Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Көмір қышқылы және оның туындылары.


Кө міртек диоксиді су ерітіндісінде тепе-тең дік бар:

 

 

Ол солғ а қ арай кү шті ығ ысқ ан, сондық тан ионының концентрациясы аз, ал диоксидтің кө п бө лігі сумен ә рекеттеспей (25°С -та 60% -тен кө бі) еріген тү рде болады. Кө мір қ ышқ ылы ның болуы ерітіндіге қ ышқ ылдық дә м береді. Ол кү ші орташа қ ышқ ыл (). Кө мір қ ышқ ылы бос кү йінде бө лінбеген жә не ерітінділерде ғ ана ө мір сү реді.

... Сілтілік металдар карбонаттарынан басқ а, кө мір қ ышқ ылының кө птеген орта тұ здары суда нашар ериді. Су ерітіндісінде карбонаттар гидролизге ұ шырайды, нә тижесінде ерітіндінің :

 

 

-нің артық мө лшерінде карбонат гидрокарбонатқ а айналады:

 

 

 

Карбонаттарғ а қ ыздыру ә ртү рлі ә сер етеді. -тен басқ а сілтілік металдар карбонаттары ыдырамай балқ иды, қ алғ андары ә р тү рлі қ ыздырғ анда ыдырайды, мысалы:

 

 

Гидрокарбонаттардың термиялық тұ рақ тылығ ы аздау жә не кө п тө менірек температураларда ыдырап, карбонаттарғ а тү рленеді:

 

 

Кү шті қ ышқ ылдар карбонаттарды жә не гидрокарбонаттарды бұ зады, олардан ә лсіз кө мір қ ышқ ылын ығ ыстырып шығ арады:

 

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал