Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рахункова палата


3. Міністерство фінансів України

4. Президент України

 

36. Складовими фінансової політики є сукупність політик:

1. Податкової, митної, грошово-кредитної, бюджетної, боргової, інвестиційної

2. Підприємницьких структур

3. Населення

4. Правильна відповідь відсутня

 

37. Яке найхарактерніше визначення змісту фінансової політики держави?

1. Розробка основних напрямів формування і використання фінансів, виходячи із необхідності вирішення економічних і соціальних завдань

2. Розробка основних напрямів економічного і соціального розвитку суспільства (держави)

3. Розробка заходів щодо регулювання грошового обігу і операцій на відкритому ринку цінних паперів

4. Розробка заходів щодо охорони довкілля

 

38. Прикладом фінансової тактики можуть бути:

1. Амортизаційна і податкова політика

2. Грошова реформа, бюджетна політика

3. Бюджетна концепція, податкова політика

4. Бюджетна політика, бюджетна концепція

 

39. Фінансовий механізм – це:

1. Господарський розрахунок, який ґрунтується на принципі самоокупності

2. Сукупність форм і методів, за допомогою яких відбувається формування і використання фондів фінансових ресурсів для забезпечення різноманітних потреб державних структур, суб’єктів господарювання та населення

3. Порядок надання і погашення кредитів, контроль за ефективним їх використанням

4. Сукупністю організаційно-технічних заходів, використовуваних на підприємстві для створення виробничого потенціалу.

 

40. До фінансових важелів і стимулів належать:

1. Процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і макрорівнях економіки

2. Нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності

3. Форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах

4. Система керівництва фінансами

 

41. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

1. Самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування, інвестування, лізинг

2. Кредитування і акціонування

3. Самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал

4. Бюджетне фінансування і кредитування

 


42. Фінансове планування розглядається як:

1. Метод формування стратегічних цілей фінансової діяльності суб’єктів господарювання та країни в цілому

2. Розробка фінансової політики у напрямах фінансової діяльності підприємства

3. Процес розробки системи фінансових планів і бюджетів

4. Інструмент перерозподілу фінансових ресурсів держави

 

43. До основних методів фінансового планування не належать:

1. Балансовий, розрахунково-аналітичний, нормативний

2. Економіко-математичне прогнозування і моделювання

3. Фінансових коефіцієнтів

4. Інформаційно-розвивальний, дослідницький

 

44. Фінансовий контроль – це:

1. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

2. Процес дослідження фінансового стану підприємства

3. Особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів, дотримання фінансово-господарського законодавства, доцільністю витрат

4. Процес управління грошовим обігом, формуванням і використанням фінансових ресурсі підприємства

 

45. Залежно від взаємовідносин суб’єкта й об’єкта контролю існують такі види контролю:

1. Зовнішній і внутрішній

2. Державний, муніципальний

3. Обстеження, ревізія, перевірка

4. Попередній, поточний, наступний

 

46. У яких формах здійснюється фінансовий контроль?

1. Документальні перевірки і ревізії тематичні обстеження і спостереження

2. Попередній, поточний, наступний

3. Зовнішній і внутрішній

4. Власний, державний

 

47. Фінансове планування – це:

1.науково обгрунтований процес визначення джерел фінансо­вих ресурсів

2. фінансовий план формування і використання фінансових ресурсів

3. фінансові ресурси та методи їх формування

4. процес управління формуванням і використання фондів фінансових ресурсів на рівні держави.

 

48. Фінансові норми – це:

1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

3. Посилення матеріальної відповідальності суб’єктів господарювання у виконанні взятих зобов’язань

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

 

49. Фінансові ліміти – це:

1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

3. Посилення матеріальної відповідальності суб’єктів господарювання у виконанні взятих зобов’язань

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

50. Фінансові стимули – це:

1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

3. Рівень заробітної плати, доходів працівників, матеріальні допомоги, премії, пенсії, стипендії, надання різних пільг, зокрема - податкових пільг, податкових канікул, списання податкової заборгованості

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

 

51. Фінансові пільги – це:

1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

3. Рівень заробітної плати, доходів працівників, матеріальні допомоги, премії, пенсії, стипендії, надання різних пільг, зокрема – податкових пільг, податкових канікул, списання податкової заборгованості

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

 


52. Фінансові санкції – це:

1. Певне обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

2. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

3. Посилення матеріальної відповідальності суб’єктів господарювання у виконанні взятих зобов’язань

4. Рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

53. Фінансова система – це:

1. Контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави

2. Сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки (господарських суб’єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб

3. Грошово-кредитний механізм.

4. Повне або часткове звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, надання прав на застосування прискореної амортизації

 

54. Державні фінанси – це:

1. Доходи підприємств, що формуються в результаті їх господарської діяльності

2. Центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток країни

3. Відносини, що включають загальнодержавні фінанси, фінанси підприємств, об’єднань

4. Кошти державних органів та державних підприємств

 

55. Фінансовий ринок, як забезпечувальна сфера фінансової системи, поділяється на такі ланки:

1. Державні цільові фонди і страхування

2. Ринок грошей і ринок капіталів

3. Фінанси державного сектора і державний кредит

4. Державні цільові фонди і державний кредит

 

56. Складовими фінансової системи за рівнями фінансових відносин – це:

1. Фінанси підприємств, державні фінанси, бюджет, державний кредит

2. Міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінансова політика

3. Фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси домогосподарств.

4. Державні фінанси, фінансова політика, державний кредит

57. За внутрішньою будовою фінансова система – це:

1. Сукупність фінансових органів і інститутів

2. Сукупність відносно відокремлених взаємопов’язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП

3. Конкретними видами фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємств

4. Система замкнутих перерозподільних відносин.

 

58. За організаційною структурою фінансова система – це:

1. Сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками та фондами грошових коштів

2. Сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів господарювання

3. Сукупність фінансово-кредитних установ

4. Апарат управління фінансовою діяльністю підприємства

 

59. Принципи побудови фінансової системи:

1. Єдність усіх ланок фінансової системи і функціональне призначення їх

2. Єдність і централізм

3. Комерційний розрахунок і функціональне призначення

4. Централізм і функціональне призначення

 

60. Державні фінанси характеризуються як:

1. Складова частина фінансової системи, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток

2. Система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для забезпечення властивих їй функцій

3. Система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках конкретного суб’єкта господарювання

4. Грошові фонди, що формуються з доходів громадян

 

61. Управління фінансами в Україні покладено на:

1. Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Апарат Президента

2. Рахункову палату

3. Міністерство фінансів України

4. Міністерство доходів і зборів України

 

62. Основним завданням Міністерства фінансів України є:

1. Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування

2. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розробка заході щодо їх реалізації

3. Касове виконання бюджету

4. Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

 

63. Основним завданням Державної казначейської служби України є:

1. Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування

2. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розробка заходів щодо їх реалізації


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал