Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студент ___________ ______________________


( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Додаток Д
Зразок оформлення списку використаних джерел

Окремі видання:

1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

2. Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики [Текст] / А.І.Бородіна, А.С.Бугай; ред. І.І. Гіхман. – К.: Рад. шк., 1979. – 606 с.

3. Основы создания гибких автоматизированных произведений [Текст] / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техника, 1986. – 144 с.

4. Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К.: Арбис, 1992. – 158 с.

 

Статті з періодичних видань:

1. Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України [Текст] / М. Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

2. Аверінцев С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С.Аверінцев, пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001. – № 7-8 – С. 6–15.

 

Посилання на інтернет-ресурси:

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

 

 


Додаток Е
Рекомендована література до розділу «Охорона праці»

1. СН245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. – М.1971.

2. ДСанПіН 3.3-2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – Київ, 1999. - 18с.

3. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Київ, 1999. – 30 с.

4. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – Київ, 2000.

5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М., 1988.

6. ДНАОП 003-3.06-80 Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152-80 – М., 1980.

7. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. К.Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно и др.-К.: Техника, 1991. – 286 с.

8. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

9. СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. – М., 1995.

10. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберг – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 485 с.

11. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – М., 1983.

12. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – Київ, 2000.

13. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. - Київ, 2000.

14. ДНАОП 0.03-3.14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85. - М, 1985.

15. ГОСТ12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. – М., 1990.

16. ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (СТ СЭВ 1413-78). – М., 1980.

17. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума Классификация (СТ СЭВ 1928-79). – М., 1980.

18. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях (СТ СЭВ 2834-80). – М, 1981.

19. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. – М, 1986.

20. ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення. – М., 1993.

21. ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення. – М., 1993.

22. ДСТУ 2867-94 Шум. Метода оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги. – М., 1994.

23. ДСТУ 2894-94 Пристрої екранувальні для захисту інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги. – М., 1994.

24. ДСТУ 3010-95 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів. – М., 1995.

25. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общ. ред. Е. Я. Юдина – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.

26. ДНАОП 0.03-1.65-79 Санітарні правила робота з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання №1960-79.

27. ДНАОП 0.03-1.77-90 Санітарні правила роботи з джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання № 5170-90.

28. ДНАОП 0.03-3.30-96 Державні стандартні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.

29. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86).

30. ГОСТ 12.1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения.

31. ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.

32. ГОСТ 111.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

33. ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний.

34. ГОСТ 12.2.091-94 ССБТ. Требования безопасности для показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним.

35. 35. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

36. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

37. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

38. ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний.

39. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

40. ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.

41. ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

42. ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки.

43. Старовертов И. Г. Справочник проектировщика. Часть ІІ. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – М: Стройиздат, 1988. -510 с.

44. ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпека.

45. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергопромиздат, І987.-248с.

46. Степанов А. Г., Сабарно Р. В. Техника безопасности при эксплуатации лазерных установок. – К.: Техніка, 1989. – 110 с.

47. ДСТУ 3038-95 Гігієна Терміни та визначення основних понять.

48. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

49. ГОСТ 12.2.033-84 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

50. ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. – М.: Стройиздат, – 1986.

51. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

52. ДНАОП 0.05-8.04-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

53. ДНАОП 0.03-8.03-97 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

 
 
 

Додаток Є
Оцінка економічної ефективності проекту

 

1. Загальні витрати проекту. Визначаються суми витрат на розробку, виробництво та реалізацію продукту.

Вихідні дані можна звести в таблицю:

Таблиця И.1


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал