Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Графічні інформаційні моделі взаємодії інформаційних потоків на різних етапах вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства


 

Інформаційні моделі поетапного ухвалення управлінських рішень з ВНІР (рис. 4.7 – рис. 4.9) дозволяють зменшити ступінь невизначеності щодо обсягів і видів необхідної інформації [1].

 

 


Рисунок 4.7 – Графічна інформаційна модель взаємодії інформаційних потоків на етапі аналізу відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім та визначення можливих шляхів приведення їх у відповідність (етап 1, блок 1)


 

 


 

Рисунок 4.8 – Графічна інформаційна модель взаємодії інформаційних потоків на етапі критеріальної оцінки і попереднього вибору найбільш перспективних напрямків інноваційного розвитку (етап 2, блок 4)

 


 

 

 


Рисунок 4.9 – Графічна інформаційна модель взаємодії інформаційних потоків на етапі економічного обґрунтування проектів інноваційного розвитку (етап 3, блок 9)

Характеристика інформаційного забезпечення для різних етапів вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства

 

Інформаційне забезпечення кожного з етапів вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства поєднує такі елементи: етапи – види інформації – джерела її надходження – методи збору і аналізу інформації – суб’єкти збору і аналізу інформації – витрати на збір і точність інформації – форма реалізації інформації при ухваленні рішень (табл. 4.1 – табл. 4.3) [1].


Таблиця 4.1 - Характеристика інформаційного забезпечення етапу 1

Вид інфор-мації Детальний опис інформації Джерела надходження Методи збору і аналізу Суб’єкти збору і аналізу Витрати на збір і точність інформації Форма реалізації інформації при ухваленні рішень
             
Д.1.01 Загальноекономічні та галузеві тенденції розвитку, інноваційна політика держави, науково-технічні досягнення, правове регулювання інноваційної діяльності Інформаційні бюлетені, періодичні видання; спеціальна література, законодавчі та нормативні акти, комп’ютерні мережі і банки даних Метод кабінетних досліджень Інформаційно-аналітичний відділ, відділ інновацій і розвитку потужностей, відділ маркетингу Витрати на здійснення передплати, придбання літератури, обслугову-вання комп’ютерної мережі Д.1.05 Результати оцінки ступеня відповіднос-ті внутріш-ніх умов розвитку зовнішнім
Д.1.02 Потреби, запити і рівень купівельної спроможності споживачів, дії наявних конкурентів, визначення потенційних конкурентів, взаємовідносини з постачальниками, партнерами та ін. суб’єктами ринку Результати ринкових досліджень Метод польових досліджень (опитуван-ня) Відділ маркетингу Витрати на розроблення, розповсюджен-ня і аналіз анкет
Д.1.03 Рівень наукоємності виробництва, оновленості технологій, запасів матеріалів тощо; ступінь спрацювання основних засобів; асортимент, якість і конкурентоспромож-ність продукції, що випускається; забезпеченість матеріально-технічною базою; наявність виробничих потужностей тощо Функціо-нальні структурні підрозділи Аналіз розрахованих значень необхідних показників, службової документації, звітів Відділ інновацій і розвитку потужностей, відділ маркетингу Витрати на технічне виконання  

Продовження табл. 4.1

 

             
Д.1.04 Методика вибору, SWOT-аналіз Загальновідома методика зіставлення ринкових можливостей і загроз із сильними та слабкими сторонами діяльності [18]  
Д.1.06 Рекомендації з ВНІР у системі цілі – інноваційні орієнтири – достатність ресурсної бази – рівень конкурентоспромож-ності – ставлення до ризику Див. розділ 2
Д.1.07 Обґрунтування попереднього визначення можливих напрямків інноваційного розвитку Д.1.05 Д.1.06 Відділ інновацій і розвитку потужностей Витрати на технічне виконання Д.1.07
               

 

Таблиця 4.2 – Характеристика інформаційного забезпечення етапу 2

Вид інфор-мації Детальний опис інформації Джерела надходження Методи збору і аналізу Суб’єкт збору і аналізу Витрати на збір і точність інформації Форма реалізації інформації при ухваленні рішень
             
Д.1.07 Див. табл. 4.1 Д. 2.14 Обґрунтування вибору перспективних напрямків інноваційного розвитку
Д.2.08 Характеристики потенційних споживачів, конкурентів, посередників Дані ринкових досліджень Метод польових досліджень (опитуван-ня) Відділ маркетингу Витрати на розроблення, розпов-сюдження і аналіз анкет
Д.2.09 Обсяг фінансових, матеріальних ресурсів, кількість і кваліфікаційні характеристики персоналу для реалізації кожного з напрямків Відділ фінансів, кадрові служби, матеріаль-ний відділ Аналіз службової докумен-тації, звітів Відділ інновацій і розвитку потужнос-тей Витрати на технічне виконання

Продовження табл. 4.2

 

             
Д.2.11 Методичні засади обґрунтування вибору напрямків інноваційного розвитку Див. розділ 2  
Д.2.12 Методичні підходи врахування ризику Імовірнісний підхід до оцінки ризику на основі розрахунку очікуваного значення результату (Е), абсолютного розміру ризику (∂), відносного розміру ризику (д) [10]
Д.2.13 Опис чинників ризику для різних сценаріїв розвитку подій Методика аналізу ризику [6]

Таблиця 4.3 – Характеристика інформаційного забезпечення етапу 3

Вид інфор-мації Детальний опис інформації Джерела надходження Методи збору і аналізу Суб’єкт збору і аналізу Витрати на збір і точність інформації Форма реалізації інформації
Д.2.14 Див табл. 4.2 Д.3.18 Економічне обґрунтуван-ня проектів з визначенням найбільш прийнятних
Д.3.15 Методичні підходи економічної оцінки інноваційних проектів Загальновідома методика оцінки інноваційних проектів на основі розрахунку чистого зведеного прибутку (NPV), періоду окупності (PP), індексу рентабельності (PI), внутрішньої норми доходності (IRR)
Д.3.16 Маркетингові програми реалізації кожного з напрямків Розробляється відділом маркетингу за загальновідомою методикою [7]
Д.3.17 Опис ескізних проектів інноваційного розвитку Методики Д.3.15, 3.16 Аналіз попередніх висновків Відділ інновацій і розвитку потужнос-тей Витрати на технічне виконання
               

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал