Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тарзи њисоби холи умумии миёнаи (GPA)-и донишљў дар семестр


 

р/т Номгўи фанњо Миќдори кредитњо Бањои донишљў (њуруфї) Ифодаи ададии бањо Холи Умумї Холи миёна (GPA)
Фалсафа В  
Математика С  
Информатика В  
Таърихи халќи тољик А  
Забони тољикї А  
Забони русї В  
Забони хориљї С- 1,67 6,68  
Љамъи кредит ва холњо     94,68 2,96

 

57.Барои аз курс ба курс гузаронидани донишљў ва хатми муассисаи тањсилоти олии касбї њадди аќали холи умумии миёнаи бадастоварда (GPA)-и ў муайян карда мешавад, ки донишљў дар давоми тањсил бояд на камтар аз онро соњиб шавад.

Холи умумии миёнаи бадастоварда (GPA)-и донишљў вобаста ба курсњо чунин муќаррар карда мешавад:

-барои курси якум - 1,67;

-барои курси дуюм - 1,75;

-барои курсњои болої - 2,0.

58.Донишљўёне, ки њадди аќали холи умумии миёнаи (GPA)-и онњо дар љамъбасти соли тањсил аз њадди аќали холњои умумии миёна (GPA)-и дар банди 57-и Низомномаи мазкур муќаррашуда камтар аст, новобаста аз шакли маблаѓгузории муассисаи тањсилоти олии касбї бо пардохти маблаѓ барои њар як кредит фанњоеро, ки аз онњо холњои кофї ба даст наовардаанд, такроран омўхта, имтињон месупоранд.

59.Фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї барои аз курс ба курс гузаронидан, танњо нисбати донишљўёне ба имзо расонида мешавад, ки холи умумии миёнаи бадастоварда (GPA)-и онњо аз холи умумии миёна (GPA)-и дар банди 57-и Низомнома муќарраршуда баланд бошад.

60.Донишљўёне, ки аз ин ё он фан бањои Ѓ (ѓайриќаноатбахш) мегиранд (дар сурати аз ду фанни њатмї зиёд набудани ќарзњои академии онњо), бо пардохти маблаѓ барои њар як кредит дар триместр (агар ба ин фан шумораи њадди аќали донишљўён, яъне на камтар аз 8 нафар номнавис шуда бошанд), онро такроран омўхта, имтињон месупоранд. Дар њолати доштани ќарзњои академї аз фанњои интихобї, донишљў њуќуќ дорад, ки онњоро бо хоњиши худ ва бо маслињати мушовири академї (эдвайзер) иваз намояд.

61.Ба донишљўёне, ки дар муњлати муќарраршудаи тањсил дар зинаи «бакалавриат» (4 сол) на камтар аз 224 кредитњои барои таълими назариявї пешбинигардидаро бомуваффаќият азхуд намудаанд, пас аз гузаштани таљрибаомўзињо ва њимояи натиљаи онњо (дар њаљми 12 кредит) барои гузаштан аз аттестатсияи нињоии давлатї ва дифои кори хатмкунї (дар њаљми 4 кредит) иљозат дода мешавад. Дар низоми кредитии тањсилот навиштани кори хатмкунї барои зинаи тањсилоти бакалавриат (ё кори дипломї - барои зинаи тањсилоти мутахассис) њатмї мебошад.62.Барои гирифтани иљозат ба дифои рисолаи илмї дар зинаи магистратура азхуд намудани барномаи таълимї дар шакли таълими назариявї дар муњлати муќарраршудаи тањсил (ду сол) дар њаљми на камтар аз 120 кредит муайян карда мешавад.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал