Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хахуди С. М.


 

 

Чернігів, 2015

 

 

ОБЛІК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

 

  Дата   Зміст виконаної роботи     Відмітка безпосереднього керівника
    Перед початком проходження практики був проведений інструктаж. З'ясування місця органів внутрішніх справ серед інших правоохоронних органів України. Ознайомлення із завданнями та функціями органів внутрішніх справ. Визначення та ознайомлення з правовою основою діяль­ності органів внутрішніх справ за Конституцією України, Зако­нами України " Про міліцію", " Про оперативно-розшукову дія­льність", " Про внутрішні війська МВС України" та " Про дорож­ній рух", Кримінально-процесуальним кодексом України, інши­ми нормативно-правовими актами. Засвоєння системи органів внутрішніх справ України. Роз­межування завдань, напрямів діяльності, повноважень, структу­ри Міністерства внутрішніх справ України. Розкриття правомочностей міністерства внутрішніх справ України. Визначення структури місцевих (територіальних) органів внутрішніх справ. Розкриття основних положень забезпечення реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю. Дослідження організації роботи органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку за місцем практики.    
  Визначення завдань міліції як особливого озброєного ор­гану виконавчої влади. Розкриття функцій міліції: адміністра­тивної, профілактичної, оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної, виконавчої та охоронної. Ознайомлення з основними напрямами діяльності підроз­ділів міліції: кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, міліції охорони та спеціальної міліції, а та­кож державної автомобільної інспекції. Аналіз основних обов'язків і прав міліції. Участь у при­йманні та реєстрації заяв і повідомлень про злочини й адмініст­ративні правопорушення. Присутність при проведенні криміна­лістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності. Розкриття змісту профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення злочинів, розшуку осіб, які переховують­ся від правосуддя, пропали безвісті та інших осіб у випадках, передбачених законом. Складання та оформлення відповідно до чинного законо­давства дозволу на придбання, зберігання, носіння та перевезен­ня зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів та речовин, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила.  
  Ознайомлення з організацією діяльності основних струк­турних підрозділів органів внутрішніх справ і організацією про­філактичної роботи серед осіб, схильних до правопорушень (не­повнолітніх, раніше засуджених, схильних до зловживань спир­тними напоями, наркозалежних). Вивчення порядку приймання заяв і скарг громадян в ор­ганах внутрішніх справ та порядку приймання рішень щодо них. Аналіз ходу виконання законодавчих і відомчих норма­тивних актів із роботи зі скаргами та заявами громадян. Участь в перевірці фактів, викладених у заявах і скаргах, та складанні відповідних процесуальних документів (оформлен­ня пояснень, актів і протоколів). Ознайомлення з роботою дільничних інспекторів міліції з організації прийому громадян. Участь у проведенні бесід і лекцій із пропаганди чинного законодавства України серед на­селення.    
  Ознайомлення з процедурою, формами та процесуальним порядком дізнання в справах про злочини, строками проваджен­ня дізнання, класифікація слідчих дій та форм закінчення досудового слідства. Визначення форм і видів взаємодії слідчого з органами дізнання. Здійснення невідкладних слідчих дій, віднесених кри­мінально-процесуальним законом до компетенції органів діз­нання, закріплення результатів цих дій у процесуальних доку­ментах. Приймання участі у виконанні доручень слідчого орга­нів дізнання про виконання оперативно-розшукових або слідчих дій. Виконання доручень слідчого при провадженні попередньо­го розслідування з кримінальних справ. Складання протоколу допиту підозрюваного, опитування потерпілого і свідка.    
  Підбивання підсумків практики. Підготовка документів про результати проходження практики. Захист практики.  

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал