Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Кафедра психології та педагогіки


УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

Кафедра психології та педагогіки

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни


для студентів напряму підготовки “Психологія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(денна, заочна)

Київ – 2010


Підготовлено: ст.. викладачем кафедри психології та педагогіки Ісаєвою Є.С.

Рецензент: доктор психологічних наук, професор Власова О.І.

 

Затверджено на засіданні кафедри психології та педагогіки

Протокол № 3 від 26.10.2010.

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

 

 

Ісаєва Є.С. Навчальна програма дисципліни “Політична психологія” (для бакалаврів). — К.: УСЗ, 2010 — 14с.

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Політична психологія”, плани семінарських занять, питання до заліку, список літератури.

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Основна мета вивчення дисципліниПолітична психологія – поглиблення знань про закономірності розвитку особистості та суспільства, вивчення і дослідження психологічних аспектів політичного життя сучасного суспільства.

Даний курс призначений для студентів спеціальності “Психологія”, тому питання політичної психології розглядаються цілеспрямовано.

Кінцевою метою курсу є формування чіткої структурної схеми дисципліни “Політична психологія” та знань, вмінь і навичок аналізу сучасної політичної системи, політичної діяльності суб'єктів політики, іміджу політичних партій та їх лідерів.

Виходячи з мети вивчення дисципліни слід відмітити наступні завдання:

1. Вивчення та аналіз історичного розвитку політичної психології.

2. Вивчення предмету, об'єкту та методологічних засад політичної психології.

3. Вивчення задач політичної психології та методів дослідження.

4. Аналіз сучасного стану вітчизняної та зарубіжної політичної психології.

5. Вивчення особливостей політичної соціалізації особистості.

6. Вивчення психологічних особливостей різних політичних режимів.

7. Вивчення соціально-політичних технологій та характеристик політичних маніпуляцій.

8. Вивчення психологічних особливостей проведення політичних кампаній, політичної реклами та компонентів психологічного впливу.

9. Вивчення етапів формування іміджу політичних партій та політичних лідерів.

10. Вивчення основ політичного психологічного консультування.