Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державну позику


3. Гарантовану позику

4. Банківські послуги

 

93. До складу державного боргу не відноситься:

1. Заборгованість по заробітній платі бюджетникам

2. Заборгованість по державному замовленню

3. Сплачені відсотки за кредит

4. Сума кредитів

 

94. Державний борг розрізняють:

1. Місцевий і державний

2. Поточний і внутрішній

3. Зовнішній і внутрішній

4. Капітальний і зовнішній

 

95. Основними причинами існування державного кредиту є:

1. Потреба держави у нарощуванні прибутків

2. Виплата додаткових пенсій

3. Бюджетний дефіцит

4. Бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави

 

96. Розрізняють такі форми державного кредиту:

1. Акцій і облігацій

2. Товарна і грошова

3. Готівкова і безготівкова

4. Строкова і безстрокова

 

97. Державний кредит містить такі елементи:

1. Державні позики, кошти населення в ощадних банках, грошово-речові лотереї

2. Валюту певної країни та вільноконвертовану валюту

3. Державні резерви

4. Резерви НБУ та комерційних банків.

 

98. Ощадна справа належить до державного кредиту у таких випадках:

1. При виплаті пенсій населенню

2. У випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів

3. При реалізації лотерей

4. При здійсненні будь-яких операцій ощадним банком

99. Міжнародний кредит – це:

1. Валютні резерви НБУ

2. Відносини між державами з приводу передання валютних цінностей чи товарних кредитних ресурсів на умовах їх повернення та платності

3. Вільноконвертовані валюти за їх використання при розрахункових операціях

4. Дотації, гранти та донорські внески міжнародних фінансових інституцій

 

100. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяються на:

1. Позики на підставі угод і цінні папери

2. Готівкові і безготівкові

3. Товарні і грошові

4. Фонди і резерви

 

101. За місцем розміщення державні позики класифікуються як:

1. Готівкові і безготівкові

2. Внутрішні і зовнішні

3. Державні і місцеві

4. Ринкові і неринкові

 

102. За терміном погашення державні позики бувають:

1. Строкові і безстрокові

2. Фіксовані і плаваючі

3. Короткострокові, середньострокові, довгострокові +

4. Витратні і дисконтні

 

103. За характером виплати доходу виділяють такі державні позики:

1. З одноразовою виплатою

2. З виплатою частинами

3. Відсоткові, виграшні, дисконтні +

4. Заставні і беззаставні

 

104. Залежно від забезпеченості, державні позики можуть бути:

1. Рефінансовані і емісійні

2. Заставні і беззаставні +

3. Виграшні і відсоткові

4. Внутрішні і зовнішні

 

105. За характером зобов’язань державні позики поділяються:

1. З правом або без права дострокового погашення +

2. Довгострокові і короткострокові

3. З фіксованим або плаваючим відсотковим доходом

4. Боргові і ринкові

106. Основними джерелами погашення державних позик є:

1. Доходи від інвестування, емісії грошей, заощадження коштів завдяки зменшенню видатків +

2. Тільки емісія грошей

3. Нові позики, що надаються державними підприємствами

4. Зменшення надходжень податкових платежів.

 

107. Якими видами цінних паперів можуть оформлятись державні позики:

1. Векселями і ощадними сертифікатами

2. Акціями

3. Облігаціями

4. Облігаціями, казначейськими зобов’язаннями +

 

108. Внутрішні державні позики – це:

1. Розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і фізичних осіб +

2. Надходження від урядів інших держав

3. Надходження від міжнародних фінансових організацій

4. Емісія цінних паперів комерційними банками

 

109. Зовнішні державні позики – це:

1. Розміщення грошово-речових лотерей серед населення

2. Надходження коштів від розміщення цінних паперів серед фізичних і юридичних осіб інших держав, а також від міжнародних фінансових організацій +

3.Гранти міжнародних фінансових організацій

4. Прямі фінансові інвестиції.

 

110. Державний борг – це:

1. Фінансові ресурси держави

2. Зобов’язання держави своїм кредиторам +

3. Резервні бюджетні фонди

4. Розмір державного дефіциту

 

111. Що означає обслуговування державного боргу:

1. Розробка кредитного механізму для державних позик

2. Техніко-економічні обґрунтування доцільності випуску державних цінних паперів

3. Комплекс заходів держави щодо погашення позик, виплати відсотків за ними, уточнення та зміни умов погашення позик +

4. Визначення умов додаткової емісії грошей

 


112. Яку мету переслідує управління державним боргом:

1. Забезпечення зростання надходжень до бюджету

2. Розробку державної кредитної політики

3. Забезпечення платоспроможності держави щодо погашення боргів +

4. Розробку щодо недопущення дефіциту бюджету

 

113. Внутрішній державний борг – це:

1. Сума заборгованості кредиторам держави в певній країні +

2. Заборгованість кредиторам за межами країни

3. Сума заборгованості, що підлягає погашенню у поточному році

4. Сума державних кредитів від міжнародних фінансових організацій

 

114. Зовнішній державний борг – це:

1. Загальна сума заборгованості всім кредиторам держави

2. Сума відсотків, що мають бути сплачені за позики

3. Сума заборгованості кредиторам за межами країни +

4. Заборгованість кредиторам держави в певній країні

 

115. Конверсія державного боргу – це:

1. Передача зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову

2. Зміна дохідності позик внаслідок змін на фінансовому ринку +

3. Об’єднання кількох позик в одну

4. Перенесення строків виплати заборгованості

 

116. Акумулювання державного боргу – це:

1. Об’єднання кількох позик в одну +

2. Повна відмова держави від своїх зобов’язань щодо погашення боргу

3. Зміна дохідності позик

4. Перенесення строків виплати заборгованості

 

117. Анулювання державного боргу – це:

1. Об’єднання кількох позик в одну

2. Повна відмова держави від своїх зобов’язань щодо погашення боргу +

3. Зміна дохідності позик

4. Перенесення строків виплати заборгованості

 

118. Консолідація як спосіб управління державним боргом означає:

1. Об’єднання кількох позик в одну

2. Продовження терміну погашення позик

3. Передачу зобов’язань за раніше випущеною позикою на нову з метою продовження терміну позики +

4. Обмін облігацій за регресивним співвідношенням облігацій попередніх позик на нові

 

119. Документ, в якому вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:

1. Закон України «Про державний бюджет на поточний рік» +

2. Постанови Кабінету Міністрів України

3. Фінансовий план підприємств

4. Державна програма економічного і соціального розвитку країни.

 

120. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни?

1. Позитивно, сприяючи піднесенню економіки

2. Сприяє збільшенню прямих інвестицій в економіку

3. Спричиняє збільшення видаткової частини державного бюджету, тим самим знижує фінансові можливості держави +

4. Забезпечує зростання ВВП

 

121. Джерелом покриття державного боргу є:

1. Державний кредит

2. Доходи бюджету +

3. Кошти міжнародних фінансових установ

4. Резервні фонди уряду

 

122. Головним елементом фінансів місцевих органів влади є:

1. Власні доходи

2. Неподаткові доходи

3. Видатки +

4. Бюджетні доходи

 

123. Визначення терміну «місцеві фінанси»:

1. Сукупність місцевих бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади

2. Обов’язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів

3. Кошти, які утворюються в складі місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів під час їх виконання

4. Сукупність економічних відносин з приводу формування й використання фондів фінансових ресурсів для забезпечення функцій і завдань, що покладаються на місцеві органи влади +

 

124. До місцевих бюджетів належать:

1. Районні, міські, селищні бюджети, зведений бюджет України

2. Державний бюджет, бюджет АР Крим, обласні та районні бюджети

3. Обласні, районні, міські, селищні, сільські бюджети та бюджет АР Крим +

4. Зведений бюджет України, бюджетні дотації, зведений бюджет АР Крим і бюджети місцевого самоврядування

125. Бюджет області – це:

1. Грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових коштів на умовах повернення, платності, строковості і забезпечення.

2. Інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання

3. Сукупність доходів і видатків обласного бюджету, а також бюджетів районів і міст обласного підпорядкування +

4. Кошти, що утворюються в процесі виконання бюджету і не затверджуються в складі його доходів і видатків

 

126. Місцеві фінанси підпорядковані:

1. Міжнародним фінансам

2. Загальнодержавним фінансам +

3. Фінансовому ринку

4. Фінансам підприємств

 

127. Документ, у якому сформульовано основні положен­ня про місцеві фінанси:

1. Європейська хартія про місцеве самоврядування +

2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування

3. Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД

4. Європейська хартія міст

 

128. До доходів місцевих бюджетів належать:

1. Державні цільові фонди, позички МВФ, неподаткові надходження, закріплені доходи

2. Власні доходи, закріплені доходи, відрахування від регульованих доходів, міжбюджетні трансферти +

3. Позики МВФ, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом

4. Дотації, субсидії, неподаткові надходження, державні цільові фонди, доходи від зовнішньоекономічної діяльності

 

129. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

1. Поява держави і товарно-грошових відносин

2. Поява місцевих органів влади, які виконують певні функції та завдання +

3. Потреба розширеного відтворення

4. Необхідність збалансування місцевих бюджетів

 

130. Складовими частинами місцевих фінансів є:

1. Місцеві бюджети +

2. Місцеві позики

3. Грошові кошти населення

4. Доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону

131. Місцеві фінанси виконують такі функції:

1. Розподільчу, стимулюючу, контрольну +

2. Фіскальну і регулювальну

3. Розподільчу і контрольну

4. Розподілу і перерозподілу ВВП у територіальному розрізі

 

132. Місцеві бюджети – це:

1. Бюджет, який складається, затверджується і виконується органом місцевого самоврядування

2. Сукупність бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади і самоврядування +

3. Обов’язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів

4. Прогноз економічного і соціального розвитку суспільства

 

133. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується:

1. Закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначати напрями використання коштів +

2. Наявність єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів

3. Визначенням місцевими органами влади порядку здійснення видатків і визначенням джерел фінансування державного бюджету України

4. Розподілом доходів на закріплені і регульовані та визначення джерел фінансування відповідних місцевих бюджетів

 

134. Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне зростання через:

1. Капітальні витрати +

2. Установлення ставок митного збору на імпортовані товари

3. Проведення благодійних акцій

4. Діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі

 

135. Кошти, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків – це:

1. Субвенції

2. Дотації +

3. Бюджетна позика

4. Місцеві фінанси

 

136. До завдань місцевих органів влади належать:

1. Завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною власною компетенцією +

2. Завдання та функції з виконання міждержавних угод

3. Завдання з формування Збройних сил України

4. Завдання та функції, доручені місцевим органам влади центральною владою

 

137. Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує:

1. Державний і обласний бюджети

2. Республіканський бюджет автономії та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування цієї автономії +

3. Бюджет міста Севастополя та республіканський бюджет

4. Бюджет міст та селищ автономії

 

138. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

1. Доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності

2. Акцизний податок

3. Податок на доходи фізичних осіб

4. Місцеві податки і збори, платежі введені місцевою владою, доходи від комунального майна і комунальної власності, штрафні санкції +

 

139. Зведений бюджет області вміщує:

1. Показники бюджету АРК, зведений бюджет району, зведений бюджет міст Києва і Севастополя

2. Зведений бюджет України, місцеві бюджети, показники міського бюджету

3. Показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області +

4. Показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району

 

140. Закріплені доходи – це:

1. Загальнодержавні податки і збори, які повністю або частково передані до місцевих органів на стабільній і довгостроковій основі

2. Власні доходи місцевих бюджетів

3. Місцеві податки і збори

4. Видатки місцевих бюджетів

141. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють безготівкову купівлю валюти, сплачують пенсійні внески до:

1. Солідарної частини Пенсійного фонду +

2. Накопичувальної частини Пенсійного фонду

3. Спеціального фонду державного бюджету

4. Інших фондів

 


142. Розмір внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань залежить від:

1. Розміру прибутку

2. Величини мінімальної заробітної плати

3. Рівня страхового ризику +

4. Правильної відповіді немає

143. Джерелом формування солідарної частини Пенсійного фонду виступає:

1. утримання із заробітної плати працівників, що працюють на умовах трудового договору +

2. нарахування на Фонд оплати праці

3. платежі за безготівкову купівлю валюти, придбання легкових автомобілів, нерухомого майна, ювелірних виробів

4. надходження від платежів за регрес ними вимогами

 

144. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття:

1. Виплата допомоги по безробіттю на перекваліфікацію, працевлаштування, інформаційні та консультаційні послуги з працевлаштування +

2. Виплата трудових пенсій

3. Витрати на інформаційно-консультаційні послуги

4. Виплата заробітної плати

145. За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється виплата:

1. Допомог з тимчасової непрацездатності, пенсій за інвалідністю

2. Пенсій, стипендій, інших соціальних виплат

3. Допомог з тимчасової непрацездатності, на дітей, на поховання, витрати на санаторно-курортне лікування +

4. Виплата заробітної плати

 

146. За цільовим призначенням державні цільові фонди поділяються на:

1. Державні і регіональні

2. Централізовані і децентралізовані

3. Економічні і соціальні +

4. Державні і недержавні

 

147. Єдиний соціальний внесок не нараховуються на:

1. Суми, що вносяться до Фонду оплати праці

2. Суми, що вносяться до оподатковуваного податком на доходи з фізичних осіб сукупного оподатковуваного доходу

3. Суми, що не вносяться до оподатковуваного податком на доходи з фізичних осіб сукупного оподатковуваного доходу

4. Суми, на які зменшується податок на доходи з фізичних осіб

 

148. Громадяни, що купують легкові автомобілі, сплачують єдиний соціальний внесок до:

1. Спеціального фонду державного бюджету

2. Загального фонду державного бюджету

3. Накопичувальної частини Пенсійного фонду

4. Солідарної частини Пенсійного фонду.

 

149. Об’єктом нарахування єдиного соціального внеску роботодавців є:

1. Прибуток

2. Виторг

3. Фактичні витрати на оплату праці +

4. Собівартість

 

150. Нарахування ЄСВ на Фонд оплати праці сплачуються до Пенсійного фонду у термін:

1. Одночасно з поданням звітності до Пенсійного фонду

2. Одночасно з отриманням коштів на виплату заробітної плати в установі банку +

3. Одночасно за другу половину звітного місяця

4. Протягом десяти днів з дня виплати заробітної плати

 

151. Пенсійний фонд вирішує такі основні завдання:

1. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою недержавних пенсій

2. Розширення відтворення коштів Пенсійного фонду України на основі принципів самофінансування +

3. Кредитування коштів підприємств, організацій, установ

4. Контроль за своєчасним і повним надходженням виданих кредитів

 

152. За рахунок коштів Пенсійного фонду фінансуються такі заходи:

1. Видача кредитів на придбання основних засобів підприємствам, організаціям, установам

2. Видача пенсій при досягненні людиною пенсійного віку +

3. Виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

4. Фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням зайнятості населення

153. Які причини виникнення та існування страхування?

1. Захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків). +

2. Створення сезонних запасів у харчовій промисловості.

3. Збільшення обсягів виробництва.

4. Здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику

 

154. Що з наведеного далі складає зміст категорій страхового захисту?

1. Спосіб локалізації небезпечних об’єктів

2. Економічні відносини щодо попередження усунення локалізації та відшкодування збитків внаслідок несприятливих подій +

3. Механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами

4. Збільшення товарних запасів у зв’язку з впливом чинника сезонності

155. У яких формах існує сукупний фонд страхового захисту?

1. Резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств.+

2. Резервних фондів підприємств.

3. Кредитів банку.

4. Статутного фонду.

 

156. Які функції виконує страхування?

1. Формування і використання фінансових ресурсів

2. Відтворювальну і стимулюючу

3. Ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну+

4. Фіскальну і економічну

 

157. Що з наведеного далі розкриває суть ризикової функції страхування?

1.Створення системи страхових резервів

2. Передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством +

3. Зменшення наслідків страхових подій

4. Перерозподіл коштів між страхувальниками

 

158. Страхування будується на таких принципах:

1. Страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін +

2. Часткове покриття збитку

3. Непропорційна відповідальність

4. Обов’язковість настання страхової події

 

159. В яких формах виникли перші страхові організації?

1.Товариства взаємного страхування +

2. Приватні товариства

3. Акціонерні страхові товариства

4. Державні страхові організації

160. Категорію «страхового захисту» характеризують такі ознаки:

1. Випадковий характер настання страхової події

2. Можливість визначення страхової події за часом і в просторі

3. Вираження збитку в грошовій і натуральній формах і необхідність запобігання та відшкодування збитків +

4. Закономірний характер настання страхової події

 

161. Страховий ринок – це?

1. Інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання

2. Сфера обігу цінних паперів

3. Особлива сфера грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар – страхова послуга +

4. Механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси

 

162. Яка структура страхового ринку за інституціональною ознакою?

1.Внутрішній і зовнішній страховий ринок

2. Ринок майнового, особливого страхування

3. Ринок страхових послуг акціонерних, командитних, повних товариств і товариств з додатковою відповідальністю +

4. Ринок страхування автотранспортних засобів, вантажів і багажу

 

163. У яких формах підприємств можуть створюватися страховики в Україні?

1.Юридичні особи у формі акціонерних, повних, командитних товариств і товариств з додатковою відповідальністю +

2. Юридичні особи у формі товариств з обмеженою відповідальністю і приватних підприємств

3. Фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності

4. Іноземні юридичні особи

 

164. Хто є страховим посередником?

1. Фондові біржі

2. Банки і інші фінансово-кредитні установи

3. Страхові агенти і страхові брокери +

4. Інвестиційні фонди і компанії

 

165. Що з нижченаведеного далі належить до елементів страхового ринку?

1. Промислові і торгові підприємства

2. Страховики, страхувальники і страхові посередники +

3. Банки і кредитні спілки

4. Державний бюджет і позабюджетні фонди

 

166. Діяльність страхових брокерів може бути визначена як:

1. Професійна діяльність осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємництва, пов’язана із посередництвом у сфері страхування.

2. Діяльність, яка обслуговує «життєвий цикл» страхового поліса на різних його стадіях.

3. Професійна діяльність осіб, уповноважених діяти від імені та за дорученням страховика або страхувальника. +

4. Фінансова діяльність у сфері страхування

 

167. Маркетинг у страхування – це

1. Система пошуку резервів збільшення прибутку страховика

2. Оцінка фінансового стану страховика

3. Системний підхід щодо організації діяльності страховика, метод дослідження страхового ринку +

4. Система формування і розміщення страхових резервів

 

168. Визначення страхового продукту:

1.Специфічне оформлення страхової послуги, яке містить пакет документів, що отримало назву правил страхування +

2. Страхові тарифи з окремих видів страхування

3. Сукупність нормативних документів, що регулюють страхову діяльність

4. Страхові поліси з окремих видів страхування

 

169. Страховий поліс – це:

1.Документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування +

2. Договір страхування майна

3. Документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні життя

4. Документ, що визначає розмір збитків страхувальника

 

170. Які з наведених далі завдань має виконувати реклама страхових продуктів?

1. Робити популярними продукти страхової компанії +

2. Бути спрямованою на відведення більшої ролі запроваджуваним видам страхування

3. Надавати вичерпну інформацію про переваги страхового продукту

4. Підтримувати імідж компанії

 

171. Які з нижченаведених видів робіт можуть виконувати страхові агенти?

1. Вдосконалення правил страхування

2. Пошук страхувальників і укладення договорів страхування +

3. Розрахунок страхових тарифів

4. Пошук страховиків

172. Хто належить до юридичних страхових агентів?

1.Банки, агентства нерухомості, туристичні фірми +

2. Власники транспортних засобів

3. Аварійні комісари

4. Консультанти у сфері оподаткування

 

173. Правила страхування – це:

1. Документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування +

2. Договір страхування

3. Перелік претензій страхувальника до страховика

4. Аварійний сертифікат

 

174. Яка основна мета діяльності товариств взаємного страхування?

1.Створення страхового захисту членів товариств +

2. Організація обов’язкового особистого страхування для категорій осіб згідно з чинним законодавством

3. Страхові операції з будь-яких видів страхування

4. Перестрахування ризиків щодо особистого страхування

 

175. Об’єднання (асоціації) страховиків створюється з метою:

1. Захисту інтересів страховиків (своїх членів), надання їм консультативної і методологічної допомоги, експертизи нормативних актів +

2. Надання страхових послуг, укладення договорів страхування

3. Здійснення перестрахувальних операцій

4. Організації реклами страхових продуктів і їх реалізації

 

176. У яких формах здійснюється державне регулювання страхової діяльності в Україні?

1. Розробка правил страхування державними органами

2. Ліцензування страхової діяльності і реєстрації страховиків +

3. Розробка податкового законодавства

4. Роздержавлення і приватизація майна державного страхування

 

177. Об’єктом майнового страхування є:

1. Майно юридичних і фізичних осіб +

2. Підприємницький ризик

3. Відповідальність

4. Працездатність та працевлаштування

 

178. Фінансові ринки виконують такі функції:

1.Трансформація вільних накопичених коштів у позиковий капітал +

2. Об’єднання (консолідація) дрібних розрізнених грошових заощаджень

3. Фінансування держави, населення та інших суб’єктів економіки

4. Акумуляція капіталу

179. Виділяють такі інструменти фінансових ринків:

1. Ринкові цінні папери, боргові зобов’язання, папери міжбанківського ринку +

2. Векселі і похідні цінні папери

3. Ф’ючерси і варранти

4. Заставні свідоцтва

 

180. За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на:

1. Короткострокові і довгострокові

2. Інвестиційні і ринкові +

3. Основні, допоміжні, похідні

4. Строкові і безстрокові

 

181. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходуце:

1. Фінансові посередники

2. Емітенти

3. Індивідуальні інвестори +

4. Портфельні інвестори

 

182. Ринок цінних паперів включає:

1. Ринок грошей та ринок капіталів

2. Первинний та вторинний ринки цінних паперів

3. Біржовий та «вуличний» ринки

4. Обліковий, міжбанківський та валютний ринки

 

183. Грошовий ринок включає:

1. Фондовий та валютний ринок

2. Ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів

3. Обліковий, міжбанківський, валютний ринок +

4. Ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів

 

184. Ринок капіталів включає:

1. Фондовий та валютний ринок

2. Ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів

3. Обліковий, міжбанківський, валютний ринок

4. Ринок цінних паперів, середньо та довгострокових банківських кредитів +

 

185. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:

1. Ринок грошей та ринок капіталів +

2. Обліковий та міжбанківський ринок

3. Кредитний ринок та фондовий ринок

4. Ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок

186. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:

1. Ринок грошей та ринок капіталів

2. Фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів +

3. Обліковий та міжбанківський ринок

4. Ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок

 

187. За ознакою належності прав власника цінні папери розрізняють:

1. Іменні і на пред’явника+

2. Приватизаційні

3. Строкові і безстрокові

4. Бездокументарні і документарні

 

188. Який із перерахованих суб’єктів вважають депозитарієм?

1. Суб’єкт підприємницької діяльності, який веде для зберігачів та емітентів рахунки цінних паперів +

2. Суб’єкт підприємницької діяльності, який випускає цінні папери

3. Суб’єкти, які вкладають кошти в цінні папери

4. Суб’єкти, які займаються розміщенням цінних паперів

 

189. Цінні папери – це:

1. Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики та взаємовідносини між особою, яка їх випустила, а також між їх власником +

2. Документи, що засвідчують передачу прав на володіння нерухомим майном

3. Облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів

4. Розрахункові документи, що використовуються для здійснення платежів між юридичними особами

 

190. Ринок цінних паперів є складовою частиною:

1.Фінансового ринку +

2. Кредитного ринку

3. Ринку засобів виробництва

4. Ринку товарів і послуг

 

191. Призначення первинного ринку цінних паперів полягає у:

1. Забезпеченні обороту цінних паперів

2. Залученні фінансових ресурсів емітентами +

3. Зміні власника цінного паперу

4. Забезпеченні ліквідності цінних паперів

 

192. Завдання вторинного ринку цінних паперів полягає у:

1. Забезпеченні обороту цінних паперів +

2. Розміщенні цінних паперів

3. Залученні фінансових ресурсів емітентами

4. Забезпеченні випуску цінних паперів

 

193. Акціонерне товариство здійснює випуск акцій з метою:

1.Залучення позикового капіталу

2. Покриття господарських збитків

3. Формування статутного фонду +

4. Оформлення комерційного кредиту

 

194. На яку суму акціонерне товариство може здійснити випуск акцій?

1. На суму статутного фонду

2. На 50 % статутного фонду

3. На 25 % статутного фонду

4. Обсяг емісії акцій обмежень не має +

 

195. Підприємство здійснює випуск облігацій з метою:

1.Накопичення статутного фонду

2. Збільшення статутного фонду

3. Залучення позикового капіталу +

4. Покриття господарських збитків

 

196. Які з наведених боргових цінних паперів є найнадійнішими?

1. Облігації підприємств

2. Облігації внутрішньої державної позики

3. Єврооблігації

4. Ощадні сертифікати банків

 

197. Пайовими цінними паперами є:

1. Прості акції

2. Облігації внутрішньої державної позики+

3. Векселі

4. Зворотні привілейовані акції

 

198. До фондових цінних паперів належать такі грошові документи:

1. Векселі

2. Прості і привілейовані акції

3. Коносаменти

4. Комерційні варранти +

 

199. Комерційними цінними паперами є:

1. Векселі

2. Прості і привілейовані акції +

3. Ощадні сертифікати банків

4. Облігації підприємств

200. Право власності на ордерний цінний папір підтверджується:

1. Його простим пред’явленням

2. Внесенням прізвища власника в текст цінного паперу

3. На підставі наявності передавального напису-індосамен-та на цінному папері

4. Одночасно як на підставі пред’явлення цінного паперу, так і за наявністю індосамента +

 

201. Хто із суб’єктів належать до інвесторів на ринку цінних паперів?

1. Акціонерні товариства

2. Фізичні особи, корпоративні підприємства, держава, фінансово-кредитні установи +

3. Державні підприємства та організації

4. Нерезиденти України

 

202. Боргові цінні папери – це:

1. Варранти

2. Ф’ючерси

3. Акції

4. Вексель +

 

203. Які види векселів використовують на фінансових ринках?

1. Комерційні та банківські

2. Прості та переказні +

3. Варранти та чеки

4. Дисконтні і відсоткові

 

204. Що таке вексель як цінний папір?

1. Безстрокова позика юридичним особам з боку держави

2. Безумовне зобов’язання виплатити певній особі визначену суму грошей у певний строк у певному місці +

3. Новий фінансовий інструмент, введений вперше в період приватизації

4. Свідоцтво, що підтверджує право особи на володіння акціями компанії

 

205. За територією обертання фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяють на:

1. Універсальний і неуніверсальний +

2. Первинний і вторинний

3. Регіональний, національний і міжнародний

4. Організований і неорганізований

 

206. За видами фінансових ресурсів розрізняють такі фінансові ринки:

1. Ринок грошей і ринок цінних паперів +

2. Ринок державних і корпоративних фінансових ресурсів

3. Ринок коротко-, середньо- і довгострокових ресурсів

4. Універсальний і однорідний

 

207. Грошовий ринок охоплює такі сегменти:

1. Ринок капіталів і депозитів

2. Обліковий, міжбанківський і валютний ринки +

3. Ринок цінних паперів

4. Ринок основних і похідних цінних паперів

 

208. Фондова біржа – це:

1. Організований ринок цінних паперів, що функціонує на основі централізації пропозицій про купівлю-продаж цінних паперів +

2. Сфера фінансової системи України

3. Фінансові ресурси на міжнародному ринку

4. Юридична особа, що займається страхуванням

 

209. Які з перелічених операцій не відносяться до фінансових послуг:

1. Лізинг, факторинг, страхування

2. Бюджет, асигнування

3. Купівля та продаж цінних паперів +

4. Фінансові відносини різних рівнів

210. У чому полягає суть поняття «валюта»?

1.Грошові одиниці іноземних держав

2. Грошова одиниця країни

3. Грошові одиниці як власні, так і іноземні, а також кредитні і платіжні документи, вартість яких виражена в іноземній валюті, які застосовуються в міжнародних розрахунках +

4. Векселі, чеки, кредитні картки

211. Яка валюта називається конвертованою?

1. Валюта, яка має постійний офіційний курс

2. Валюта, яка вільно обмінюється на гроші інших країн

3. Валюта, яка діє на території групи країн

4. Грошова одиниця, яку можна обміняти на іноземну валюту при виїзді за кордон

212. Що таке «замкнута» валюта?

1. Валюта, яка вільно обмінюється на гроші інших країн+

2. Валюта, у якої відсутній золотий еквівалент

3. Валюта, яка діє на території однієї країни або групи країн

4. Валюта, операції з якою є обмеженими на території певної країни


213. Що таке «валютна інтервенція»?

1. Виняткове право держави на операції з іноземною валютою

2. Порушення правил здійснення валютних операцій, спекуляція валютними цінностями

3. Пряме втручання держави в операції на валютному ринку шляхом продажу або купівлі іноземної валюти з метою підвищення чи пониження курсу національної або іноземної валюти +

4. Продаж державою національної валюти на світовому (міжнародному) валютному ринку

214. Що таке «валютна монополія»?

1. Виняткове право держави на операції з іноземною валютою +

2.Державна регламентація порядку зовнішніх розрахунків і операцій з валютою

3.Втручання держави в операції на валютному ринку

4. Заборона здійснення операцій в іноземній валюті на внутрішньому ринку країни

215. Що таке «валютне регулювання»?

1. Виняткове право держави на операції з іноземною валютою

2.Державна регламентація порядку зовнішніх розрахунків і операцій з валютою +

3. Втручання держави в операції на валютному ринку

4. Регламентація купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому ринку

216. Що таке «валютний курс»?

1. Ціна грошової одиниці однієї країни, що виражається в грошовій одиниці іншої країни +

2. Офіційний обмінний курс валюти

3. Можливість вільного обміну валюти на гроші іншої країни

4. Рівновелике співвідношення двох грошових одиниць

217. Що таке «валютні блоки»?

1. Угрупування держав, у яких здійснюється певна координація валютної політики

2. Угрупування держав, у яких валюта країн-учасниць прив’язується до валюти країни-гегемона

3. Національні і міжнародні банки, через які здійснюється купівля, продаж і обмін валюти

4. Угрупування держав, що здійснюють колективну валютну інтервенцію +


218. Що таке «валютні зони»?

1. Угрупування країн, у яких здійснюється координація валютної політики і системи зовнішніх розрахунків +

2. Національні і міжнародні банки, через які здійснюються валютні операції

3. Прив’язання країни-учасниці до країни-гегемона в здійсненні валютної політики

4. Угрупування країн, що здійснюють розрахунки в єдиній валюті

219. Що називається «валютним ринком»?

1. Національні і міжнародні банки, а також біржі, через які здійснюється купівля, продаж і обмін іноземної валюти

2. Узгоджена, координована валютна політика і система зовнішніх розрахунків +

3. Сукупність держав, що склалися на базі валютних блоків

4. Міжбанківський ринок з купівлі-продажу валюти

220. Що таке «валютний демпінг»?

1. Відсутність обмежень на валютні операції

2. Експорт товарів за цінами, нижчими за світові із країн з обезціненою валютою в країни з більш стабільною валютою +

3. Реалізація товарів за цінами, нижчими за світові

4. Значне, тривале заниження валютного курсу грошової одиниці

221. Що таке " валютний кліринг"?

1. Вид довгострокового лізингу

2. Система розрахунків, яка заснована на взаємному зарахуванні зобов’язань +

3. Операції з обміну товарів, які не супроводжуються грошовими переказами

4. Система розрахунків між учасниками

222. Як визначається вартість вільно конвертованої валюти?

1. За офіційним курсом +

2. За купівельною спроможністю

3. За товарним наповненням

4. За попитом та пропозицією

223. «Ринок євродоларів» – це:

1. Організації – кредитори європейської промисловості в доларах США

2. Європейський валютний банк та його операції в доларах США

3. Ринок обміну валюти США в Європі +

4. Операції кредитно-фінансових закладів європейських країн у доларах США

224. Які валюти мають статус резервних?

1.Вільно конвертовані валюти

2. Долари США

3. Швейцарські франки

4. Грошові одиниці будь-якої країни +

225. Які методи валютного котирування нині використовуються?

1.Метод «споживчого кошика»

2. Метод золотого паритету

3. Метод прямого і зворотного котирування +

4. Співставлення купівельної спроможності валют

226. Чим є фінансові валютні курси?

1. Ринковими курсами валют

2. Офіційно зареєстрованими стосовно вмісту золота або іншої валюти курсами

3. Обмінними готівковими курсами

4. Курсами, що використовуються під час здійснення міжнародних розрахунків +

227. Плаваючі валютні курси – це:

1. Ринкові курси, що складаються під впливом попиту і пропозиції +

2. Обмінні готівкові курси

3. Курси, що використовуються під час здійснення міжнародних розрахунків

4. Офіційно зареєстровані курси

228. Що таке ринок євровалют?

1.Ринок євродоларів

2. Ринок валют країн — учасниць ЄС +

3. Ринок міжбанківських короткотермінових операцій

4. Ринок готівкових обмінних операцій

229. Система СВІФТ – це:

1.Електронна система міжбанківських розрахунків +

2. Система довгострокових міжбанківських операцій

3. Готівкові міжбанківські операції

4. Система кореспондентських відносин банків

230. Які основні форми міжнародних розрахунків?

1. Вексель, чек, готівка

2. Банківський переказ, інкасо, акредитив, розрахунки за відкритими рахунками, вексель, чек +

3. Документарний акредитив

4. Поштовий переказ

231. Що означає «валютний арбітраж»?

1. Розрахункові операції в міжнародній торгівлі

2. Розрахунки між підприємствами

3. Міжбанківські операції

4. Валютні операції, що проводяться з метою конверсії і отримання зиску +

 

232. Міжнародні фінанси – це:

1. Сукупність перерозподільчих відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому рівні фондів фінансових ресурсів +

2. Розрахунки між підприємствами

3. Міжбанківські операції

4. Валютні операції, що проводяться з метою конверсії і отримання зиску

 

233. Швидкість обертання обігових коштів характеризує:

1. Тривалість одного обороту коштів +

2. Кількість оборотів обігових коштів за певний час

3. Швидкість надходження та вибуття обігових коштів

4. Немає правильної відповіді

 

234. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць (ранішезолота):

1. Ревальвація +

2. Валютна інтервенція

3. Девальвація

4. Політика валютних обмежень

 

235. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів – це:

1. Фінансова функція держави

2. Державна політика

3. Міжнародна фінансова політика +

4. Функція держави

 

236. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, – це ринок:

1. Національний

2. Фінансовий

3. Міжнародний грошовий +

4. Державний

 


237. Кредитори та позичальникице суб’єкти:

1. Страхового ринку+

2. Ринку позичкових капіталів

3. Ринку цінних паперів

4. Ринку нерухомості

238. Об’єктами фінансового ринку є:

1. Фінансово-кредитні інститути +

2. Інститути інфраструктури фінансового ринку

3. Держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства

4. Інструменти фінансового ринку

 

 

239. З поточного рахунку фізичної особи списано кошти в оплату нарахованих відсотків за кредитом на поточні потреби:

1) Дт 2620

Кт 2208

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.156 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал