Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lamətlər, ul­duz­lar vasitəsilə də yolu müəy­yənləşdirirlər”.


 

Qulları nı n ə min-amanlı ğ ı ü ç ü n Fö vqə luca Allah yer ü zə ­rində ə zə mə tli dağ lar yerlə ş dirdi. Onlar yeri silkə lə nmə kdə n qoruyur və ona mə xluqları narahat etmə yə imkan vermir. Bunun sayə sində insanlar ə kinç iliklə, inş aatla mə ş ğ ul ola bilir və yer ü stü ndə hə rə kə t edirlə r. Allah Ö zü nü n mə rhə mə ti sayə sində yer ü zü ndə baş lanğ ı cı uzaq ö lkə lə rdə yerlə ş ə n və insanları n iç mə li suya ehtiyacı olduğ u yerlə rə axan ç aylar yaratmı ş dı r. Onlar onunla yanğ ı ları nı sö ndü rü r, ev heyvanları nı sulayı r və ə kinlə rini suvarı rlar. Allah iç mə li suyu nə inki yerin ü stü ndə, hə m də altı nda yaratmı ş dı r ki, insanlar iç mə li suyu quyular qazmaqla ə ldə edirlə r. Onlar suya qə də r gedib ç atı r və onu yerin altı ndan Allahı n ö yrə tdiyi mü xtə lif ə mə k alə tlə ri sayə sində ç ı xarı rlar. Allah Ö z mə rhə mə ti yerdə hə mç inin yollar salmı ş dı r. Onlar uzaq ö lkə lə ri bir-biri ilə birlə ş dirir ki, insanlar doğ ru yol tapa bilsinlə r. Vadilə r gö rmə k olar ki, onlar hə r tə rə fdə n dağ silsilə lə ri ilə ə hatə olunmuş dur və Allah onları n arası nda insanları n keç ə bilə cə yi cı ğ ı rlar yaratmı ş dı r.

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

(16.17) “Heç yaradan da yarada bil­mə ­yə n kimi ola bilə rmi? Dü ş ü nü b ibrə t gö tü rmə yə cə k­sinizmi? ”

 

Fö vqə luca Allah ö zü nü n nə hə ng mə xluqları və ç oxsaylə sə xavə tlə ri barə də xatı rlatdı qdan sonra bə yan edir ki, Ona bə rabə r və oxş ar olan yoxdur. Mə gə r bü tü n varlı ğ ı xə lq edə n və istə diyini hə yata keç irə n Allah, nə bö yü k, nə də kiç ik varlı qları yaratmağ a qabil olmayanlara bə nzə dilə biə rmi? Doğ rudanmı insanlar ağ ı llanmayacaq və baş a dü ş mə yə cə klə r ki, Vahid Xaliq olan Allah, hə m də ibadə tə layiq olan Vahiddir? O, tə kbaş ı na yaradı r və idarə edir və tə kcə O, ibadə tə və tə qdis olunmağ a[142] layiqdir.

 

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

 

Gə r Allahı n nemə tlə ­ri­ni saymalı olsanı z, onları sa­yı b qur­tara bil­mə z­si­niz. Hə qi­qə ­tə n, Allah Bağ ı ş layandı r, Rə hm­­lidir”.

Ey insanlar! Allahı n ş ə riki yoxdur! O sizi və qalan mə xluqları yaratmı ş dı r və siz Ona ibadə tdə ş ə rik qoş mamalı sı nı z. Ə ksinə, siz tə kcə Ona sə mimi xidmə t etmə lisiniz. Ö z Rə bbinizin nemə tlə rini sadə cə saymağ a cə hd gö stə rin və buna gö rə Ona minnə tdarlı ğ ı nı zı bildirmə k haqqı nda dü ş ü nmə yin. Siz bunu heç vaxt edə bilmə zsiniz! Hə m də siz heç vaxt Allaha bu nemə tlə rinə gö rə tə ş ə kkü r edə bilmə zsiniz, ç ü nki O, qulları nı gö rü nə n və gö rü nmə yə n sə xavə ti ilə hə r anda, onlar hə r də fə nə fə s alı b-verdikdə, tə min edir. İ nsanlar tə rə fində n Onun lü tfkarlı qları nı n bə zilə ri baş a dü ş ü lü r, bə zilə ri isə də rkedilmə z qalı r. Bununla yanaş ı Allah qulları nı hə r cü r tə hlü kə lə rdə n qoruyur ki, onları da saymaq mü mkü n deyildir. Onun gö zə l adları arası nda – Bağ ı ş layan və Rə hmli adları. O, insanları olduqca bö yü k nemə tlə rlə mü kafatlandı rı r, amma Ö zü kiç ik bir ş ü kü rdə n razı qalı r.

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал