Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Платник податку, об'єкт оподаткування та ставки податку.


Лекція 2 (тема 4). Податок на прибуток підприємств.

(березень 2015)

План:

1. Платник податку, об'єкт оподаткування. та ставки податку.

2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств

3. Доходи підприємства, та їх склад для розрахунку бази оподаткування

4. Витрати підприємства, та їх склад для розрахунку бази оподаткування

5. Різниці, які враховуються при коригуванні фінансового результату до оподаткування

6. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій і звільнення від оподаткування податком на прибуток

7. Податкова Декларація з податку на прибуток підприємства

 

Література: Податковий кодекс України, Розділ ІІІ ПКУ«Податок на прибуток підприємств» (статті 133-142)

Платник податку, об'єкт оподаткування та ставки податку.

 

Нові правила оподаткування податком на прибуток набрали чинності з 01.01.2015 р., Порядок обчислення та сплати податку на прибуток викладені в розділі ІІІ ПКУ «Податок на прибуток підприємств» (ст.133-142 ПКУ) .

До 01.01.2015 р. інформація про фінансові результати на підприємствах визначалась в двох розрізах: за даними бухгалтерського обліку визначався обліковий прибуток, для цілей оподаткування по декларації з податку на прибуток підприємства визначався податковий прибуток, по якому розраховувалась сума податку, яку належить перерахувати до бюджету.

З 1.01.2015 р. податок на прибуток визначається на підставі даних бухгалтерського облікуз (без) проведенням коригувань.

 

Платниками податку на прибуток з числа резидентів є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім бюджетних установ; громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів (ст..133.1 ПКУ).

 

Платниками податку з числа нерезидентів є юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї (ст..133.2 ПКУ)..

 

Об’єктом оподаткування (ст.134 ПКУ) є:

1. прибутокіз джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. Коригування здійснюється шляхом збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування. Для платників податку, у яких річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування.2. дохід за договорами страхування,

3. дохід (прибуток) нерезидента,

4. дохід операторів, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів,

5. дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню.

 

Базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згідно ПКУ.

Ставки податку на прибуток (ст.136 ПКУ):

Базова (основна) ставка податку становить 18 %об’єкта оподаткування;

До 1.04.2011 року було – 25 %, далі понижувався: в 2011 році – 23%, 2012 – 21%, в 2013 р. – 19%, з 1 січня 2014 року - 18 % . В 2011 році планувалась базова (основна) ставка 16%, але була відхилена в 2014 році.

Для окремих видів діяльності одночасно із ставкою податку на прибуток встановлені окремі ставки для окремих видів доходів/прибутку:

- 0 % і 3% за договорами страхування ;

- 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених п.141.4 ПКУ

- 10% від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів- 18 % від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств(ст. 137. ПКУ).

 

Податок нараховується платникомсамостійно. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку покладається на платників податку.

 

Податковим (звітним) періодом для платників податку на прибуток єкалендарний рік, крім виробників сільськогосподарської продукції.

Обчислювати суму податку, подавати декларації та сплачувати податок на прибуток підприємства здійснюють за календарні квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік, крім виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

 

Об’єкт оподаткуванняподатком на прибуток визначається на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, а саме:

- амортизації необоротних активів;

- резервів (забезпечень);

- обмежень окремих видів витрат та преференцій тощо.

При цьому для платників з річним доходом до 20 млн. грн. надано можливістьвизначати об’єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку без проведення коригувань.

З 1.01.2015 р. з проведенням податкової реформи скасовано низку обмежень по врахуванню витрат (напр., скасовані обмеження витрат на: навчання, маркетинг, рекламу, відрядження та інше).

 

Фінансові результати діяльності підприємства (доходи, витрати, прибуток або збиток) визначається за правилами бухгалтерськими обліку і відображається у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма №2).

 

Річний дохід платника податку на прибуток визначається за П(С)БО 15 «Дохід» або за міжнародними стандартами фінансової звітності, що їх використовує платник. Згідно з П(С)БО 15 річний дохід складається з таких доходів, що відображаються у Звіті про фінансові результати:

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи ;

- інші доходи..

 

Витративизначається за П(С)БО 16 «Витрати»» або за міжнародними стандартами фінансової звітності, що їх використовує платник. Згідно з П(С)БО 16 витрати відображаються у Звіті про фінансові результати та:складаються з наступних витрат:

- собівартості реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг).

- адміністративні витрати

- витрати на збут

- інші операційні витрати

- фінансові витрати

- інші витрати.

 

У Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) прибуток до оподаткування визначається в наступній послідовності:

1. Валовийприбуток (збиток) дорівнює вирахуванню з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) дорівнює виручці від реалізації після вирахування податків і зборів (ПДВ, акцизного податку), знижок і бонусів.

2. Фінансовий результат від операційної діяльності дорівнює сумі валового прибутку (збитку) від реалізації, іншим операційним доходам за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

3. Фінансовий результат до оподаткування дорівнює прибутку (збитку) від операційної діяльності, до якого додаються та віднімаються фінансові доходи та фінансові витрати, інші доходи та інші витрати.

Операційна діяльність - це основна діяльність та інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю (так в НП(С)БО 1).

 

Для визначення об’єкта (бази) оподаткування визначений фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) корегується на різниці, визначені ПКУ.

При коригуванні фінансового результатудо оподаткування враховуються наступні різниці:

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

2. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень)

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових результатів.

При визначенні об’єкта оподаткування не враховується дохід (втрати) від участі в капіталі.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал