Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Голландия


Соқ -керең дерге оқ ыту 1961 ж басталды.Алғ аш басқ арғ ан Ян Ван Дайк, ол оқ ытудың ө з жү йесін ұ сынды.Алдымен ол телевидение, радио, газеттерде соқ ыр- керең дердің ө міріне арналғ ан бағ дарламалар жү ргізді. Яғ ни ә леуметтік қ оғ амды с.к таныстырды.

Содан кейін соқ ыр- керең дер тұ ралы мә ліметттерді жан-жақ ты ү йлестірді, ә сіресе денсаулық сақ тау ұ йымдарына Сщдан кейін туылғ ан бал-ң бә ріне жаппай скрининг ө ткізді. Нә тежиесінде ауытқ ұ лығ ы бар бал-ң барлығ ы есепке алынды.

Соқ ыр- керең дердің балалар бар отбасыларына арн педагогтар, мамандар жіберілді. Сол арнайы мамандар осы отбасыларына жан-жақ ты кө мектесуге мақ сат қ ойды

- ә леуметтік кө мек

-арнайы педагогикалық кө мек.

Арнайы педагогтар ата-аналарғ а жан- жақ ты консультациялар берді.6аптада 1 рет с к баланы ә р тү рлі жағ дайды болғ анын видиокамерамен тү сіріп, жазуды арн коммиссияғ а кө рсетеді.Комиссия

Жазуды талдап, салыстырып, баланың дамуынтексереді, оның ары-қ арай тә рбиелеуін жосвпар қ ұ рды.

4 жасқ а дейін бала ө з отбасында ө мір сү реді.

 

4 жастан бастап арнайы оқ ыту басталады 1 оқ ыту группасында 2бала, олармен 14 педагог 2тә рбиеші жұ мыс істейді, ә р баламен кү нделікті кем дегенде 4 сағ ат жеке жұ мыс жү ргізіледі. Оқ ыту 20 жасқ а дейін жү ргізілуі де мү ммкін.

Жалпы білім беру пә ндеріө змен қ атар оларды мамандық қ а дайындайды. 18 жастан бастап арнайы пенсия алады. Пенсия жыл сайын ү лпейеді. 23 жаста Голандияның тұ р-ң орташа айлық тары неге тең болады. Қ азіргі уақ ытта Ян Ван Дайк орталығ ында бү кіл ә лемдегі мамандары стажировка ө теді.

Германия

Ян Ван Дайгтың жү йесі қ олғ а алынып, жү зеге асырылды. Гоновер қ аласында соқ ыр-керең дерге арналғ ан 1967 ж орталық ашылды. Орталық ішіне мектеп –интернат, мұ ғ алімге арн курстар соқ -керең дерге арн пә терлер, ата-аналарғ а арн консультативтік курстар, арн шеберханалар т б ұ йымдар.

Тифло-сурдопедагог болу ү шін ұ зақ дайындалу керек. Олар ө те жоғ ары кларификация алады

-алғ аш педагогикалық білім

-кем дегенле 1, 5 стаж жалпы арн ұ йымдарда

-1 стаж с к арналғ ан ұ йымдарда оқ у -арнайы педагогика факультетінде оқ у. Голандияда ни.е Паркинсон мектебінде стажировкада б.к

Қ азіргі уақ ытта біреу мем-е ск арналғ ан мекемелер н.е арн мектептердегі арн бө лімдер бар Белгия, Швеция, Италия, Испания, Канада, Австралия, Япония, ЮАР, Индия, Польша, Румыния, Югославия.

Ресей

Совет одағ ығ ында тифло-сурдапедагогтың қ алаушысы болғ ан Соколянсий. Бірақ оның алдында 1905ж а.о к балаларғ а арналғ ан прютка Петербург

Алғ аш рет с к бала қ абылданады. Кейіннен олардың саны ө сті, бірақ оларды арнайы оқ ытты деп айтуғ а болмайды. Соколянсий с к арналғ ан арнайы мектеп-клиниканы ашты. Бұ л мектеп 1938 жылғ а дейін, ғ ана жұ мыс істеді. Осы мектеп оқ ушылары Соколянский ұ сынан методика бойынша методика бойынша оқ и бастады. Осы балалардың оқ ытуына алғ аш ғ ылымдық кө зқ арас п.б Осы балаларды диогностикалық топтастыру, оқ ыту мә селелері қ арастырылды.

Кейіннен Соолянский 50-жылдары Мә скеу қ аласында соқ ыр-керең дерге арналғ ан арнайы балалар ү йін ашты.Осы балалар –ү йі 3 бө лімінен қ ұ ралады;

1. Диогностикалық топ, балалар 1 жыл болады. Осы топта бала мен дефектолог жә не ологрофрено педагог жұ мыс істейді. Басты мақ саты баланың ойлау қ абілетін анық тау. Балаларғ а қ осымша а о к диагнозы қ ойылғ ан жағ дайда, оны ә леуметтік ү йге жібереді.

2. Мектепке дейінгі бө лім (3-5 жасқ а дейін) Ө зіне -ө зі қ ызымет ету, жесттерді ү йретеді. Дактельді -контактық шрифтке ү йретеді, балағ а қ арым-қ атынас жасауды ү йретеді.

3. – Мектеп бө лімі.Балалар естімейтін балалардың 12 жылдың білімін немесе жақ сы ү лгеретін балалар болса, 11 жылдың ж.б. беру мектептің білімін алып шығ ады.

 

Сонымен қ атар мектептің кешкі бө лімі бар жә не мамандық қ а, дайындау бө лімдер жұ мыс істейді. Қ азіргі уақ ытта осы мектеп-интернат соқ ыр-керең нің орталығ ына айналды.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал