Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термінологічний словник. Абсолютизм – необмежена форма державного правління, за якої верховна влада повністю належить верховному правителю.


Абсолютизм – необмежена форма державного правління, за якої верховна влада повністю належить верховному правителю.

Громади– напівлегальні організації української інтелігенції культурницького і суспільно-політичного спрямування, що діяли у другій половині XIX - на початку XX ст.

Імперія(влада, панування) – назва великої держави, що складається з

метрополії та підпорядкованих їй примусово приєднаних народів (держав); країна, для якої характерна імперська політика.

Консерватизм (зберігати, охороняти) – політична ідеологія і практика, зорієнтовані на збереження існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад.

Лібералізм (походить від латинського - вільний, у первісному розумінні вільнодумство) – ідеологічна та громадсько-політична течія, яка об'єднує прихильників демократичних свобод і вільного підприємництва. У переносному значенні — терпимість, потурання комусь чи чомусь.

Національно-визвольний рух – боротьба народів, спрямована на ліквідацію іноземного панування, іноземного гноблення і завоювання національної незалежності, створення національної держави.

Панславізм – політико-ідеологічна доктрина, в основу якої покладена ідея політичного об'єднання усіх слов'ян у формі федерації. Уперше термін було вжито у 1826 р.

“Просвіти” – самодіяльні національно-культурні, економічні та освітні українські товариства, які існували як у Східній, так і в Західній Україні у 1868- 1939рр.

Сенат(слово латинського походження, означає - старий) – один з найвищих державних органів в Росії, що здійснював нагляд за більшістю судів, окремими урядовими установами у 1711–1917 рр.

 

Питання для самоконтролю:

1. Визначте основні причини занепаду феодально-кріпосницької системи в Україні в першій половині ХІХ ст.

2. Як вплинув декабристський рух на історію України?

3. Охарактеризуйте програмні документи Кирило-Мефодіївського братства.

4. Визначіть характерні риси українського національного відродження першої половини ХІХ ст.

5. Визначіть роль греко-католицького духовенства у суспільному житті українців західноукраїнських земель у ХІХ ст. 

Тестові завдання:

1. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

Сукупність найважливіших уявлень про перспективи свого майбутнього розвитку, що підтримується переважною більшістю певної національної спільноти:

а) національно-визвольний рух;

б) національне відродження;

в) нація;

г) національна ідея.

2. Ліквідація самодержавства та кріпацтва і створення загальнослов’янської федеративної республіки – програмні вимоги:

а) Малоросійського товариства;

б) Південного товариства;

в) Товариства об’єднаних слов’ян.

3. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство було створене в:

а) Києві;

б) Харкові;

в) Санкт-Петербурзі.

4. «Руською трійцею» називали:

а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського університету;

б) український альманах, який вийшов у Будапешті 1837 р.;

в) трьох товаришів – учнів греко-католицької семінарії у Львові.

5. Головна руська рада в Галичині діяла у:

а) 1846-1848 рр.;

б) 1848-1849 рр.;

в) 1848-1851 рр.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал