Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система інформаційного забезпечення інноваційного розвитку


 

Система інформаційного забезпечення організаційно-економіч­но­го механізму управління процесами інноваційного розвитку суб'єктів гос­подарської діяльності в умовах нестабільної ринкового середовища перехідної економіки містить ряд підсистем (рис. 4.4), які вирішують свої спе­ци­фічні завдання, мають свої методи збору й обробки інформації, що зна­ходить відображення в їх функціонально-структурній побудові.

Незалежно від джерела інформації рекомендується така пос­лі­­­довність дій щодо формування системи інформаційного забезпечення для оцінки проектів інноваційного розвитку суб'єктів господарювання [11]:

1 Виділити стадії процесу обґрунтування, кож­ну з них поділити на етапи.

2 Для кожного з виділених етапів сформулювати цілі, виділити комплекс завдань, вирішення яких веде до досягнення поставлених цілей.

3 Визначити критерії, за якими буде оцінена ефективність прове­дення робіт кожного етапу.

4 Для кожного з етапів виділити види інформації, необхідної для вирішення поставлених завдань (відомості про споживачів, конкурентів, торговельних і збутових посередників, дані про загальноекономічні умо­ви господарювання, відомості про правові аспекти конкретних видів діяльності і т. п.).

5 Визначити джерела інформації і методи її збору, установити їх кількісні та якісні характеристики. Наприклад, для збору інформації ме­тодом опитування - категорії опитуваних, їхню кількість, територію опи­тування, час опитування, періодичність опитування і т.п.; для ана­лізу друкованих джерел - назви видань, глибину огляду (кількість рок­ів, за які буде зібрана інформація), обсяг одного джерела і періодич­ність видання, кількість джерел і т. п.

6 Визначити час, терміни і періодичність збору інформації і вста­новити, хто буде здійснювати її збір, обробку й аналіз і якими мето­дами.

7 Розрахувати витрати на збір, збереження, обробку й аналіз інфор­мації.

8 Визначити джерела й умови фінансування процесу формування інформаційної бази.

9 Зібрати інформацію.

10 Виконати аналіз зібраної інформації.

11 Подати отримані результати.

Відповідно інформаційна система організаційно-економічного ме­ха­нізму управління процесами інноваційного розвитку суб'єктів госпо­дарської діяльності повинна містити функціональні підсис­теми, зображені на рис. 4.5.

 
 

 

 


 

 

Рисунок 4.5 – Функціональна структура інформаційної системи [11]

 

Підбиваючи підсумки викладеному вище, можна зробити висновок, що інформаційне забезпечення організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності в нестабільному ринковому середовищі повинне допомагати встановлювати природу вирішуваних проблем і знаходити їх ефек­тивні рішення, забезпечуючи безперервне одержання і багатокритеріальний аналіз інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище суб'єкта господарю­вання.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал