Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


В основу оцінювання знань студентів на заліку з курсу „Політична психологія” покладені такі характеристики:

· широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

· обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

· самостійність і конструктивізм мислення;

· розв’язання конкретних практичних завдань.

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. Рівень знань студентів оцінюється за параметрами: „зараховано”, „не зараховано”.

" Зараховано" – знання оцінюються як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання допускають деякі неточності.

" Не зараховано" – виставляється, якщо відповідь студента не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 «5» («відмінно»)
В 80-89 «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
C 71 – 79 «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
D 60 – 70 «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
E 50-59 «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
F X 30 – 49 «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання
F 0 - 29 «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовий модуль 1. Психолого - політичний аналіз сучасних соціально-політичних феномен
Тема 1 Предмет, задачі та місце політичної психології у сучасній системі наук
Тема 2 Політична соціалізація особистості та її соціально-політичний статус
Тема 3 Психологічні особливості сучасних соціально-політичних феноменів
Тема 4 Радикалізм, екстремізм, та конфліктна взаємодія у політичному процесі. Психологія влади
Змістовий модуль 2. Основи політичного консультування та його психотехнологічне забезпечення
Тема 5 Політична реклама – як інтегративна агітаційно-пропагандистська технологія
Тема 6 Формування іміджу політичних партій та їх лідерів
Разом годин - 54

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал