Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податкова система 12 страница


 

187. Перевага централізованої моделі між бюджетних відносин полягає в

1. + централізації державного управління

2. перевантаженні центральних органів влади

3. ігнорування місцевих інтересів

4. незацікавленість місцевих органів влади у розвитку власної фінансової бази

 

188. Виберіть основні форми між бюджетних відносин

1. основна та додаткова

2. + унітарна, федеральна

3. фіксована та регульована

4. загальнодержавна та місцева

 

189. Бюджетне субсидіювання між ланками бюджетної системи передбачає

1. передачу коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня

2. + передачу коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня

3. отримання місцевими бюджетами коштів на покриття тимчасових касових розривів

4. передачу коштів з одного бюджету до іншого в зв’язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків

 

190. Вилучення коштів між ланками бюджетної системи передбачає

1. передачу коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня

2.+ передачу коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня

3. отримання місцевими бюджетами коштів на покриття тимчасових касових розривів

4. передачу коштів з одного бюджету до іншого в зв’язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків

 

191. Бюджетні позички між ланками бюджетної системи передбачають

1. передачу коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня

2. передачу коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня

3. + отримання місцевими бюджетами коштів на покриття тимчасових касових розривів

4. передачу коштів з одного бюджету до іншого в зв’язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків

 

192. Взаємні розрахунки бюджетів між ланками бюджетної системи передбачають

1. передачу коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня

2. передачу коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня

3. отримання місцевими бюджетами коштів на покриття тимчасових касових розривів

4. + передачу коштів з одного бюджету до іншого в зв’язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків

 

193. Бюджетне субсидіювання включає до свого складу

1. + субсидії, субвенції, дотації

2. міжнародні трансферти

3. цільову допомогу

4. між бюджетний трансферт

194. Складанню проектів бюджетів передує

1. аналіз попередніх років

2. аналіз пропозицій позичкового капіталу

3. + розробка прогно­зів соціального і економічного розвитку

4. складання бюджетних запитів

 

195. Доку­мент, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період – це

1. паспорт бюджетної програми

2. орієнтовний кошторис

3. + бюджетний запит

4. бюджетний розпис

 

196. Складання бюджетних запитів загалом починається з

1. доведення форми бюджетного запиту

2. розробки економічної класифікації

3. розробки програмної класифікації

4.+ доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

197. Міністерство фінан­сів України готує проект закону про Державний бюджет України та подає його Кабінету Міністрів України для роз­гляду на основі

1. штатного розпису

2. бюджетного розпису

3. + бюджетного запиту

4. бюджету за минулий рік

 

198. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його з відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше

1. 1 вересня

2. 14 жовтня

3. + 15 вересня

4. 15 грудня

 

199. Закон України «Про Державний бюджет України» затверджує

1. + Верховна Рада України

2. Президент України

3. Міністр фінансів

4. Прем’єр Міністр України

 

200. Система виконання державного бюджету за доходами ґрунтується на

1. + комплексі касових операцій, що проводяться Державним казначейством

2. банківській системі

3. законодавчих засадах

4. Конституції України

 

201. Платники податків пере­раховують платежі до державного бюджету на доходні ра­хунки, відкриті

1. в комерційних банках

2. в Ощадбанку

3. в закордонних банках

4.+ в органах казначейства

 

202. Розмежування доходів бюджетів проводиться

1. 1 раз в тиждень

2. + щоденно

3. 2 рази на тиждень

4. розмежування не проводиться

 

203. Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі

1. районних відділеннях Державного казначейства

2. обласних відділень Національного банку України

3. Головного управління Державного казначейства в м. Києві

4. + обласних управлінь Державного казначейства

 

204. Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету Ук­раїни здійснює

1. комерційні банки

2. + Державне казначейство

3. приватні особи

4. головні бухгалтера бюджетних установ

 

205. Звітність про виконання бюджетів повинна забезпечити

1. порівнянність даних, що містяться в звітності

2. доступність інформації

3. + формування об’єктивної правдивої, повної, якісної інформації про стан та результати виконання бюджетів

4. можливість консолідації даних

 

206. Звітність поділяється на

1. періодичну та постійну

2. + фінансову та статистичну

3. обов’язкову та добровільну

4. часткову та повну

 

207. Система взаємо­пов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період – це

1. статистична звітність

2. періодична звітність

3. + фінансова звітність

4. повна звітність

 

208. Фінансова звітність складається на основі

1. + бухгалтерського обліку

2. податкового обліку

3. макроекономічних показників

4. статистичної звітності

 

209. За призначення фінансова звітність поділяються на

1. первинну, зведену

2. оперативну та місячну

3. просту та зведену

4.+ внутрішню та зовнішню

 

210. За обсягом показників звітність розрізняють

1. внутрішню та зовнішню

2. + первинну, зведену

3. оперативну та місячну

4. просту та зведену

 

211. За терміном складання звітність розрізняють

1. внутрішню та зовнішню

2. + місячну, квартальну, річну

3. первинну, зведену

4. просту та зведену

 

212. Орган, установа чи організація, яка повністю утримується за рахунок відповідного бюджету – це

1. банківська установа

2. + бюджетна установа

3. приватна установа

4. орган місцевого самоврядування

 

213. Бюджетні установи є

1. прибутковими

2. збитковими

3. + неприбутковими

4. прибутковими, за певних обставин

 

214. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету – це

1. бюджетне зобов’язання

2. бюджетний запит

3. + бюджетне асигнування

4. бюджетний розпис

 

215. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування – це

1. бюджетне асигнування

2. бюджетний запит

3. + бюджетне призначення

4. бюджетний розпис

 

216. Видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу – це

1. між бюджетний трансферт

2. міжнародний трансферт

3. дотація вирівнювання

4. + витрати бюджету

 

217. Операції, пов’язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з’являються зобов’язання перед бюджетом, та операції, пов’язані з поверненням цих коштів до бюджету – це

1. + кредитування за вирахуванням погашення

2. кредитування малого бізнесу

3. між бюджетний трансферт

4. міжнародний трансферт

 

218. Бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету – це

1. + розпорядники бюджетних коштів

2. органи стягнення

3. місцеві бюджети

4. бюджети місцевого самоврядування

 

219. Проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються органами державної влади – це

1. Закон України «Про державний бюджет»

2. бюджетний розпис

3. бюджет

4. + проект бюджету

 

220. Погашення зобов’язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах – це

1. між бюджетний трансферт

2. субвенція

3. + платіж

4. дотація

 

 

1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що перекладається як:

1. Грошовий потік

2. Скарбниця

3. Грошовий платіж

4. Фінансовий платіж

 

2. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:

1. Національне багатство, амортизація, додана вартість

2. ВВП, національний дохід, національне багатство, зовнішні
надходження

3. ВНП, національний дохід, державний кредит

4. Виторг підприємств, національний дохід, фінансові резерви

 

3. Головним об’єктом фінансових відносин є:

1. Кошти громадян

2. Грошові ресурси підприємств

3. Валовий внутрішній продукт

4. Чистий дохід

 

4. Що є предметом фінансів:

1. Фінансові ресурси

2. Фінансові відносини

3. Гроші

4. Капітал

 

5. Фінанси тісно пов’язані з такими економічними категоріями, як:

1. Бюджет, політика, ціна

2. Економіка, суспільство, ВВП

3. Кредит, ціна, заробітна плата

4. Бюджет, економіка, політика

 

6. Управління фінансами включає дві основні складові:

1. Фінансове забезпечення і фінансове регулювання

2. Органи управління та форми і методи управлінської діяльності

3. Нормативне і правове забезпечення

4. Фінансовий і кредитний механізми

 

7. Найбільш повне визначення терміну «фінанси»:

1. Процес безперервного переміщення грошей між суб ‘єктами господарювання+

2. Економічні відносини, що пов’язані із сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету

3. Економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД

4. Економічні відносини, що пов’язані із створенням грошових фондів.

 

8. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

1.Товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів

2.Існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення

3. Економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення

4. Товарно-грошові відносини, дія економічних законів

 

9. Суб’єктами фінансових відносин є:

1. Держава, суб’єкти господарювання, населення, міжнародні організації, інші держави

2. Державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання

3. Населення, АТ " Світоч", державна служба охорони

4. Державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит

10. До сфери фінансових відносин відносять:

1. Виплата заробітної плати робітникам

2. Сплата податків підприємствами

3. Повернення боргу між друзями

4. Купівля продуктів у супермаркеті

 

11. Фінансові відносини можна характеризувати як:

1. Грошові, обмінно-розподільчі, фондоутворювальні

2. Економічні, розподільчі, грошові, фондоутворювальні

3. Суспільні, економічні, грошові, перерозподільчі, фондоутворювальні

4. Суспільні, економічні, вартісні, обмінно-розподільчі, фондоутворювальні

12. Функціями фінансів є:

1. Контрольна, економічна, стимулююча

2. Розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна

3. Розподільча, контрольна

4. Фіскальна, розподільча, регулювальна

13. Фінансові ресурси визначаються як:

1. Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб’єктів господарювання

2. Товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємством у процесі господарської діяльності

3. Основні і оборотні фонди суб’єкта господарювання

4. Грошові надходження і доходи, що формуються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і НД

 

14. Розподільча функція фінансів охоплює:

1. Розподіл і перерозподіл ВВП і НД

2. Контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД

3. Розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів

4. Розмежування доходів між ланками бюджетної системи

 

15. Суть розподільчої функції фінансів полягає у:

1. Здатності фінансів кількісно відображати економічні процеси розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів

2. Перетворенні вартості ВНП і НД в конкретні види доходів

3. Розподілі ВНП і НД в результаті кримінальних порушень

4. Формуванні централізованих фондів

 

16. Суть контрольної функції фінансів полягає у контролі за:

1. формуванням і ефективним використанням як бюджетних коштів, так і фінансових ресурсів суб’єктів господарювання і домогосподарств

2. доходами юридичних осіб

3. формуванням централізованих фондів грошових коштів

4. ефективністю використання банківського кредиту

 

17. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на:

1. Державні і місцеві

2. Централізовані і децентралізовані

3. Внутрішні і зовнішні

4. Власні і позичені

 

18. До складу децентралізованих фінансів не входять:

1. Фінанси підприємницьких структур

2. Фінанси населення

3. Місцеві бюджети

4. Обласні бюджети

 

19. Методами формування фінансових резервів виступають:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал