Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За результатами звітного періоду підприємства подають до податкових органів Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.


Податкова декларація при податок на прибуток – це документ, що подається платником податків, контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового боргу.

Разом з декларацію підприємства до органів податкових служб подають всю фінансову звітність (квартальну і річну) підприємства.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися бухгалтерським обліком та первинними документами.

Декларація заповнюється в гривнях без копійок із відповідним заокругленням, не дозволяються виправлення, в незаповнених графах ставляться прочерки.

 

Декларація складається із заголовної та основної частини з показниками та додатків до неї (спочатку було 17, тепер 12 додатків – потрібно уточнювати).

У заголовній частині декларації відображаються обов'язкові реквізити підприємства: звітний (податковий) період, за який подається чи уточняється податкова декларація; повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місцезнаходження платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків.

Податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби та скріплена печаткою.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника податку. Подання копій декларації та додатків не дозволяється.

Способи подання декларації:

- особисто платником податку або уповноваженою на це особою

- поштою з повідомленням про вручення

- в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису

 

Декларація з податку на прибуток подається за квартальні періоди наростаючим підсумком (за 1 квартал (в 2011 р. не було), за півріччя, 9 місяців, рік) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Платник податків зобов'язаний за кожний звітний період подавати податкову декларацію незалежно від того, чи провадив платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Термін сплати податку. Підприємство зобов'язане самостійно сплатити податок на прибуток до бюджету не пізніше 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації (тобто протягом 50 днів після закінчення звітного періоду). Платіжні доручення на перерахування до бюджету подат­ку підприємства подають до банківських установ до настання терміну платежу. 

Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності (податкової декларації)тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осібв розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, вдруге протягом року - 1020 гривень за неподання або несвоєчасне подання декларації.

У разі якщо платник вчасно не перерахував податок протягом визначеного строку, необхідно сплатити штраф у розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів - у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Ненарахування, неутримання та/або несплата податку виявленні при перевірці підприємства податковим органами тягнуть накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету. За ті ж дії вчинені повторно протягом 1095 днів (3 років) - 50 %, втретє -. 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 % річних обліковоїставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. (ст.129)Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації (ст.145 ПКУ)

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 - земельні ділянки -
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом
група 3 - будівлі,
споруди,
передавальні пристрої
група 4 - машини та обладнання
з них:  
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
група 5 - транспортні засоби
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 - тварини
група 8 - багаторічні насадження
група 9 - інші основні засоби
група 10 - бібліотечні фонди -
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи -
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 - природні ресурси -
група 14 - інвентарна тара
група 15 - предмети прокату
група 16 - довгострокові біологічні активи

Метод амортизації обираються підприємством самостійно. П(С)БО 7 «Основні засоби» для нарахування амортизації основних засобів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) рекомендується використовувати методи:

1). прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів; 2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання
об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання; 5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал