Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична робота № 1


ПРАКТИКУМ

З КУРСУ " ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"

для студентів

галузі знань 0306 " Менеджмент і адміністрування "

спеціальностей

7. 03060104, 8.03060104 " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності "

7. 03060107, 8.03060107 " Логістика "

галузі знань 1801 " Специфічні категорії "

спеціальностей

7.18010012, 8.18010012 " Управління інноваційною діяльністю "

7.18010013, 8.18010013 " Управління проектами "

7.18010014, 8.18010014 " Управління фінансово – економічною безпекою "

7.18010016, 8.18010016 " Бізнес - адміністрування "

7.18010018, 8.18010018 " Адміністративний менеджмент "

7.18010010, 8.18010010 " Якість, стандартизація та сертифікація "

7.18010020, 8.18010020 " Управління навчальним закладом (за типом) "

7.18010021, 8.18010021 " Педагогіка вищої школи "

КИЇВ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА " КРОК "

 

ПРАКТИКУМ

З КУРСУ " ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"

для студентів

галузі знань 0306 " Менеджмент і адміністрування"

спеціальностей

7. 03060104, 8.03060104 " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

7. 03060107, 8.03060107 " Логістика "

 

галузі знань 1801 " Специфічні категорії"

спеціальностей

7.18010012, 8.18010012 " Управління інноваційною діяльністю"

7.18010013, 8.18010013 " Управління проектами"

7.18010014, 8.18010014 " Управління фінансово – економічною безпекою"

7.18010016, 8.18010016 " Бізнес - адміністрування"

7.18010018, 8.18010018 " Адміністративний менеджмент"

7.18010010, 8.18010010 " Якість, стандартизація та сертифікація"

7.18010020, 8.18010020" Управління навчальним закладом (за типом)"

7.18010021, 8.18010021 " Педагогіка вищої школи"

 

Затверджено

на засіданні кафедри

математичних методів та статистики

Протокол №

від ____ __________2013 р.

 

 

КИЇВ 2013


Практикум з курсу " Охорона праці в галузі" для студентів галузі знань 0306 " Менеджмент і адміністрування" спеціальностей 7. 03060104, 8.03060104 " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 7.03060107, 8.03060107 " Логістика "; галузі знань 1801 " Специфічні категорії" спеціальностей 7.18010012, 8.18010012 " Управління інноваційною діяльністю"; 7.18010013, 8.18010013 " Управління проектами"; 7.18010014, 8.18010014 " Управління фінансово – економічною безпекою"; 7.18010016, 8.18010016 " Бізнес - адміністрування"; 7.18010018, 8.18010018 " Адміністративний менеджмент"; 7.18010010 8.18010010 " Якість, стандартизація та сертифікація"; 7.18010020, 8.18010020 " Управління навчальним закладом (за типом)"; 7.180100218.18010021" Педагогіка вищої школи" / Укл.: В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права " КРОК", 2012 – 58 с.

 

 


ЗМІСТ

Силабус – план-опис вивчення дисципліни " Охорона праці в галузі". 5

ВСТУП.. 8

Практична робота № 1. 9

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 9

Практична робота № 2. 15

ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ АБО УСТАНОВІ 15

Практична робота №3. 22

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВАЖКОСТІ ПРАЦІ, КОЕФІЦІЄНТІВ УМОВ ПРАЦІ, СТОМЛЕНОСТІ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 22

Практична робота № 4. 12

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ БЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ.. 12

Практична робота №5.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ УМОВ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Практична робота №6.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...
Дисципліна X триместру

Силабус – план-опис вивчення дисципліни

" Охорона праці в галузі"

Тип дисципліни обов’язкова
Напрям підготовки, курс галузь знань 0306 " Менеджмент і адміністрування" спеціальності 7. 03060104, 8.03060104 " Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 7.03060107, 8.03060107 " Логістика" галузь знань 1801 " Специфічні категорії" спеціальності 7.18010012, 8.18010012 " Управління інноваційною діяльністю"; 7.18010013, 8.18010013 " Управління проектами"; 7.18010014, 8.18010014 " Управління фінансово – економічною безпекою"; 7.18010016, 8.18010016 " Бізнес - адміністрування"; 7.18010018, 8.18010018 " Адміністративний менеджмент"; 7.18010010 8.18010010 " Якість, стандартизація та сертифікація"; 7.18010020, 8.18010020 " Управління навчальним закладом (за типом)"; 7.180100218.18010021 " Педагогіка вищої школи"
Кафедра Математичних методів та статистики, к.234-6
Викладач (і) Хрутьба Вікторія Олександрівна, к.234-6, hrutba@mail.ru
Обсяг дисципліни Кредитів ECTS
Загальний обсяг годин
з них: лекцій (годин)
семінарських/ практичних/лабораторних занять (годин)
індивідуальні консультації -
екзамен екзамен
самостійна робота студента Виконання розділу до дипломної роботи " Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
Мета дисципліни Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
Зміст дисципліни   Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Тема 3. Система управління охороною праці в організації Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях Тема 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Види та форми занять § лекції § практичні заняття § самостійна робота студентів § виконання розділу до дипломної роботи " Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
Календарний план тиждень Лекція Практичні заняття примітка
годин тема годин тема
1-2 Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі  
3-4 Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Тема 3. Система управління охороною праці в організації    
5-6 Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності  
    Тема 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах  
    Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці  
    Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві  
проміжний контроль: тиждень №6
тестування: тиждень № 9
захист ІНДЗ: тиждень № 10
Консультування згідно графіку консультацій кафедри математичних методів та статистики, к.234-6
Література 1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 3. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 4. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 5. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
Результати навчання Знання -готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах. Вміння -впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці; Навички -розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.
Схема нарахування рейтингу, форми контролю Види та зміст робіт Максимальна оцінка Інші можливі оцінки, примітки
Поточний контроль на практичних занять  
Проміжний контроль у вигляді захисту МКР  
Комп’ютерне тестування з курсу  
Екзамен  
Разом:  
Оцінки “зараховано” (“задовільно”) потребує досягнення 50 балів
                   

ВСТУП

 

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання залежить від належної підготовки фахівців з вищою освітою з питань охорони праці.

Мета курсу " Охорона праці в галузі" – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які вилучають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і професійні захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних і додаткових засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливих факторів і небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки, до устаткування та технологічних процесів, загальні вимоги до пристрою підприємств і цехів. Крім того, студенти повинні вивчити джерела забруднення навколишнього середовища в умовах конкретних виробництв і освоїти методику розробки нормативів гранично допустимих і тимчасово-узгоджених викидів шкідливих речовин підприємствами.

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні нормативно-законодавчі документи, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці;

- причини виникнення шкідливих факторів і небезпек на виробництві і основні заходи щодо ліквідації і зменшення їх впливу на працюючих;

- порядок розслідування і обліку нещасних випадків, підходи та рішення з поліпшення умов праці на виробництві;

- складові безпечності технологічного обладнання та процесів, а також правила безпеки при конструюванні та експлуатації виробничого устаткування;

- особливості роботи з економістів з використання ЕОМ.

Студент повинен вміти:

- визначити вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливих факторів, шляхи зниження їх негативного впливу на працюючих;

- складати інструкцію з охорони праці на робочому місці;

- визначати коефіцієнт важкості праці,

організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики;

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками;

- обґрунтувати вибір заходів забезпечення безпечних та комфортних умов праці на робочих місцях з ПЕОМ;

- розрахувати основні засоби захисту працюючих;

- розраховувати економічну ефективність проведених заходів.

 

 


Практична робота № 1


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал