Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Маркетинг


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К выполнению курсовой работы

По нормативной учебной дисциплине

Цикла естественно-научной и общеэкономической подготовки

МАРКЕТИНГ

 

Отрасль знаний: 0305 «Экономика и предпринимательство»

Направление подготовки: 6.030508 Финансы и кредит

6.030503 Международная экономика

6.030501 Экономическая теория

6.030504 Экономика предприятия

Специализация: Информационное обеспечение и правовое регулирование (ЭПИ)

 

Отрасль знаний: 0306 «Менеджмент и администрирование»

Направление подготовки: 6.030601 Менеджмент

Специализация: Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия

 

Донецк 2015

 

 

УДК б5.29я73

П76

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 0502 “Менеджмент 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») / Укладач Е.І.Полякова, - Донецьк: ДонНТУ, 2008– 32с.

 

 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по нормативной учебной дисциплине цикла естественно-научной и общеэкономической подготовки «Маркетинг» (для студентов дневной, заочной и очно заочной формы обучения в отрасли знаний: 0305 «Экономика и предпринимательство», направление подготовки: 6.030508 Финансы и кредит, 6.030503 Международная экономика, 6.030501 Экономическая теория, 6.030504 Экономика предприятия, специализация: Информационное обеспечение и правовое регулирование (ЭПИ), отрасль знаний: 0306 «Менеджмент и администрирование», направление подготовки: 6.030601 Менеджмент, специализация: Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия)\Составитель Э.И.Полякова.-Донецк: ДонНТУ, 2015 – 36 с.

 

Содержит задание и методику выполнения курсовой рвботы.

Разработана в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и типовой программы дисциплины.

 

Составитель: Э.И.Полякова, доц., к.э.н.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1 Общие положения курсовой работы  
2 Требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы  
3 Тематика курсовых работ  
4 План для образца и содержание темы  
5 Рекомендуемая литература  
6 Приложение. цифровой материал к выполнению курсовых работ  
   
   
   
   

 

1 Загальні положення курсової роботи

Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань, уміння практично оцінювати ситуації і робити об'єктивні висновки і пропозиції по ухваленню маркетингових рішень.

Виконання курсової роботи по дисципліні «Маркетинг» – один з основних етапів навчального процесу в системі підготовки бакалаврів. Вони повинні досконало знати функції маркетингу, володіти методикою збору і обробки інформації, проводити вивчення попиту, аналізувати кон'юнктуру ринку окремих товарів і застосовувати отримані знання в комерційній діяльності різних фірм.

 

2 Вимоги, що пред'являються

Курсова робота повинна містити теоретичний і практичний матеріал по окремих напрямах маркетингової діяльності. В ній можуть бути розглянуті питання використання маркетингу в діяльності промислових, торгових, збутових фірм і некомерційних структурах.

Основна вимога до курсової роботи – вміння пов'язати теоретичні питання з практичною діяльністю окремих промислових фірм і різних комерційних структур на товарному ринку. Курсова робота повинна виконуватися на конкретних матеріалах фірм, торгових, посередницьких структур і містити елементи самостійних досліджень.

За наслідками курсової роботи студент може виступати на конференціях, семінарах з даної проблеми.

 

Написання курсової роботи

Курсова робота повинна включати: вступ, основну частину і висновок.

У вступі дається коротка характеристика і сучасний стан даного питання (фірми, торгової, посередницької ланки або будь-якої даної комерційної або некомерційної структури). Вказуються мета і завдання роботи, об'єкт дослідження, виконані розробки і елементи новизни, привнесені в процесі написання роботи. Обґрунтовується актуальність вибраної теми.

Основна частина роботи повинна містити питання, передбачені в плані курсової роботи. Спочатку описуються теоретичні положення, що розкривають сутність даної проблеми, аналізуються зібрані матеріали, що характеризують практичну сторону об'єкту дослідження. Цей розділ роботи слід ілюструвати таблицями, схемами (діаграмами), фотографіями, проспектами і іншими матеріалами. При розкритті обраної теми необхідно використовувати кваліметричні методи (методи кількісної оцінки якості продукції), статистичні методи, метод Дельфі і економіко – математичні моделі. У розрахунковій частині можна привести формули, нормативні і статистичні матеріали, необхідні для обґрунтування окремих положень. При використанні матеріалів з інших джерел слід робити виноски з вказівкою номеру за яким в переліку посилань міститься автор, назва і рік видання книги або інших матеріалів.

Самостійне виконання курсової роботи передбачає залучення і аналіз матеріалів про діяльність підприємства за два – три останні роки при дослідженні асортименту, вивченні попиту, аналізі діяльності підприємства.

В кінці розділу підводяться підсумки по основній частині роботи.

Висновок повинен складатися з виводів і пропозицій, які отримані в результаті роботи. Їх слід формулювати чітко і за пунктами. Якщо реалізація пропозицій пов'язана з додатковими інвестиціями, то слід вказати реальність їх отримання.

Перелік посилань містить список навчальної, наукової літератури, наукових статей, законодавчих і нормативних актів, статистичних збірок та інші використані джерела при виконанні курсової роботи.

Курсова робота виконується з використанням фактичного матеріалу за два-три роки (у разі надання матеріалу за один рік необхідно дати з розбиттям по кварталах, місяцях) діяльності конкретної фірми.

Курсова робота повинна містити титульний лист, лист завдання, реферат, план роботи, вступ, безпосередньо записку пояснення, вивід, перелік посилань і додатку. Об'єм роботи повинен складати 25-30 сторінок комп'ютерного тексту, шрифт 14 через 1, 5 інтервалу.

Сторінки повинні мати поля і бути пронумеровані. У додатках сторінки не нумеруються. Ілюстрації, рисунки, креслення, графіки, фотографії, які приводяться по тексту роботи, слід нумерувати в межах розділу.

Представлена курсова робота перевіряється викладачем, а результати перевірки відбиваються в рецензії.

При позитивному висновку робота допускається до захисту, про що робляться записи на титульному листі роботи і в рецензії.

При негативній рецензії робота повертається на доопрацювання з подальшим поданням на повторну перевірку з додатком рецензії.

Тема курсової роботи обирається залежно від першої букви прізвища студента:

 

Номер теми* Початкова буква прізвища студента Номер тему Початкова буква прізвища студента
№1, 13 А №7, 19 Л, М
№2, 14 Б №8, 20 Н, О, П
№3, 15 В, Г №9, 21 Р, С, Т
№4, 16 Д, Е №10, 22 У, Ф, Х
№5, 17 Ж, З №11, 23 Ц, Ч, Ш, Щ
№6, 18 И, К №12, 24 Э, Ю, Я

 

* - з урахуванням професійної орієнтації і досвіду роботи студент може вибрати будь-яку тему при узгодженні з викладачем.

Якщо тема курсової роботи, що рекомендується, не співпадає з профілем роботи студента, то за узгодженням з викладачем вона може бути змінена на іншу з числа тих, що рекомендуються.

 

3 Тематика курсових робіт

1. Соціально-економічна сутність маркетингу

2. Дослідження регіонального ринку конкретного товару

3. Товар і товарна політика

4. Маркетинг товарного асортименту

5. Конкурентоспроможність товару

6. Маркетинг у сфері послуг

7. Сегментація ринку по споживачах

8. Сегментація ринку по каналах збуту

9. Сегментація ринку по конкурентах

10. Канали розподілу і рух товару

11. Маркетинг в роздрібній торгівлі

12. Маркетинг в оптовій торгівлі

13. Ціноутворення в маркетингу

14. Управління маркетингом

15. Позиціонування товару

16. Реклама як інструмент маркетингу

17. Паблікрилейшнз як елемент системи маркетингових комунікацій

18. Стимулювання збуту

19. Ярмарки і виставки в системі ринку

20. Особисті продажі – елемент маркетингових комунікацій

21. Маркетинг і Суспільство

22. Некомерційний маркетинг

23. Маркетинг інтелектуального продукту

24. Міжнародний маркетинг

 

4 план для Зразка і зміст теми (24 теми)

Тема 1 Соціально-економічна сутність і функції маркетингу

Вступ

1 Соціально-економічна сутність маркетингу, види маркетингу

2 Основні принципи і функції маркетингу

3 Маркетингова діяльність на прикладі конкретної промислової або комерційної фірми

Висновок

 

У першому розділі даної теми повинна бути розкрита соціально-економічна сутність маркетингу. Еволюція змісту і форма маркетингу.

Крім того, доцільно розглянути зміст і цілі маркетингової діяльності, представити види маркетингу. Цей розділ носить теоретичний характер.

При цьому позначається індивідуальне розуміння даної проблеми, спроба в доступних для студента об'ємі і глибині полемізувати з посиланнями на опонентів в навчальній і науковій літературі, науково-практичних конференціях, засобах масової інформації, практичній діяльності.

У другому розділі необхідно розкрити принципи і функції маркетингу; привести конкретні приклади.

У третьому розділі, що носить розрахунково-аналітичний характер, дається довідка про маркетингову діяльність на прикладі конкретної промислової або комерційної фірми (повне найменування, призначення, організаційно-правова форма, види діяльності, структура управління). При цьому виявляються недоліки, наприклад, по структурі управління (громіздкість, паралелізм, відсутність нових ринкових ланок).

Далі проводиться дослідження і оцінка результатів маркетингової діяльності даної фірми.

Тема 2 Дослідження регіонального ринку конкретного товару

(додаток)

Вступ

1 Значення дослідження товарного ринку для діяльності підприємств і фірм на сучасному етапі

2 Напрями і методи дослідження ринку

3 Дослідження регіонального ринку конкретного товару

Висновок

 

У першому розділі даної теми доцільно, перш за все, представити класифікацію товарних ринків і обкреслити місце регіонального ринку в загальній системі ринків. Крім того, в першому розділі даної теми слід показати значення дослідження регіонального товарного ринку, а також зовнішнього маркетингового середовища для підприємства або фірми. Тут потрібно розглянути роль дослідження товарної і фірмової структури ринку, самого товару, споживачів, конкурентів. Дуже важливо сформулювати цілі визначення ємкості товарного ринку, його потенціалу а також показати наслідки, до яких може привести підприємство незнання вимог і умов ринку, що діє.

В другому розділі повинні бути представлені теоретичні положення виконуваної теми. Тут необхідно розглянути найбільш часто використовувані в сучасній практиці напрямки дослідження товарного ринку, вони повинні бути не просто перераховані, а слід розкрити їх зміст. У даному розділі потрібно також викласти сутність методів дослідження ринків.

При виконанні третього розділу студент повинен показати уміння застосовувати теорію в практиці дослідження конкретного товарного ринку. Кафедрою маркетингу вітаються курсові роботи, виконані на основі первинної маркетингової інформації, привернутої студентом по місцю його роботи за фахом. Проте, далеко не всі студенти в даний час працюють за фахом «Маркетинг» і можуть привернути маркетингову інформацію, що рекомендується. В цьому випадку студентам рекомендується скористатися умовними цифровими даними, представленими в справжніх методичних вказівках.

Тема 3 Товар і товарна політика

Вступ

1 Товар в системі маркетингу

2 Аналіз життєвого циклу товару

3 Розробка нового товару

Висновок

 

У першій частині роботи на основі літературних джерел дається загальна характеристика товару, поняття споживної цінності товару, поняття продуктів конкретного, розширеного і узагальненого, указується на необхідність проектування товару на цільову групу споживачів.

У другій частині роботи на основі практичних матеріалів підприємства розглядається життєвий цикл товару.

Приводяться фази циклу – впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад. Дається їх характеристика. Аналізуються на основі конкретних прикладів чинники, що впливають на життєвий цикл. Даються рекомендації по маркетинговій політиці в області життєвого циклу.

У третій частині роботи також з використанням практичних матеріалів дається поняття нового товару, новизни товару (інновації), приводиться концепція нового товару і обґрунтовується його необхідність. Показуються переваги виходу на ринок з піонерним товаром.

Розглядається механізм впровадження нового товару на ринок.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал