Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Доходи підприємства, та їх склад для розрахунку бази оподаткування


Доход від реалізації товарів визнається за датою переходу прав власності - за датою передачі товарно-матеріальних цінностей покупцям. Дохід від реалізації визнається на підставі первинних документів, які підтверджують їх передачу покупцям і замовникам: рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, акти та інші.

Доход від виконання робіт і послуг визнається за датою складання актів чи інших документів, що підтверджують їх виконання.

Підприємства можуть одержувати доходи від іншої операційної діяльності, не пов’язаної безпосередньо з реалізацією:

- доходи від реалізації іноземної валюти

- від реалізації інших оборотних активів (запасів, МШП)

- дохід від операційної оренди активів

- дохід від курсової різниці, визнані пені і штрафи

- доходи від відшкодування раніше списаних активів

- дохід від списання кредиторської заборгованості

- дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

- інші доходи операційної діяльності.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. При використанні активів підприємства іншими сторонами підприємство отримує дохід у вигляді:

- відсотків – плати за використанні грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству (по депозитах, векселях, облігаціях, фінансовій оренді)

- роялті – платежів за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо);

- дивідендів – частини чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частини їх участі у власному капіталі підприємства.

До інших доходів відносяться:

- дохід від реалізації фінансових інвестицій

- дохід від відновлення корисності активів

- дохід від неопераційних курсових різниць

- дохід від безоплатно отриманих активів (ОЗ, НА, ФІ (ЦП тощо)

- інші доходи звичайної діяльності (списання кредиторської заборгованості, від вартості негативного гудвілу тощо)

- надзвичайні доходи

4. Витрати підприємства, та їх склад для розрахунку бази оподаткування

Витрати підприємства у звітному періоді формуються з:

- собівартості реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг);

- адміністративних витрат;

- витрат на збут;

- інших операційних витрат;

- фінансових витрат;

- інших витрат звичайної діяльності та надзвичайні втрати.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

- прямі матеріальні витрати;- прямі витрати на оплату праці;

- амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів

- вартості послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт та послуг;

- загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

- інші прямі витрати.

 

Прямі витрати – це витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом окремих видів товарів (продукції).

Загальновиробничі витрати, яківраховуються при визначенні виробничої собівартості – це витрати, які безпосередньо забезпечують виробництво, але які не можна віднести до собівартості окремих видів продукції. До них відносяться витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами та дільницями, внески на соціальні заходи., амортизація основних засобів та нематеріальних загальновиробничого призначення, витрати на його утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, витрати на охорону праці, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень та інші витрати, які прямо не можна включити до виробничої собівартості. Для розподілу цих витрат і включення до собівартості окремих видів продукції застосовуються спеціальні правила.

При відображенні у витратах собівартості реалізованих товарів враховується собівартість придбаних товарів (це вартість придбання товарів та транспортно-заготівельних витрат при їх придбання).Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених ПКУ.

Собівартість реалізованих товарів (робіт, продукції) визнаватиметься витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від їх реалізації (тобто одночасно з доходами від їх реалізації, а саме по даті передачі ТМЦ покупцям).

 

До адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: заробітна плата управлінського персоналу та сума нарахованого єдиного соціального внеску, витрати на відрядження, суми амортизації, вартість опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорони, паливно-мастильних матеріалів, утримання стоянок та паркування автотранспорту, вартість банківських , аудиторських, інформаційних, консультаційних послуг, послуг зв’язку і т.д.

До витрат на збут включаються витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам.

Інші операційні витрати - це собівартість проданих виробничих запасів та інших оборотних активів, втрати віз знецінення запасів, нестачі і втрати від псування цінностей (в межах норм природного убутку), собівартість реалізованої іноземної валюти та втрати від курсової різниці, та інші витрати, пов’язані з основною діяльністю підприємств, суми амортизації наданих в оперативну оренду основних засобів і т.д..

Фінансові витрати – це відсотки за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою, дисконт при погашенні боргових цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів тощо), оплата послуг фінансово-кредитних установ).

Інші витрати – це витрати, що не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг . До них включається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж), собівартість реалізованих фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал