Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Північна Буковина та Бесарабія були включені до УРСР


1) у червні 1940 р.; 2) у серпні 1940 р.; 3) у грудні 1940 р.

 

Завдання на карті. Серед пронумерованих на карті українських регіонів позначте той, який увійшов до складу Української РСР у 1945 році: А 1; Б 2; В 3; Г 4

Завдання на карті. Який князь приєднав до Київської Русі території, заштриховані на карті? А. Аскольд; Б. Олег; В. Ігор; Г. Святослав.


Завдання на карті. Серед пронумерованих на карті російських губерній позначте ті, які Австро-Угорщина планувала приєднати до своїх володінь напередодні Першої світової війни: А 1, 2; Б 2, 3; В 3, 4; Г 4,

.

 

Завдання на карті. За умовами якого договору кордон Російської держави проходив по зображеній на карті лінії? А. Андрусівського договору; Б. «Вічного миру» 1686 р.; В. Кучюк-Кайнарджійського договору 1774 р.; Г. Ясського договору 1791 р.

Завдання на карті. Установіть відповідність між назвами східнослов’янських племінних союзів і пронумерованими на карті умовними кордонами їх розселення у ІХ– Х ст.: А п оляни; Б уличі; В сіверяни; Г деревляни.

   
 
 
 

 ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ


1. Які міждисциплінарні зв’язки має історична географія?

2. Сформулюйте об’єкт і предмет історичної географії. Чим відрізняється історична географія від історії і географії?

3. Складові частини історичної географії. Формування нових напрямів історико-географічних студій.

4. Як використовуються в історико-географічних дослідженнях археологічні джерела?

5. Як використовуються в історико-географічних дослідженнях писемні джерела?

6. Як використовуються в історико-географічних дослідженнях етнографічні джерела?

7. Сформулюйте об’єкт, предмет і завдання історичної ономастики.

8. Які види онімів ви знаєте? У чому полягає відмінність підходів істориків і філологів до вивчення онімів?

9. Що таке формант? Приведіть приклади використання формантів в історико-географічних дослідженнях.

10. Сформулюйте об’єкт, предмет і завдання етноніміки. Обґрунтуйте важливість дослідження етнонімів істориками.

11. Сформулюйте об’єкт, предмет і завдання топоніміки. Що у топоніміці називають субстратом?

12. Як використовуються топоніми в історико-географічних дослідженнях?

13. Що вивчає мікротопоніміка? Обґрунтуйте важливість дослідження мікротопонімів істориками.

14. Що викликало появу карт? Які є різновиди і специфіка давніх карт? Що таке «картографічна проекція»?

15. Які вам відомі видатні географи та картографи минулого, їх заслуги у розвитку картографії?

16. Хто здійснив перший огляд історії картографії? Охарактеризуйте напрямки і здобутки розвитку історії картографії зарубіжними дослідниками.

17. Охарактеризуйте розвиток історії картографії радянськими і сучасними вітчизняними дослідниками.

18. Що є спільного і відмінного між географічною та історичною картою?

19. Як співвідносяться поняття «давня карта» та «історична карта»?

20. Які існують різновиди умовних позначок для відображення на історичній карті об’єктів, явищ, процесів, для передачі кількісних та якісних характеристик?

21. З якою метою і як використовується істориками картографічні матеріали?

22. З якою метою і як використовується картографічний метод в історико-географічних дослідженнях?

23. Охарактеризуйте перші картографічні зображення теренів України.

24. Які можна виділити етапи розвитку історичної географії?

25. Як розвивалася історична географія в Україні?

26. Коли історична географія сформувалася як спеціальна історична дисципліна? Чим її предмет і завдання відрізнялися від сучасного визначення?

27. Дайте визначення термінів «окультурений комплекс» і «антропогенний фактор», наведіть приклади.

28. Що означає термін «географічне положення»? Поясніть мікро- і макрофактори вигоди (невигоди) географічного положення.

29. Що означає поняття «географічне середовище»? Хто був автором терміну?

30. Що таке географічний детермінізм?

31. Що таке геополітика?

32. Як розвивалася геополітична думка України?

33. Які існують теорії расизму?

34. Яке місце в геополітиці займає теорія природних кордонів?

35. Як співвідносяться історична географія і геополітика?

36. Що таке «географічний фактор»? Наведіть приклади його ролі в історії.

37. Визначте місце країнознавчого аспекту у історико-географічних студіях.

38. Як визначали роль географічного фактора в історії прихильники геодетерміністичних теорій?

39. Як співвідносяться геодетерміністичні та енвайронментальні теорії?

40. Які вам відомі енвайронментальні теорії?

41. Яка роль природно-географічного фактора в історії в еколого-географічних теоріях?

42. Якій вплив справила некласична екологія на праці радянських істориків?

43. Охарактеризуйте еколого-географічний підхід Л.М. Гумільова до зв’язку ландшафту й етносу.

44. Місце історичної географії в системі історичних та географічних наук

45. Історична фізична географія, її значення для історичного дослідження. Поняття «історична карта», умовні позначки. Види і значення історичних карт.

46. Методи використання картографічних матеріалів в історичних дослідженнях.

47. Складові частини історичної географії: політична, економічна, фізична, населення. Географія антифеодальних та визвольних рухів. Географія політичних подій. Географія подій революції. Географія подій війни.

48. Час і простір на історичній карті.

49. Поява українських земель на мапах Европи та світу.

50. Первіснообщинний лад та археологічні карти України.

51. Південні, західні та східні слов’яни на карті Європи 6-8 ст.

52. Формування кордонів Київської Русі.

53. Географія виникнення і розташування міст ― центрів ремесла, торгівлі, культури.

54. Формування геополітичних та етносоціальних понять «Руська земля», «Русь». Поняття Білої, Червоної і Чорної Русі.

55. Князівства і землі Київської держави на час феодального роздроблености.

56. Географія господарства. Економічні, культурні та політичні зв’язки Русі.

57. Населення Київської Руси, його склад та переміщення у 9 – першій половині 13 ст.

58. Монголо-татарська навала та її вплив на історичну географію Київської Руси та Центрально-Східної Европи.

59. Галицько-Волинське князівство 12-13 ст. на карті Європи. Господарство, населення, міста, географія політичних подій та зовнішніх зв’язків.

60. Україна на історичних картах початку 20 ст.

61. Географія столипінської аграрної реформи в Україні (початок 20 ст.

62. Формування кордонів УНР, УРСР, ЗУНР в 1917-1920 рр.

63. Національно-державне будівництво та адміністративно-територіальний поділ у 20-30 роки.

64. Зміни кордонів України у 1922-1954 рр.

65. Чисельність, розміщення та соціальна структура населення України у 1921-1941 рр.

66. Географія розміщення продуктивних сил України до 1960 року, 60-90ті роки. Населення, міста.

67. Географія розселення українців, зв’язки з українською діаспорою, еміграція 19-20 ст.

68. Розселення народів інших національностей на території України.

69. Волинь на історичних картах. Географічне, історичне, адміністративно-політичне поняття Волині в різні часи.

70. Використання знань з історичної географії в школі та краєзнавчій роботі. Карти, атласи, картосхеми до шкільного і вузівського курсів історії та підручників.
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал