Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2.4 Фінансово-кредитна система в ринковій економіці


 1. Фінанси, їх суть і функції. Державний бюджет. Структура доходів і витрат бюджету, проблеми їх збалансування
 2. Кредит: суть, принципи організації та функції. Банківська система України.
 3. Підприємницький прибуток і процент. Теорії процента (Бем-Баверк, Дж.Кейнс, К.Маркс, І.Фішер, Дж.Хінс)
 4. Роль фінансово-кредитної системи у підвищенні ефективності суспільного виробництва

 

1. Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни.

Суб'єкти фінансових відносин - держава, підприємство, його структурні підрозділи, державні органи різних рівнів управління, громадські організації, члени суспільства.

Види фінансових відносин: платежі, відрахування до фондів, розподіл доходів, податки, пільги.

До фінансових належать грошові відносини:

· між державою і юридичними і фізичними особами;

· між фізичними і юридичними особами;

· між юридичними особами;

· між окремими державами.

Функції фінансів:

1. розподільча (характеризує розподіл фінансових ресурсів між регіонами, галузями, різними напрямами видатків підприємств і організацій)

2. регулююча(коригування розподілу доходів)

3. контролююча (за допомогою фінансів можна перевірити стан розвитку народного господарства, ефективність діяльності підприємств, використання грошових ресурсів)

4. стимулююча (забезпечується завдяки використанню податкових пільг)

Види фінансів:

 1. фінанси держави - система грошових фондів, що знаходяться в руках
  держави і необхідні для фінансового забезпечення його функцій (центральна частина фінансової системи)
 2. фінанси підприємств - фінансові відносини між юридичними особами,
  юридичними особами і державою, юридичними і фізичними особами, тобто система грошових фондів. які забезпечують процес виробництва і відтворення
 3. фінанси населення – грошові фонди, що формуються у населення із різноманітних форм отримуваних ними доходів.

Державний бюджет - річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Проект держбюджету щорічно приймається вищим законотворчим органом(ВРУ).

Держбюджет – це система грошових відносин, які виникають, з одного боку, між державою, а з іншого - між підприємствами, організаціями і населенням по формуванню і використанню централізованого фонду державних грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Держбюджет – це основний фінансовий план держави на поточний рік, що має силу закону.

Бюджет складається з двох частин: доходи і видатки.

Структура доходної частини бюджету: сьогодні більшу частину доходів бюджету становлять податки з юридичні і фізичних суб'єктів.

Видатки державного бюджету спрямовуються на розвиток народного господарства, фінансування соціально-культурної сфери, забезпечення обороноздатності держави, утримання органів державного управління.

Виділяють центральний і місцеві бюджети.

Дефіцит бюджету – це та сума, на яку в поточному році видатки бюджету перевищують його доходи. Причини бюджетного дефіциту: падіння суспільного виробництва; роздуті соціальні програми, які не забезпечені фінансовими ресурсами; приписки, крадіжки тощо.

Бюджет сім'ї складається з доходів і видатків. Доходи: оплата праці,
надходження із суспільних фондів споживання, доходи від індивідуальної та
кооперативної діяльності, доходи від особистого підсобного господарства, доходи від власності. Видатки: продукти харчування, одяг, взуття, меблі, предмети культури і побуту, автомобілі, соціально-культурні та побутові послуги, заощадження.

 

2. Кредитні відносини виникають між кредитором та позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і платності.

Основні функції кредиту:

 1. акумулювання тимчасово вільного грошового капіталу.
 2. розподілення акумульованих коштів.
 3. прискорення процесу концентрації та централізації виробництва і капіталу.
 4. важливий засіб регулювання економіки, зокрема грошового кредитного регулювання.
 5. сприяння економії витрат обміну (шляхом безготівкових розрахунків і кредитних грошей).

Принципи кредитування:

 1. забезпеченість
 2. повернення, строковість та платність
 3. цільовий характер
 4. поєднання інтересів кредитора та одержувача кредиту
 5. самостійність комерційного банку в проведенні комерційних операцій.

Форми кредиту:

 1. Комерційний кредит надається одним підприємством Іншому у вигляді продажу товарів або послуг з відстроченням платежу
 2. Банківський кредит–кредит, що надається банками та спеціалізованими
  кредитно-фінансовими установами економічним суб'єктам підприємницької діяльності, населенню, державі у вигляді грошових позик. Надані позики поділяють на коротко-, середньо-, і довгострокові.
 3. Споживчий кредит підприємства торгівлі та сервісних послуг надають у вигляді товарів і послуг, що продаються в розстрочку.

Різновиди:

 1. Лізинговий пов'язаний з наданням в оренду рухомого і нерухомого майна(машини, обладнання);
 2. Іпотечний - під заставу нерухомого майна;
 3. ломбардний – кредит центрального банку, який надається комерційним банком під заставу державних цінних паперів.
 4. Міжнародний кредит обслуговує міграцію позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.
 5. Державний кредит – кредитором чи позичальником є держава реалізується через розміщення на відкритому ринку державних цінних паперів.

Банк – це економічна установа, що спеціалізується на кредитовані, посередництві в грошових розрахунках і операціях з цінними паперами.

Банківська система – сукупність різних видів банків та банківських об'єднань у їх взаємодії та взаємозв'язку. Її елементи:

1)центральний банк;

2)комерційні банки;

3)спеціалізовані фінансово-кредитні установи.

Банківська система України має дворівневу побудову:

 1. Національний банк України
 2. Комерційні банки

НБУ:

 • провадить єдину політику у сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці;
 • емісія грошей (монопольне право);
 • зберігання резервних фондів грошових знаків, дорогоцінних металів,
  золото, валютні запаси;
 • обслуговує державний борг України;
 • дає дозвіл на створення комерційних банків.

Комерційні банки виконують функції: кредитні посередницькі, фондові(випуск і розміщення цінних паперів компаній), розрахункові операції.

Кредитні заклади:

 1. поштово – заощаджувальні заклади
 2. ломбарди - видають позики під заставу рухомого майна
 3. кредитні союзи - надання короткострокових споживчих кредитів
 4. фінансові компанії - кредитування продажу товарів
 5. страхові компанії - продаж страхових полісів
 6. пенсійні фонди - формування пенсійного фонду і видача пенсій
 7. інвестиційні компанії - привертання і використання інвестицій
  Кредитні гроші – вексель, чек, банкнота.

 

3. Підприємницький прибуток – це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво.

 

 

Банківський прибуток – це залишок між сумою одержаних відсотків і витратами банку.

Прибутковість банку оцінюють за нормою банківського відсотка.

 • Бем-Баверк.

Капітал і процент – категорії поза історичні.

3 елементи концепції проценту:

 1. блага мають більшу вартість у теперішній час у порівнянні з майбутнім.
 2. Люди бажають платити більшу величину за блага теперішні у порівнянні з майбутніми
 3. Процес виробництва стає більш довшим, коли капітал використовується для виробництва кінцевих благ.

Процент по Бем-Баверку - це ціна, яку сплачують за можливість мати гроші зараз, а не через деякий час.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал