Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів за протокольною формою проведення дізнання та слідства.


Згідно ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Проте всебічність, повнота й об'єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують чи особою, яка через свої фізичні або психічні вади на може сама здійснювати своє право на захист, а також якщо це визнає за необхідне прокурор чи суд.

Змістом цієї стадії є регламентована кримінально-процесуальним законом діяльність органів дізнання й досудового слідства зі великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому згідно ст. 11 КПК України переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового слідства; винятком можуть бути лише справи приватного обвинувачення та справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів, в яких досудове слідство провадиться тільки у разі, якщо злочин вчинено неповнолітнім встановлення обставин вчинення злочину (суспільно-небезпечного діяння), осіб, причетних до його вчинення, з припинення й запобігання вчинених злочинів.

Досудове слідство є самостійною частиною кримінального процесу, його процесуальною стадією. Досудове слідство як самостійна стадія являє собою відповідно врегульовану законом, у формі правових відносин діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й інших учасників досудового слідства, що здійснюється у встановленому кримінально-процесуальному порядку, з метою виявлення злочинів, повного, всебічного й об активного розслідування кримінальних справ і спрямована на вирішення завдань кримінального судочинства.

Розслідування як процесуальна діяльність має дві форми - власне досудове слідство та дізнання. Ці дві форми поєднані між собою завданнями і процедурою.

Досудове слідство здійснюють відповідно до ст. 102 КПК України слідчі прокуратури, слідчі ОВС, слідчі органів безпеки і слідчі податкової міліції. Дізнання ж провадять органи дізнання, які передбачені в ст. 101 КПК України.

Дізнання є першим етапом процесуальної діяльності, частиною досудового слідства. Органи, які проводять дізнання, вживають необхідних оперативно-розшукових заходів із метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили.

Ст. 103 КПК України визначено порядок провадження дізнання у кримінальних справах. За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами кримінально - процесуального закону, проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України у справі про злочин, що не є тяжким, або особливо тяжким у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила складає постанову про передач}/ справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження. Коли особа, яка вчинила злочин, не встановлена, слідчий зупиняє досудове слідство в справі з додержанням вимог ст. 206 КПК України і зобов'язаний як безпосередньо, так і через органи дізнання вживати заходів до встановлення особи, що вчинила злочин. У разі порушення органом дізнання справи про вчинення тяжкого злочину, цю справу має бути передано слідчому через прокурора у строк не більше десяти днів з моменту порушення справи. Якщо у справах про тяжкі злочини не встановлено особу, що вчинила злочин, орган дізнання, передавши справу слідчому, продовжує виконувати оперативно-розшукові дії, виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшуковик дій.

Закінчується дізнання складанням постанови про направлення справи для провадження досудового слідства, яку затверджує прокурор. За наявності обставин, що виключають провадження у справі (ст. 6 КПК України), орган дізнання закриває кримінальну справу і виносить про це мотивовану постанов)', копію якої протягом доби надсилає прокуророві.

Досудове слідство як одна з форм слідства - це діяльність слідчого за вже порушеною та прийнятою до свого провадження кримінальною справою. Кримінально-процесуальне законодавство визначає широке коло повноважень слідчого під час провадження слідства. Всі рішення щодо проведення слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання дозволу від прокурора чи суду на проведення певних слідчих дій (наприклад, ексгумація, обшук тощо), слідчий несе повну відповідальність за законність і своєчасність проведення слідчих дій. Він вправі по справі, що перебуває в його провадження, викликати в установленому законом порядку будь-яку особу для допиту, провести огляд, обшук чи інші слідчі дії, вимагати від підприємств, установ, організацій, громадян, пред'явлення необхідних документів чи предметів, які мають значення для розслідування справи.

Отже, після того, як слідчий прийняв справу до свого провадження, він використовує весь обсяг своїх повноважень з розслідування злочинів та несе відповідальність за його хід.

Досудове слідство є сукупністю процесуальних дій, які проводять органи дізнання, слідчі та прокурори і регламентуються кримінально-процесуальним законом,

Слідчі дії - процесуальні дії з метою збирання, виявлення, фіксації, перевірки, дослідження доказів у кримінальній справі. Вони мають пізнавальний характер і процесуально-правову природу. Процесуальні дії, незалежно від їх безпосереднього завдання, в сукупності спрямовані на всебічне, повне та об'єктивне розслідування кримінальної справи.

Кримінально-процесуальний закон передбачає проведення таких процесуальних дій: допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, очна ставка, огляд місця події, освідування, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, ексгумація трупа, обшук та виїмка, призначення експертизи.

За особливостями процесуальної форми слідчі дії виконують: за постановою слідчого чи без неї; з дозволу суду чи без нього; з санкції чи без санкції прокурора; за участю понятих чи без них. Слідчу дію оформлюють протоколом, який повинен відповідати вимогам ст. 85 КПК України.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал