Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Національний університет державної податкової служби України


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ державної податкової служби україни

Затверджую

Проректор з навчальної та

Методичної роботи

___________ М.М. Касьяненко

“ ______” ___________ 2011 р.

 

 

Методичні вказівки

До проведення семінарських, практичних занять, організації самостійної та індивідуально-консультаційної роботи студентів

з курсу “Криміналістика”

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

Денної та заочної форми навчання

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» (ФПМ)

Статус дисципліни: нормативна

ІРПІНЬ – 2011

Методичні вказівки для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 “Право” розроблені на основі робочої навчальної програми курсу “Криміналістика”, затвердженої в 2011 році.

Автори: В.І. Завидняк, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

М.Є. Дирдін, к.ю.н. ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

А.М. Лазебний, ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Рецензент: Г.Л. Чигрина, к.ю.н., доцент, начальник кафедри фінансових розслідувань факультету податкової міліції

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, протокол №______ від “_______”_______________ 2011 р.

 

 

Завідуючий кафедри кримінального

права, процесу та криміналістики,

К.ю.н., професор П.В. Цимбал

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №______ від “________”_____________ 2011 р.

 

Голова вченої ради

Юридичного факультету Г.М. Самілик

Завідувач навчально-методичного

Відділу О.О. Бойко

Пояснювальна записка

Розвиток демократії, укріплення законності, ефективна боротьба з правопорушеннями неможлива без якісної підготовки юридичних кадрів, здібних правильно орієнтуватися у спеціальній діяльності та із знанням справи вирішувати поставлені перед ними завдання.

Здійснення цих завдань забезпечується всім ходом навчального процесу, де велике значення має вивчення такої юридичної науки як криміналістика.

Криміналістика - це одна з найважливіших дисциплін, які викладаються в Академії державної податкової служби України, а тому підготовка студентів має явну суттєву специфіку, обумовлену характером діяльності податкової служби і особливістю виявлення, розкриття і розслідування податкових злочинів.

Вивчення криміналістики має на меті здобуття криміналістично-теоретичних знань та практичних навичок.

Засвоївши всі розділи криміналістики в обсязі програми студенти повинні знати:

- основні загально-теоретичні положення науки, криміналістичні поняття і категорії;

- загальні положеня криміналістичної техніки, тактики і методики, та окремих тем, які входять до цих розділів;

- техніко-криміналістичні засоби, прийоми та методи виявлення слідів злочинів та злочинців і іншою інформацією про обставини скоєння злочинних діянь;

- тактику організації і планування розслідування, проведення вказаних в програмі слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації, а також основи проведення тактичних операцій та комбінацій;

- методику розслідування злочинів, вказаних в програмі.

 

Студенти також повинні вміти:

- володіти техніко-криімналістичними засобами, прийомами і методами роботи зі слідами злочинів, іншою інформацією про злочинну діяльність;

- використовувати їх, а також отриману внаслідок дослідження джерел матеріальних і ідеальних відображень інформацію в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

- висувати версії, складати плани розслідування кримінальних справ, проводити окремі слідчі дії, тактичні операції та комбінації;

- володіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації під час розкриття, розслідування і попередження злочинів;

- використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та попередженні конкретного злочину.

Досконале вивчення курсу “Криміналістики” передбачає засвоєння студентами різних теоретичних концепцій, дискусійних положень, вміння практичного осмислення проблемних питань, розвиток правового мислення, здібність засвоїти основи тих криміналістичних знань, які необхідні для підготовки фахівців податкової міліції і в подальшому використовувати ці знання в боротьбі з податковими злочинами.

Методичні вказівки для підготовки до семінарських, практичних занять, самостійної та самостійної роботи спрямовують студентів до активного опрацювання навчальної та монографічної літератури, виступів вчених та працівників правоохоронних органів у періодичній пресі, узагальнення судової і слідчої практики, розробок професорсько-викладацького складу і науковців Академії державної податкової служби України та інших ВУЗів країни.

При підготовці до семінарських занять, індивідуальної та самостійної та практичної роботи, студенти готують нарівні з основними питаннями по темі – питання, які відображають особливості пізнання природи податкових злочинів і специфіку їх виявлення та розслідування.

Для набуття і вдосконалення знань, опрацювання і використання усної, письмової та іншої інформації для досягнення теоретичних і практичних цілей, студенти використовують:

- лекційний матеріал;

- нормативний матеріал діючого законодавства;

- підручники та навчальні посібники;

- монографічну літературу.

Використовуючи цей матеріал, студент може засвоїти різні теоретичні концепції, дискусійні положення, набути вміння критичного осмислювання проблемних питань, розвиток правового мислення що допоможе зорієнтуватися в матеріалі та відзначити той конкретний обсяг інформації, який потрібен для точної і чіткої відповіді.

В тому випадку, коли студент не підготувався до заняття чи пропустив його, він зобов¢ язаний вивчити тему самостійно і на співбесіді у позаурочний час скласти її викладачу.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал