Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Касове виконання бюджету


4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

 

64. Основним завданням Міністерства доходів і зборів України є:

1. Забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політики

2. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розробка заходів щодо їх реалізації

3. Касове виконання бюджету

4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

 

65. До сфери фінансових відносин підприємств безпосередньо належать:

1. Процес первинного розподілу вартості ВВП, внаслідок чого утворюються різні фонди грошових доходів

2. Процес нарахування і сплати податків

3. Оплата товарів і послуг

4. Виплата зарплати, пенсій, стипендій

 

66. Витрати підприємства характеризують:

1. Загальну суму надходжень, отриманих від видів діяльності підприємства

2. Вартісну оцінку господарської діяльності підприємства у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах

3. Суму коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства

4. Розмір амортизаційних відрахувань

 

67. Фінансові показники – це:

1. Показники платоспроможності підприємства

2. Абсолютні величини, які характеризують створення і використання фінансових ресурсів у економіці держави

3. Показники індикативного плану або окремих програм

4. Централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій

 


68. До принципів комерційного розрахунку належать:

1. Самостійність, самоокупність, самофінансування, фінансова відповідальність, матеріальна зацікавленість, грошовий контроль

2. Строковість, платність та повернення

3. Плановість, підзвітність, кошторисне фінансування

4. Самостійність, фінансова відповідальність, підзвітність

 

69. Зміст фінансів підприємства складають наступні грошові відносини:

1. З приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств і населення для фінансування державних видатків

2. З приводу розподілу ВВП і створення грошових фондів для держави.

3. Які виражають формування, розподіл і використання грошових доходів і фондів суб’єктів господарювання у відтворювальному процесі

4. Між суб’єктами господарювання і банківською системою

 

70. Фінансова діяльність підприємства – це:

1. Процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами їх цільового використання

2. Використання різних прийомів і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства

3. Управління фінансовими відносинами через фінансові важелі

4. Методи аналізу господарської діяльності підприємства

 

71. Об’єктом фінансів підприємств виступають:

1. Рух грошових потоків підприємства

2. Економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів

3. Грошові доходи та фонди

4. Відтворювальний процес

 

72. До фінансових ресурсів підприємства належать:

1. Тільки власний капітал

2. Грошові фонди і частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі

3. Основні фонди і оборотні активи

4. Тільки кредити банків

 

73. Правильне визначення економічної суті рентабельності:

1. Абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної діяльності

2. Рівень дохідності підприємства

3. Перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від цих операцій

4. Перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю

74. Фінансова діяльність бюджетних організацій пов’язана з:

1. Кошторисним фінансуванням

2. Прибутковістю

3. Самофінансуванням

4. Самоокупністю

 

75. Невиробничі підприємства відносяться до:

1. Соціальної та забезпечувальної сфери населення

2. Прибуткових підприємств

3. Бюджетних установ

4. Благодійних фондів

 

76. Добровільні громадські формування створюються:

1. З метою отримання високих прибутків

2. Для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів громадян

3. Для виробництва продуктів харчування

4. Для забезпечення власних інтересів

 

77. Амортизація – це:

1. Поступова втрата основними фондами своєї споживної вартості в процесі їх функціонування

2. Знос основних фондів внаслідок впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин і обладнання

3. Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (ПСБО) 7

4. Витрати на реконструкцію, технічне переозброєння і ремонт основних фондів.

 

78. Суть самофінансування можна охарактеризувати як:

1. Принцип господарювання, за якого господарська самостійність тісно пов’язана із самостійністю у формуванні і використанні власних фінансових ресурсів

2. Форму фінансового забезпечення, яка передбачає використання кредитів та інших позикових коштів

3. Форму фінансового забезпечення, яке проводиться винятково за рахунок коштів державного бюджету

4. Інструмент перерозподілу тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і заощаджень населення

 

79. Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у:

1. Тимчасовому використанні позичених ресурсів на принципах поворотності, строковості, платності і забезпеченості

2. Формуванні і використанні власних фінансових ресурсів

3. Колективному фінансуванні суб’єкта господарювання

4. Винятковому використанні коштів державного бюджету для фінансування підприємств.

 

80. Фінансові відносини суб’єктів господарювання бувають:

1. Валютними, податковими, економічними

2. Економічними та політичними

3. Внутрішніми і зовнішніми

4. Місцевими, державними

 

81. Функціями фінансів підприємств є:

1. Фіскальна, розподільча і стимулююча

2. Розподільча і контролююча

3. Структурна і мотиваційна

4. Фіскальна

 

82. Сальдовий метод розподільчих відносин передбачає:

1. Виділення системи нормативних показників і нормативів

2. Виділення підсумкового елемента в розподілі доходу, на який припадає основне стимулювання навантаження

3. Встановлення оптимального співвідношення між нормативним регламентуванням і самостійністю юридичних і фізичних осіб у витрачанні коштів

4. Визначення ринкових механізмів розподілу ВВП

 

83. До методів організації фінансової діяльності підприємства належать:

1. Комерційний розрахунок, фінансова відповідальність

2. Комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування

3. Комерційний розрахунок, самофінансування, плановість

4. Комерційний розрахунок, неприбутковий характер, бюджетне фінансування

 

84. Фінансовими результатами діяльності підприємства є:

1. Валовий дохід, чистий дохід, прибуток

2. Валовий дохід, чистий прибуток, витрати

3. Витрати, прибуток

4. Валові витрати, загальний прибуток, чистий прибуток

 

85. Фінанси населення складаються з:

1. Фонду оплати праці і виплат з соціальних фондів

2. Отриманого чистого прибутку

3. Придбаних товарів, робіт та послуг

4. Податків і зборів

86. Джерелом формування фінансів населення є:

1. Отриманий чистий прибуток

2. Доходи, одержані у результаті трудової, господарської та інших видів діяльності

3. Бюджетні асигнування

4. Податки

 

87. Заощадженнями населення є:

1. Кошти, що тимчасово не використовуються населенням

2. Сума грошового доходу, яка не використовується на поточне споживання і призначається для задоволення потреб у майбутньому

3. Грошові фонди

4. Фінансові ресурси населення

 

88. Державний кредит – це:

1. Позика, яка надається від імені держави фізичним особам

2. Сукупність відносин, у яких держава виступає у ролі позичальника коштів, кредитора й гаранта

3. Грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу сплати податків

4. Заборгованість державних підприємств перед постачальниками.

 

89. Державний кредит функціонує у формах:

1. Державних і місцевих позик, державного позикового фонду

2. Державних позик, страхування, ощадної справи

3. Державних позик, грошово-речових лотерей, ощадної справи, державного позикового фонду

4. Місцевих позик

 

90. Державний борг – це:

1. Сума заборгованості за всіма борговими зобов’язаннями держави, відсотки за нею і невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки

2. Сума за податками

3. Сума за соціальними внесками

4. Сума за страховими внесками

 

91. Державні позики поділяються за місцем випуску на:

1. Регіональні, міжнародні

2. Державні і місцеві

3. Комерційні, міжнародні

4. Комерційні і регіональні

 


92. Держава, виступаючи у ролі кредитора, надає:

1. Банківський кредит


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал