Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗмістВСТУП…................................................................................................................ 6

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…............................................................................... 7

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.................................................... 7

2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ............................................................... 22

3. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛІВ № 1, № 2 ТА ЕКЗАМЕНУ................................. 24

3.1. Завдання до модульного контролю № 1.................................................... 24

3.2. Завдання до модульного контролю № 2.................................................... 25

3.3. Завдання до екзамену.................................................................................. 27

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ…....................................... 30

5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ.......................................................................................... 39

6. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…........................................................... 177

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ…....................................... 195

8. ЛІТЕРАТУРА..................................................................................................... 251

 

 


ВСТУП

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань і напрямів підготовки містять програму нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія», перелік питань для самоконтролю студента з оволодіння ним матеріалом навчальної дисципліни, перелік питань до модульних контролів та іспиту, критерії оцінки знань з навчальної дисципліни, плани семінарських занять з навчальної дисципліни, методичні рекомендації з виконання індивідуальної роботи (реферату) студентами очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, що забезпечує студентів необхідним матеріалом з цього виду роботи і дозволяє зосередити увагу на конкретних проблемних ситуаціях і шляхах їх вирішення.

Підставою для розробки методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів є:

– Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Н А К А З МОН України № 161 від 2.06.93 р.

– Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

– Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

– Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня бакалавр (спеціаліст, магістр)» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

– Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

– Навчальний план нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

– Програма нормативної навчальної дисципліни «Філософія» підготовки бакалавра усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

– Робоча програма нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

– Критерії підсумкового оцінювання знань студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

– Філософія: навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів (російською мовою) / Під ред. Л. О. Алексєєвої, Р. О. Додонова, Д. Є. Музи, В. І. Пашкова. – 3-тє видання. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 170 с. (Гриф МОН України) // Електронний ресурс: https://library.donntu.edu.ua/books/met/cd868.pdf

– Література до нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей очної і заочної форм навчання для виконання усіх видів роботи / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

– Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів очної і заочної форм навчання усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).

– Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентами очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__»20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).

– Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів очної і заочної форм навчання усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__»20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал