Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття літературної мови. Функції мови


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

 

 

О.О. Жигло,

О.В. Кір’янова

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Для студентів 1 курсу напрямів підготовки

6.030504 - «Економіка підприємства»,

6.030509 - «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Конспект лекцій з української мови (для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)./ Укл.: Жигло О.О., Кір’янова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 36с.

 

 

Укладачі: О.О. Жигло,

О.В. Кір’янова

 

 

Рецензент: доц., к.психол.н. І.М. Золотарьова

 

Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки,

протокол № 5 від 21 січня 2008 року.

 

П Е Р Е Д М О В А

 

Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення.

 

Дидактична мета курсу:

· розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови;

· набуття знань про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги до складання й оформлення ділових паперів.

Студенти повинні знати:

· роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття “національна мова” і “літературна мова”, мовні норми;

· функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль;

· види документів за класифікаційними ознаками; основні правила оформлення реквізитів; вимоги до тексту документа, оформлення сторінки.

 

Студенти повинні вміти:

· давати визначення основних понять;

· визначати типи документів за класифікаційними ознаками;

· правильно оформляти реквізити;

· послуговувати стійкими словесними формулами.

 

Отже, ділова українська мова допоможе студентам заповнити прогалини в знаннях з української мови, сприятиме розвитку їхньої загальної культури мовлення, а також усвідомленому та ґрунтовному оволодінню мистецтвом ведення ділової кореспонденції.

Суттєву допомогу студентам у практиці складання ділових паперів нададуть „Методичні вказівки до самостійної роботи з українського ділового мовлення”, які містять зразки найуживаніших документів, та інші навчальні матеріали зі списку рекомендованої літератури.

 

ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ФУНКЦІЇ МОВИ

 

Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

- у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

- у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»). Він першим використав народно-розмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка. Саме він уперше «своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної та словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови… У мові творів Шевченка знайшли глибоке відображення народнопоетична творчість, усно-розмовні форми народної мови». Традиції Шевченка у розвитку української літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші письменники.

Жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не може існувати без мови. Оскільки мова – явище суспільне, вона виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для самого суспільства, так і для самої мови.

Функції мови: 1) комунікативна; 2) ідентифікаційна; 3) експресивна; 4) гносеологічна; 5) мислетворча; 6) естетична; 7) культуроносна; 8) номіна-тивна.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал