Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Басқа металл еместермен қосылыстары.


Жоғ ары температурада кө міртек кү кіртпен тікелей қ осылады:

 

 

Кө міртек дисульфиді (кү кіртті кө міртек) - тө менгі температурада қ айнайтын сұ йық тық. Оның булары ө те улы жә не тез тұ танғ ыш. Ол суда ерімейді дерлік, кө птеген органикалық заттар ү шін жақ сы еріткіш.

Электр разряды кезінде (жоғ ары температурада) кө міртек азотпен тікелей ә рекеттесіп, тү ссіз улы газ – циан тү зеді:

 

 

Бұ л процесті сутек қ атысуында жү ргізсе циан сутек тү зіледі:

 

(ө те улы)

 

Кә дімгі жағ дайда циан сутек тү ссіз, оң ай ұ шқ ыш сұ йық тық (tқ айн.=26, 5°С). Ол ө ткір ащы бадам иісті.

Сумен кез-келген мө лшерде араласады. Циансутектің су ерітінділері цианды сутек немесе кө герткіш қ ышқ ыл деп аталады.

Цианамид – суда жақ сы еритін тү ссіз кристалдар. Сілтілік жә не қ ышқ ылдық ортада ол сумен мочевина тү зеді.

 

 

Цианидтер сонымен қ атар кү кіртпен оң ай тотығ ады:

 

 

Нә тижесінде роданды сутек немесе тиоциан қ ышқ ылының тұ зы – роданидтер алынады. Бос роданды сутекті ә детте қ ұ рғ ақ роданид пен калий гидросульфатын вакуумде немесе сутегі ағ ысында ә рекеттестіріп алады:

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал