Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова. Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої ради університету

протокол № ____ від “___”_______2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з курсу “Криміналістика”

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

Денної та заочної форми навчання

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» (ФПМ)

спеціальність 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: нормативна

ІРПІНЬ 2011

Робоча навчальна програма курсу “Криміналістика” складена на основі ОПП для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство», 6.030401 «Право», затверджених в 2007 р.

 

 

Автори: Лазебний А.М., ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Завидняк В.І., к.ю.н. доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Дирдін М.Є., ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Рецензент Г.Л. Чигрина, к.ю.н., доцент, начальник кафедри фінансових розслідувань факультету податкової міліції

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,

протокол №____ від “____” ____________20___ р.

 

Завідуючий кафедри кримінального

права, процесу та криміналістики,

К.ю.н., професор П.В. Цимбал

Розглянуто і схвалено на засіданні засіданні вченої ради юридичного факультету протокол №____ від «_____»__________20___ р.

Голова вченої ради

Юридичного факультету Г.М. Самілик

Декан заочного факультету

К.е.н., доцент В.В. Бриштіна

Завідувач навчально-методичного

Відділу О.О. Бойко

 

реєстраційний №_______

 

 

Структура та зміст робочої навчальної програми

 

Передмова  
Опис дисципліни  
Структура навчальної дисципліни  
Зміст дисципліни за змістовими модулями  
ЗМ 1. Загальні положення криміналістики  
ЗМ 2. Криміналістична техніка  
ЗМ 3. Криміналістична тактика  
ЗМ 4. Криміналістична методика  
Індивідуальні завдання  
Критерії оцінювання знань  
Питання для підготовки до контрольних заходів  
Тестові завдання та задачі для самоконтролю  
Перелік питань з курсу для підготовки до семестрового контролю  
Рекомендована література  
Розподіл балів при рейтинговій системі  

 


Передмова

 

Актуальність навчальної дисципліни обумовлюється необхідністю поглибленого вивчення тенденцій її розвитку, криміналістичної техніки, тактики та методики в боротьбі зі злочинністю. Криміналістика розглядається як навчальна дисципліна і як наука: розробляє наукові рекомендації щодо розвитку криміналістики і його застосування в кримінально-процесуальний діяльності.

Криміналістика – це одна з найважливіших дисциплін, які викладаються в Національному університеті державної податкової служби України, а тому підготовка студентів має свою суттєву специфіку, обумовлену характером діяльності податкової служби і особливістю виявлення, розкриття і розслідування податкових злочинів.

Головна мета вивчення курсу “Криміналістика” – це розкриття його соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в кримінальному судочинстві.

Завдання дисципліни: надати студентам систему теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору і дослідження доказів, організації і тактики проведення слідчих дій, основних методик розслідування злочинів, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій.

Предмет: кримінально-процесуальні норми, які регламентують закономірності встановлення істини в кримінальному судочинстві.

Засвоївши всі розділи криміналістики в обсязі програми студенти повинні:

Знати:

- основні загальнотеоретичні положення науки, криміналістичні поняття і категорії;

- загальні положення криміналістичної техніки, тактики і методики та окремих тем, які входять до цих розділів;

- техніко-криміналістичні засоби, прийоми та методи виявлення слідів злочинів і злочинців та іншої інформації про обставини скоєння злочинних діянь;

- тактику організації і планування розслідування, проведення вказаних в програмі слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації, а також основи проведення тактичних операцій та комбінацій;

- методику розслідування злочинів, вказаних в програмі.

Вміти:

- володіти техніко-криміналістичними засобами, прийомами і методами роботи зі слідами злочинів, іншою інформацією про злочинну діяльність;

- використовувати їх, а також отриману внаслідок дослідження джерел матеріальних і ідеальних відображень інформацію в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

- висувати версії, складати плани розслідування кримінальних справ, проводити окремі слідчі дії, тактичні операції та комбінації;

- володіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації під час розкриття, розслідування і попередження злочинів;

- використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та попередженні конкретного злочину.

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Курс базується на знаннях, які студенти отримали під час вивчення таких дисциплін, як “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Судова медицина”, “Судова психіатрія”, “Судова психологія”, „Логіка”, „Філософія”, „Діловодство”, “етика” та з природничими науками тощо.

В процесі викладання дисципліни використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:

· лекції для потоків;

· семінарські і практичні заняття;

· самостійна робота;

· індивідуальні завдання.

Курс розрахований на 102 аудиторних години в 6-му семестрі – 22 години лекційні, в 7-му семестрі – 20 годин лекційних, та 60 годин семінарських і практичних занять, так для бакалаврів 82 аудиторні години, з них 40 лекційних і 42 години семінарських занять. Для ПМП у 6 семестрі лекцій – 26 год., семінарських – 28 год., індивідуально-консультативних – 11 год., СРС – 43 год., в 7 семестрі лекцій – 14 год., семінарських – 18 год., індивідуально-консультативних – 8 год., СРС – 41 год. Підсумковий проміжний контроль проводиться у вигляді письмової модульної контрольної роботи, а підсумковий контроль з курсу – у формі усного екзамену.

Оцінювання знань студентів здійснюється за допомогою оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях, вирішення тестових завдань, розв’язання кросвордів, письмових контрольних заходів, оцінювання індивідуальних завдань.

 

 

 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ Криміналістика”

Предмет: “Криміналістика” – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів у галузі знань 0304 «Право» напряму 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство», предметом вивчення якої є закономірності, що лежать у сфері судового дослідження з метою встановлення істини в кримінальному судочинстві.

Мета: Підготовка фахівців з права, які матимуть конкурентні переваги на ринку праці, формування у студентів та курсантів знань і вмінь щодо основних положень кримінально-процесуального права.

 

 

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: підготовка бакалаврів Семестр: 6, 7 Напрям, галузь права, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: - національних – 4 - ECTS – 6 Модулів: 3 Змістовних модулів: 4 Загальна кількість годин: 216 0304 «Право»   6.030401 «Право»     бакалавр Нормативна Рік підготовки: 3; 4 Семестр: 6, 7 Лекції: 42 годин Семінари: 60 годин Індивідуально-консультаційні заняття: 20 годин Самостійна робота: 94 годин Вид контролю: ПМК, іспит

 

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: підготовка бакалаврів Семестр: 6, 7 Напрям, галузь права, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: - національних – 3, 5 - ECTS – 5, 25 Модулів: 3 Змістовних модулів: 4 Загальна кількість годин: 189 0304 «Право»   6.030402 «Правознавство» 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»     бакалавр Нормативна Рік підготовки: 3; 4 Семестр: 6, 7 Лекції: 40 годин Семінари: 46 годин Індивідуально-консультаційні заняття: 19 годин Самостійна робота: 84 годин Вид контролю: ПМК, іспит

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика»

 

у галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

Бакалаври
№ п/ п Змістові модулі Кількість годин
        Всього Лекції Семінарські Практичні заняття ІКР Самостійна робота студента
Модуль 1 = 3, 3 залікові кредити –121 година
ЗМ1 Загальні положення криміналістики
1. Історія розвитку криміналістики     - - -  
2. Предмет, завдання і система кримвналістики       - -  
3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення   - - - -  
4. Криміналістика і інші науки     -   -  
5. Методи криміналістики     - -    
Всього по ЗМ1            
ЗМ2 Криміналістична техніка
6. Загальні положення криміналістичної техніки     - - -  
7. Криміналістична ідентифікація і діагностика       - -  
8. Криміналістичне дослідження документів            
9. Трасологія            
10. Судова балістика і вибухова техніка       - - -    
11. Встановлення особи за ознаками зовнішності     - -    
12. Судова одорологія     - -    
13. Кримінальна реєстрація       -    
Всього по ЗМ2            
ЗМ3 Тактика проведення першочергових слідчих дій
14. Загальні положення криміналістичної тактики       - - -  
15. Криміналістична версія і планування розслідування       -   -  
16. Слідча ситуація і тактичне рішення   -   - -  
17. Слідчий огляд            
18. Обшук і виїмка            
Всього по ЗМ 3              
ВСЬОГО по 1 МОДУЛЮ Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)            
Модуль 2 = 1, 2 залікових кредити -43 години
ЗМ 4 Криміналістична тактика
19. Допит і перевірка показань на місці       -    
20. Пред’явлення для впізнання       -    
21. Сдідчий експеримент       -    
22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів       - -  
23. Взаємодія процесів розслідування       - -  
24. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів     - - -  
25. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні     -     -
Всього по ЗМ 4       -    
ВСЬОГО по 2 МОДУЛЮ Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)       -    
Модуль 3 = 1, 45 залікових кредити - 52 годин
ЗМ 5 Криміналістична методика
26. Загальні положення криміналістичної методики       - -  
27. Криміналістична характеристика злочинів       - -  
28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян     - - -  
29. Розслідування злочинів проти власності       -    
30. Розслідування податкових злочинів       -    
31. Розслідування посадових злочинів       -    
32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення     - -    
33. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності     - - -  
34. Позавидові методики   - - - -  
Всього по ЗМ 5       -    
ВСЬОГО по 3 МОДУЛЮ Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (вирішення практичних ситуацій)       -    
Разом годин з курсу            
Форма підсумкового контролю - іспит
                                 

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал