Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Різниці, які враховуються при коригуванні фінансового результату до оподаткування


При коригуванні фінансового результату до оподаткування враховуються наступні різниці:

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

2. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень) (резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат та резерву сумнівних боргів).

3. Різниці на суми врегулювання сумнівної та безнадійної торгової заборгованості.

4. Різниці, які виникають при нарахуванні процентів за борговими зобов'язаннями.

5. Інші коригування фінансового результату до оподаткування

6. Коригування суми податку на прибуток. Це зменшення самої суми податку на прибуток на суму нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно юридичних осіб, відмінне від земельної ділянки. Ця норма стосується лише податку на нежитлову нерухомість. Оскільки сума податку на прибуток визначається за певний звітний період, то і сума нарахованого та сплаченого податку на нежитлову нерухомість береться за той самий звітний період.

5.1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів(ст.138 ПКУ)

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суми, визначені відповідно до національних стандартів бух обліку (або міжнародних стандартів фін звітності) :

- на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів

- на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду

- на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів у разі їх ліквідації або продажу.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активівпри наявності розходжень з бухгалтерським обліком, які можуть виникати у вартості основних засобів (в ПКУ визначена вартість не менше 2500 грн.), у строках експлуатації (в ПКУ визначені мінімально допустимі для основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів)

- на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;

- на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів

5.2. При коригуванні фінансового результату до оподаткування враховуються суми нарахування резервів сумнівних боргів (для відшкодування майбутніх втрат) та на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, та суми , які виникають при формуванні резервів і з врахуванням обмежень, визначених ПКУ (ст.139 ПКУ). 

5.3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст.140 ПКУ)

і враховуються при визначенні фінансових результатів до оподаткування, виникають:

- при оподаткуванні процентів за борговими зобов’язаннями (кредитами, позиками, депозитами, фінансовому лізингу та іншим),

- на суми доходів від участі в капіталі, дивідендів,

- на суми перевищення звичайних цін над договірною вартістю при реалізації товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій;

- на суми перевищення договірної вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій;

- на суми втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства:

- на суми по нарахуванню роялті на користь нерезидентів, за умов визначених ПКУ (ст.140 ПКУ );

- інші.

6. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій ( ст. 141 ПКУ)та звільнення від оподаткування податком на прибуток(ст.142 ПКУ)

 

В ПКУ передбачено особливості оподаткування прибутку окремих видів діяльності:

1. Страхової діяльності: одночасно із оподаткуванням прибутку підприємства за основною ставкою податку на прибуток оподатковуються доходи від страхування за окремо встановленими ставками). Доходи за договорамистрахування оподатковуються за ставками 0 % і 3%..

2. Операції з цінними паперами (при визначенні фінансового результату враховується сума позитивного чи раніше не врахованого від’ємного результату від продажу чи іншого відчуження цінних паперів, уцінки цінних паперів).3. Нерезидентів.ст.141.4.1 визначено види доходів, які отримують нерезиденти із джерела їх походження з України (проценти і дисконтні доходи за борговими зобов’язаннями; дивіденди, роялті; доходи від лізингових (орендних) операцій, від продажу нерухомого майна, від продажу цінних паперів,; брокерська, комісійна та агентська винагорода, та інші доходи, які виплачені нерезидентам в Україні)

Доходи нерезидентів оподатковується за ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % від сум доходів.

4. В ПКУ також визначені особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий

від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг (крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів), отриманих у межах договорів комісії, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що дозволяють здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи (ст.142 ПКУ).

На цих підприємствах є обмеження щодо чисельності працюючих працівників - інвалідів. Так протягом попереднього звітного року кількість інвалідів повинно бути не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників за умови, що фонд оплати праці інвалідів становить не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці.

Такі підприємства та організації громадських організацій інвалідів для звільнення від оподаткування податком на прибуток повинні зареєструватись у відповідних контролюючих органах і отримати дозвіл на право користування такою пільгою відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Згідно Закону вивільнені від оподаткування кошти мають цільове використання. У разі порушення вимог щодо їх цільового використання підприємство зобов'язане збільшити податкові зобов'язання, а також сплатити пеню.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал