Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список рекомендованої літератури. 1. Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці


1. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. – Л., 1992.

2. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В.Александрович. ‒ Л., 1999.

3. Академічне релігієзнавство: підручник / за наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

4. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М.Андрусяк. – К., 1991.

5. Бичко А.К. Історія філософії: підручник /А.К.Бичко, І.В.Бичко, В.Г. Табачковський. – К., 2001.

6. Бичко Ада. Леся Українка. Світоглядно-філософський погляд / А.Бичко. ‒ К., 2000.

7. Білецький П.О. Апостол України: життя і творчість Тараса Шевченка. ‒ К., 1998.

8. Бокань В. Історія культури України / В.Бокань, Л. Польовий. – К., 1998.

9. Богданов В.О. Історія духовного музичного мистецтва України. Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – Х., 2000.

10. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда / М.Ю.Брайчевський. ‒ К., 2001.

11. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г.Булашов. – К., 1992.

12. Ваврух М. Художня культура: підручник (академічний рівень). / М.Ваврух, Р.Гавалюк. – Л., 2011.

13. Велесова книга / пер.укр.мовою, дослідження та рецензія. / С.Яценко. – К., 2004.

14. Вільчинський Юрій. Олександр Потебня / Ю. Вільчинський. – Л., 1996.

15. Волицька Ірина. Театральна юність Леся Курбаса / І.Волицька. – Л., 1995.

16. Галицько-Волинський літопис. – К., 1992.

17. Горелов М. Предвісники незалежної України / М.Горелов. – К., 1996.

18. Горський В.І. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / В.І.Горський. – К., 1991.

19. Грицак Я. Українське національне відродження: тяглість і перервність традицій / Я.Грицак // Зустрічі. – 1991. – Вип. 2.

20. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація / І.Дзюба. – К., 1991.

21. Дзюба І. Між культурою і політикою / І.Дзюба. ‒ К., 1998.

22. Дзюба І.М. Українська антологія памʼ яток державотворення Х-ХХ ст. / І.М.Дзюба. – К., 2008.

23. Жулинський М. Із забуття в безсмертя / М.Жулинський. – К., 1990.

24. Забужко Оксана. Філософія української національної ідеї та європейський контекст / О.Забужко. – К., 1998.

25. Закович М.М. Культурологія. Українська та зарубіжна культура / М.М.Закович, І.А.Зазюн, О.М.Семашко. – К., 2007.

26. Європейське відродження та українська література ХV-ХVII ст. – К., 1993.

27. Іван Франко і світова культура: у 2 т. // Матеріали Міжнародного симпозіуму. – К., 1986.

28. Ільницький Олег. Український футуризм (1914-1930 рр.) / О.Ільницький. – Л., 2003.

29. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVI-XVIII ст. / Я.Д.Ісаєвич. – К., 1996.

30. Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура / Я.Д.Ісаєвич. – Л., 1996.

31. Історія Русів / пер. І.Драча. – К., 1991.

32. Історія української культури: у 5 т. – К., 2000-2011.

33. Історія української культури / за ред. І. Крипʼ якевича. – К., 1994.

34. Історія української культури: зб. матеріалів і документів / за ред. С.Клапчука, В. Остафійчука ‒ К., 2008.

35. Історія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / за ред. С.Клапчука, В.Остафійчука. ‒ К., 2008.

36. Києво-Могилянська академія в іменах XVII‒ XVIII ст. – К., 2001.

37. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Т., 1993.

38. Київська Русь: культура, традиції. – К., 1982.

39. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору (1960‒ 1980 рр.) / Г.В.Касьянов. – К., 1995.

40. Кашуба Марія. Історія української культури: курс лекцій / М.Кашуба. – Л., 2011.

41. Кирик Дмитро, Сеніцина Алла. Петро Лодій: життя, діяльність і вчення / Д.Кірик, А.Сеніцина. – Івано-Франківськ, 2006.

42. Кирило-Мефодіївське братство: зб. документів і матеріалів. – К., 1990.

43. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. /Н. Корнієнко.‒ К., 1998.

44. Костомаров М. Закон Божий (книга буття українського народу)/ М.Костомаров. – К., 1991.

45. Кралюк П. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVI – першої половини XVII ст. / П.Кралюк. ‒ Луцьк, 1996 р.

46. Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження в кінці XIV ‒ в першій половині XVII ст. / П.Кралюк. – Острог, 2000.

47. Краснодембський О. На постмодерністських роздоріжжях культури / О.Краснодембський. – К., 2000.

48. Кравченко Ярослав. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. / Я.Кравченко. – К., 2010.

49. Крипʼ якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П.Крипʼ якевич. – К., 1989.

50. Курбас Лесь. Березіль (із творчої спадщини)/ Лесь Курбас. – К., 1988.

51. Культура і побут населення України / за ред. В.Наулко. – К., 1997.

52. Куца Ольга. М.Драгоманов і розвиток української літератури в другій половині ХІХ ст./Ольга Куца. – Т., 1996.

53. Лавріненко Юрій. Розстріляне Відродження: антологія 1917-1933. (Третє видання) / Ю.Лавріненко. – К., 2004.

54. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / за ред. проф.Яртися А.В. та проф.Мельника В.П. – Л., 2005.

55. Литвинов В. Гуманістичні й реформаційні ідеї на Україні / В.Литвиненко, В.Нічик, Я.Стратій. – К., 1990.

56. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні / В.Литвинов. – К., 2000.

57. Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Б.Б.Лобановський. – К., 1989.

58. Макарчук С.А. Етнічна історія України / С.А.Макарчук. – К., 2008.

59. Макарчук С.А. Етнографія України / С.А.Макарчук. – К., 2008.

60. Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз: монографія / В.П.Мельник. – Л., 2010.

61. Митні України. Енциклопедичний довідник. К., 1992.

62. Матковська О. Львівське братство / О.Матковська. – Л., 1996.

63. Мицько І. Острозька словʼ яно-латинська академія / І.Мицько. – К., 1990.

64. Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р.Д.Михайлова. – К., 2007.

65. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. / за ред. В.Сидоренка. – К., 2006.

66. Нічик В.М. Петро Могила в духовній культурі України / В.М.Нічик. – К., 1997.

67. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

68. Новиченко Л., Руданівський В., Толочко П. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє / Л.Новиченко. – К., 1990.

69. Нога О. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду / О.Нога. – Л., 1993.

70. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко / В.А.Овсійчук. – К., 1999.

71. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / В.Овсійчук. – К., 2001.

72. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVІ – першої половини XVII ст. Гуманістичні та визвольні ідеї // В.А.Овсійчук. – К., 1990.

73. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу / І.Огієнко. – К., 1991.

74. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С.Павличко. – К., 1994.

75. Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI ‒ першій половині XVII ст. / І.В.Паславський. – К., 1990.

76. Пашук А.І. Філософський світогляд Івана Франка / А.І.Пашук. – Л., 2007.

77. Пітусь Л.М. Культурологічно-релігієзнавчий практикум: навч. посіб. / Л.Пітусь, В.Стеценко. – Л., 2010.

78. Петров В.П. Діячі української культури 1920-1940 рр. Жертви більшовицького терору / В.П.Петров. – К., 1997.

79. Петров В.П. Особа С.Сковороди / В.Петров. ‒ К., 1995.

80. Повість врем’яних літ. – К., 1990.

81. Попович М. Нарис історії культури України: навч. посіб. / М.Попович. – К., 2001.

82. Попович М. Червоне століття / М. Попович. – К., 2005.

83. Репресоване відродження. – К., 1993.

84. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

85. Семчишин М. Тисяча років української культури / М.Семчишин. – К., 1993.

86. Сверстюк Е. Блудні сини України / Е.Свер-стюк. – К., 1993.

87. Сінькевич О. Основи культурології / О.Сінькевич. – Л., 2009.

88. Сінькевич О.Б. Культура Галицько-Волинської Русі / О.Сінькевич. – Л., 2000.

89. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України ХХ‒ ХХІ ст. / В.Сидоренко. – К., 2008.

90. Скринник М. Наративні практики ідентичності: доба Романтизму / М.Скринник. – Л., 2007.

91. Сковорода Григорій. Пізнай в собі людину / Г.Сковорода. ‒ Л., 1995.

92. Стебельський Б. Християнство і українська культура / Б.Стебельський: Філософський спадок століть. Хроніка. – 2000. ‒ № 39‒ 40.

93. Стеценко В. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство. Навч. посіб. / В.Стеценко. – Л., 2005.

94. Стражний О. Український менталітет / О.Стражний. – К., 2008.

95. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ ст. / О.Степовик. – К., 1996.

96. Українські гуманісти епохи Відродження: антологія: у 2 т. – К., 1995.

97. Ушкалов Л. Світ українського бароко / Л.Ушкалов. – Х., 2004.

98. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.Хижняк. – К., 1988.

99. Українська культура: історія і сучасність: навч. посіб. / за ред. С.О.Черепанової. – Л., 1994.

100. Русин М.Ю. Історія української філософії / М.Ю.Русин. – К., 2008.

101. Філософія Відродження на Україні / відп.ред. М.Кашуба. – К., 1990.

102. Шейко М.В. Історія української культури / М.Шейко, В.Білоцерківський. –

103. К., 2012.

104. Шинкарук С.Б. Феномен української культури: методологічні аспекти осмислення / С.Б.Шинкарук. – К., 1996.

105. Шлемкевич М. Загублена українська людина / М.Шлемкевич. ‒ К., 1992.

106. Яртись А.В., Васьків А.Ю. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.В.Яртись. – К., 2010.


Навчальне видання

 

Мельник Володимир Петрович

Кашуба Марія Василівна

Яртись Анатолій Васильович

 

Рекомендовано Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Художнє оформлення

Технічний редактор

Комп’ютерний набір Л.Траспова, І.Павлюк

Коректори

 

Здано на складання Підписано до друку

 


* Ритони – стародавній посуд для вина у вигляді рогів із невеликими отворами.

* Піл – основа для печі, площина піднята над долівкою на 0, 8 м, на якій розводився вогонь.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал