

4. до кінця місяця.

76. Вибрати обов’язкових учасників розрахункової операції безготівковим способом при їх обслуговуванні різними банками:

1. платник, банк, одержувач,

2. платник, банк платника, одержувач,

3. платник, банк платника, банк одержувача, одержувач,

4. + платник, банк платника, розрахункова палата НБУ, банк одержувача, одержувач.

77. Який з наведених варіантів належить до активних операцій банку:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.067 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал