Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Bu Bəkr əs-Sıddıqın y Fəziləti


 

ح د ي ث أ َ ب ِ ي ب َ ك ْ ر ٍ ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ، ق َ ا ل َ: ق ُ ل ْ ت ُ ل ِ ل ن ّ َ ب ِ ي ّ ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، و َ أ َ ن َ ا ف ِ ي ا ل ْ غ َ ا ر ِ ، ل َ و ْ أ َ ن ّ َ أ َ ح َ د َ ه ُ م ْ ن َ ظ َ ر َ ت َ ح ْ ت َ ق َ د َ م َ ي ْ ه ِ ل أ َ ب ْ ص َ ر َ ن َ ا ف َ ق َ ا ل َ: م َ ا ظ َ ن ّ ُ ك َ ، ي َ ا أ َ ب َ ا ب َ ك ْ ر ٍ ب ِ ا ث ْ ن َ ي ْ ن ِ ا ل ل ه ُ ث َ ا ل ِ ث ُ ه ُ م َ ا

 

1540. Ə bu Bə kr y rə vayə t edir ki, biz Peyğ ə mbə rlə r mağ arada olduğ umuz zaman mə n: “Ya Rə sulullah! Onlardan (mü ş riklə rdə n) biri ə yilib ayağ ı nı n altı na baxdğ ı zaman bizi mü tlə q gö rə cə kdir”. Peyğ ə mbə r: “Ey Ə bu Bə kr! Ü ç ü ncü lə ri Allah olan iki kimsə barə sində sə n nə zə nn edirsə n” deyə buyurdu. (Buxari 3653, Muslim 6319, 2381/1)

 

ح د ي ث أ َ ب ِ ي س َ ع ِ ي د ٍ ا ل ْ خ ُ د ْ ر ِ ي ّ ِ ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ، أ َ ن ّ َ ر َ س ُ و ل َ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، ج َ ل َ س َ ع َ ل َ ى ا ل ْ م ِ ن ْ ب َ ر ِ ، ف َ ق َ ا ل َ: إ ِ ن ّ َ ع َ ب ْ د ً ا خ َ ي ّ َ ر َ ه ُ ا ل ل ه ُ ب َ ي ْ ن َ أ َ ن ْ ي ُ ؤ ْ ت ِ ي َ ه ُ م ِ ن ْ ز َ ه ْ ر َ ه ِ ا ل د ّ ُ ن ْ ي َ ا م َ ا ش َ ا ء َ ، و َ ب َ ي ْ ن َ م َ ا ع ِ ن ْ د َ ه ُ ، ف َ ا خ ْ ت َ ا ر َ م َ ا ع ِ ن ْ د َ ه ُ ف َ ب َ ك َ ى أ َ ب ُ و ب َ ك ْ ر ٍ ، و َ ق َ ا ل َ: ف َ د َ ي ْ ن َ ا ك َ ب ِ آ ب َ ا ئ ِ ن َ ا و َ أ ُ م ّ َ ه َ ا ت ِ ن َ ا ف َ ع َ ج ِ ب ْ ن َ ا ل َ ه ُ و َ ق َ ا ل َ ا ل ن ّ َ ا س ُ: ا ن ْ ظ ُ ر ُ و ا إ ِ ل َ ى ه ذ َ ا ا ل ش ّ َ ي ْ خ ِ ، ي ُ خ ْ ب ِ ر ُ ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، ع َ ن ْ ع َ ب ْ د ٍ خ َ ي ّ َ ر َ ه ُ ا ل ل ه ُ ب َ ي ْ ن َ أ َ ن ْ ي ُ ؤ ْ ت ِ ي َ ه ُ م ِ ن ْ ز َ ه ْ ر َ ة ِ ا ل د ّ ُ ن ْ ي َ ا و َ ب َ ي ْ ن َ م َ ا ع ِ ن ْ د َ ه ُ ، و َ ه ُ و َ ي َ ق ُ و ل ُ: ف َ د َ ي ْ ن َ ا ك َ ب ِ آ ب َ ا ئ ِ ن َ ا و َ أ ُ م ّ َ ه َ ا ت ِ ن َ ا ف َ ك َ ا ن َ ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ه ُ و َ ا ل ْ م ُ خ َ ي ّ ر َ ، و َ ك َ ا ن َ أ َ ب ُ و ب َ ك ْ ر ٍ ه ُ و َ أ َ ع ْ ل َ م َ ن َ ا ب ِ ه و َ ق َ ا ل َ ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ: إ ِ ن ّ َ م ِ ن ْ أ َ م َ ن ّ ِ ا ل ن ّ َ ا س ِ ع َ ل َ ي ّ َ ف ِ ي ص ُ ح ْ ب َ ت ِ ه ِ و َ م َ ا ل ِ ه ِ أ َ ب َ ا ب َ ك ْ ر ٍ ، و َ ل َ و ْ ك ُ ن ْ ت ُ م ُ ت ّ َ خ ِ ذ ً ا خ َ ل ِ ي ل ا ً م ِ ن ْ أ ُ م ّ َ ت ِ ي ل ا َ ت ّ َ خ َ ذ ْ ت ُ أ َ ب َ ا ب َ ك ْ ر ٍ ، إ ِ ل ا ّ َ خ ُ ل ّ َ ة َ ا ل إ ِ س ْ ل ا َ م ِ ل ا ي َ ب ْ ق َ ي َ ن ّ َ ف ِ ي ا ل ْ م َ س ْ ج ِ د خ َ و ْ خ َ ة ٌ إ ِ ل ا ّ َ خ َ و ْ خ َ ة ُ أ َ ب ِ ي ب َ ك ْ ر ٍ

 

1541. Ə bu Sə id ə l-Xudri y rə vayə t edir ki, Peyğ ə mbə r r minbə rin ü zə rinə oturdu və buyurdu: “Allah bir bə ndə yə dü nya naz-nemə tlə ri ilə onun də rgahı nda olan ş eylə r arası nda seç im verdi, o da Allah də rgahı nda olanları seç di”. Ə bu Bə kr y ağ ladı və: “Ata, anaları mı zı sə nə fə da edə k”. Biz Ə bu Bə krin y sö zlə rinə heyrə t etdik. İ nsanlar da heyrə t edib: “Ş eyxə baxı n! Seç im qarş ı sı nda qalan Peyğ ə mbə r idi və bizdə n bunu ə n yaxş ı bilə n Ə bu Bə kr y idi. Peyğ ə mbə r: “Hə qiqə tə n malı və yoldaş lı ğ ı xü susunda mə nə ə n comə rd olan Ə bu Bə krdir. Ə gə r mə n xə lil (dost, yoldaş) gö tü rsə ydim, Ə bu Bə kri y xə lil gö tü rə rdim. Lakin din qardaş lı ğ ı (ə fzə ldir.) Mə sciddə Ə bu Bə krin y qapı sı ndan baş qa bir aç ı q qapı qalması n! ” deyə buyurdu. (Buxari 3904, Muslim 6320, 2382/2)

 

ح د ي ث ع َ م ْ ر ِ و ب ْ ن ِ ا ل ْ ع َ ا ص ِ ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ، أ َ ن ّ َ ا ل ن ّ َ ب ِ ي ّ َ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، ب َ ع َ ث َ ه ُ ع َ ل َ ى ج َ ي ْ ش ِ ذ َ ا ت ِ ا ل س ّ َ ل ا َ س ِ ل ِ ف َ أ َ ت َ ي ْ ت ُ ه ُ ف َ ق ُ ل ْ ت ُ: أ َ ي ّ ُ ا ل ن ّ َ ا س ِ أ َ ح َ ب ّ ُ إ ِ ل َ ي ْ ك َ ق َ ا ل َ: ع َ ا ئ ِ ش َ ة ُ ف َ ق ُ ل ْ ت ُ: م ِ ن َ ا ل ر ّ ِ ج َ ا ل ِ ق َ ا ل َ: أ َ ب ُ و ه َ ا ، ق ُ ل ْ ت ُ: ث ُ م ّ َ م َ ن ْ ق َ ا ل َ: ث ُ م ّ َ ع ُ م َ ر ُ ب ْ ن ُ ا ل ْ خ َ ط ّ َ ا ب ِ ف َ ع َ د ّ َ ر ِ ج َ ا ل ا ً

 

1542. Amr İ bn ə l-As y rə vayə t etmiş dir ki, Peyğ ə mbə r r onu Zatus Sə lə sil ordusuna baş ç ı tə yin edib dö yü ş ə gö ndə rdi. (Amr dedi: “Mə n Peyğ ə mbə rin r yanı na gə lib soruş dum: “Sə nin ə n ç ox sevdiyin adam kimdir? ” O: “Aiş ə dir” dedi. Dedim: “Bə s kiş ilə rdə n kimdir? ” Dedi: “Atası! ” Soruş dum: “Sonra kim? ” O: “Ö mə r İ bn Xə ttabdı r y” dedi və (baş qa) bir neç ə adamı n adı nı ç ə k­di. (Buxari 3662, Muslim 6328, 2384/8)

 

ح د ي ث ج ُ ب َ ي ْ ر ِ ب ْ ن ِ م ُ ط ْ ع ِ م ِ ، ق َ ا ل َ: أ َ ت َ ت ِ ا م ْ ر َ أ َ ة ٌ ا ل ن ّ َ ب ِ ي ّ َ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ف َ أ َ م َ ر َ ه َ ا أ َ ن ْ ت َ ر ْ ج ِ ع إ ِ ل َ ي ْ ه ِ ق َ ا ل َ ت ْ: أ َ ر َ أ َ ي ْ ت َ إ ِ ن ْ ج ِ ئ ْ ت ُ و َ ل َ م ْ أ َ ج ِ د ْ ك َ ك َ أ َ ن ّ َ ه َ ا ت َ ق و ل ُ: ا ل ْ م َ و ْ ت َ ق َ ا ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ ا ل س ّ َ ل ا َ م ُ: إ ِ ن ْ ل َ م ْ ت َ ج ِ د ِ ي ن ي ف َ أ ْ ت ِ ي أ َ ب َ ا ب َ ك ْ ر ٍ

 

1543. Cubeyr İ bn Mutim y demiş dir: “(Bir də fə) bir qadı n Peyğ ə mbə rin r yanı na gə ldi və o, qadı na (bir mü ddə tdə n sonra) gə lmə yi buyurdu. Qadı n: “Bə s gə lib sə ni tapmasam necə olsun? ” deyə soruş du. Sanki o, Peyğ ə mbə rin r və fat edə cə yini qə sd edirdi. Peyğ ə mbə r: “Mə ni tapmasan, Ə bu Bə krin yanı na gedə rsə n! ” (Buxari 3659, 7220, 7360, Muslim 6330, 2386/10)

 

ح د ي ث أ َ ب ِ ي ه ُ ر َ ي ْ ر َ ة َ ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ، ق َ ا ل َ: ص َ ل ّ َ ى ر َ س ُ و ل ُ ا ل ل ه ِ ص َ ل ّ َ ى ا ل ل ّ َ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ س َ ل ّ َ م َ ، ص َ ل ا َ ة َ ا ل ص ّ ُ ب ْ ح ِ ث ُ م ّ َ أ َ ق ْ ب َ ل َ ع َ ل َ ى ا ل ن ّ َ ا س ِ ، ف َ ق َ ا ل َ: ب َ ي ْ ن َ ا ر َ ج ُ ل ٌ ي َ س ُ و ق ُ ب َ ق َ ر َ ة ً إ ِ ذ ْ ر َ ك ِ ب ه َ ا ف َ ض َ ر َ ب َ ه َ ا ف َ ق َ ا ل َ ت ْ: إ ِ ن ّ َ ا ل َ م ْ ن ُ خ ْ ل َ ق ْ ل ِ ه ذ َ ا ؛ إ ِ ن ّ َ م َ ا خ ُ ل ِ ق ْ ن َ ا ل ِ ل ْ ح َ ر ْ ث ِ ف َ ق َ ا ل َ ا ل ن ّ َ ا س ُ: س ُ ب ْ ح َ ا ن َ ا ل ل ه ِ ب َ ق َ ر َ ة ٌ ت َ ك َ ل ّ َ م ُ ف َ ق َ ا ل َ: ف َ إ ِ ن ّ ِ ي أ ُ و م ِ ن ُ ب ِ ه ذ َ ا ، أ َ ن َ ا و َ أ َ ب ُ و ب َ ك ْ ر ٍ و َ ع ُ م َ ر ُ و َ م َ ا ه ُ م َ ا ث َ م ّ َ و َ ب َ ي ْ ن َ م َ ا ر َ ج ُ ل ٌ ف ِ ي غ َ ن َ م ِ ه ِ إ ِ ذ ْ ع َ د َ ا ا ل ذ ّ ِ ئ ْ ب ُ ف َ ذ َ ه َ ب َ م ِ ن ْ ه َ ا ب َ ش َ ا ة ٍ ، ف َ ط َ ل َ ب َ ح َ ت ّ َ ى ك َ أ َ ن ّ َ ه ُ ا س ْ ت َ ن ْ ق َ ذ َ ه َ ا م ِ ن ْ ه ُ ، ف َ ق َ ا ل َ ل َ ه ُ ا ل ذ ّ ِ ئ ْ ب ُ: ه ذ َ ا ، ا س ْ ت َ ن ْ ق َ ذ ْ ت َ ه َ ا م ِ ن ّ ِ ي ، ف َ م َ ن ْ ل َ ه َ ا ي َ و ْ م َ ا ل س ّ َ ب ُ ع ِ ، ي َ و ْ م َ ل ا َ ر َ ا ع ِ ي َ ل َ ه َ ا غ َ ي ْ ر ِ ي ف َ ق َ ا ل َ ا ل ن ّ َ ا س ُ: س ُ ب ْ ح َ ا ن َ ا ل ل ه ِ ذ ِ ئ ْ ب ٌ ي َ ت َ ك َ ل ّ َ م ُ ق َ ا ل َ: ف َ إ ِ ن ّ ِ ي أ ُ و م ِ ن ُ ب ِ ه ذ َ ا أ َ ن َ ا و َ أ َ ب ُ و ب َ ك ْ ر ٍ و َ ع ُ م َ ر ُ و َ م َ ا ه ُ م َ ا ث َ م ّ َ

 

1544. Ə bu Hureyrə y rə vayə t edir ki, Peyğ ə mbə r r sü bh namazı nı qı ldı qdan sonra insanlara tə rə f yö nə lə rə k buyurdu: «Bir nə fə r inə yin ü zə rinə minir. İ nə k insana baxaraq dilə gə lir və: «Mə n bunun ü ç ü n yaradı lmadı m. Lakin mə n ə kinç ilik ü ç ü n yaradı ldı m». İ nsanlar heyrə tlə: « Subhə nə llah! Danı ş an bir inə k» dedilə r. Peyğ ə mbə r: «Mə n (onun danı ş ması na) inanı ram. Ə bu Bə kr y və Ö mə r y də inanı rlar» deyə buyurdu. (Ə bu Hureyrə y rə vayə t edir ki, Peyğ ə mbə r r bu sö zlə ri sö ylə diyi zaman onlar orada yox idilə r). Peyğ ə mbə r: «Bir ç oban qoyun sü rü sü iç ə risində olduğ u vaxt bir canavar sü rü yə hü cum edib qoyunlardan birini gö tü rü r. Ç oban da canavarı tə qib edə rə k qoyunu ondan alı r. Bunun ü zə rinə qurd ç obana: «Mə nim onları n arası nda qalacağ ı m gü n, qocaldı ğ ı ndan dolayı onları n mə ndə n baş qa bir ç obanı da olmayacağ ı gü n, onları mə ndə n kim qurtarı r?» dedi. İ nsanlar: « Subhə nə llah! Danı ş an qurd» dedilə r. Peyğ ə mbə r: «Mə n (onun danı ş ı ması na) inanı ram. Ə bu Bə kr y və Ö mə r y inanı rlar (Halbuki Ə bu Bə kr y və Ö mə r y orada yox idilə r)» deyə buyurdu. (Buxari 3471, Muslim 6336, 2388/13)

 

م ن ف ض ا ئ ل ع م ر ر ض ي ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ن ه

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал