Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4 Маркетинг товарного асортименту


Вступ

1 Сутність і роль на ринку товарного асортименту

2 Види і структура асортименту товарів

3 Формування раціонального товарного асортименту

Висновок

 

Перший розділ роботи повинен містити теоретичне обґрунтування сутності товарного асортименту, характеристику (параметри товару-мікс), розкриття ролі асортименту на товарному ринку.

Другий розділ містить види асортименту товарів (по місцезнаходженню товарів, по характеру потреб та інше). Так само товарний асортимент може бути промисловим і торговим, простим і складним, груповим і змішаним і ін. Особлива увага приділяється структурі товарного асортименту, що характеризується питомою вагою кожного виду або найменування в загальному наборі. Показники структури асортименту товарів можуть бути в натуральному або грошовому виразі і мати відносний характер.

Слід провести аналіз структури, виявити тенденції її розвитку по матеріалах даного об'єкту. Вибір показників структури асортименту в тому або іншому виразі визначається аналітичними цілями. Цілком зрозуміло, що при аналізі потреби і використання складських площ або аналізі прибутковості окремих видів товарів застосовують показники в різних виразах.

Третій розділ присвячується формуванню раціонального товарного асортименту, складанню набору товарів, що дозволяє задоволенню реальних або прогнозованих потреб різних сегментів споживачів, а також досягти цілей, визначених керівництвом даного суб'єкта ринку. При цьому необхідно звернути увагу на скорочення асортименту в розумних межах, оновлення, розширення за рахунок нарощування або насичення, визначити поточні і перспективні потреби покупців, оцінити існуючі аналоги конкурентів і інше.

Слід приділити увагу технології планування товарного асортименту. У роботі повинні використовуватися конкретні практичні матеріали даного об'єкту, виявлятися недоліки його діяльності в частині товарного асортименту, пропонуватися рекомендації по вдосконаленню цієї діяльності.

Тема 5. Конкурентоспроможність товару

(додаток)

Вступ

1 Поняття «конкурентоспроможності» товару.

2 Методика оцінки конкурентоспроможності товару.

3 Розрахунок і оцінка конкурентоспроможності конкретного товару. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів.

Висновок

 

У першому розділі даної теми повинне бути розкрите поняття «конкурентоспроможності» товару. Крім того, доцільно розглянути сутність наступних конкурентних переваг товару:

1) нові технології;

2) нові запити покупців або такі, що змінилися;

3) поява нового сегменту ринку;

4) вартість виробництва товару, що змінилася;

5) урядове регулювання, що змінилося, в таких областях, як стандарти, охорона навколишнього середовища, митна і податкова системи, торгові обмеження.

При виконанні другого розділу курсової роботи перш за все слід розглянути параметри конкурентоспроможності товарів, що існують в теперішній час: параметри, що характеризують споживчі властивості і якість товарів (технічні параметри), економічні параметри. Потрібно також дати поняття «жорстких» і «м'яких» параметрів. Рекомендується розглянути і існуючий порядок вибору параметрів конкурентоспроможності товару. Обов'язково викласти методику оцінки конкурентоспроможності товару.

У третьому розділі студент повинен показати уміння застосовувати теоретичний матеріал в маркетинговій практиці. В цих цілях в даній курсовій роботі потрібно оцінити конкурентоспроможність товару на певному ринку, зробити обґрунтовані висновки. Крім того, слід вказати основні шляхи підвищення конкурентоспроможності товару в сучасних умовах.

Тема 6 Маркетинг у сфері послуг

Вступ

1 Значення послуг

2 Види послуг

3 Конкуренція на ринку послуг

Висновок

 

У першому розділі висловлюється значення послуг і їх розвиток в різних галузях виробничої і невиробничої сфери. Розкривається ефективність послуг, одного з важливих напрямів розвитку економіки країни.

У другому розділі розкривається зміст виробничих і невиробничих послуг, їх особливості за територіальним принципом, по сегментації ринку, високому ступеню диференціації послуг. Дається характеристика матеріальних і нематеріальних послуг. Привабливість послуг, їх просування на ринок.

У третьому розділі конкуренція на ринку послуг розкривається через різні види конкуренції (видова, функціональна і маркетингова). Стратегії диференціації і концентрації послуг. Кількісні і якісні методи оцінки конкурентоспроможності послуг. Показники оцінки конкурентоспроможності послуг.

Тема 7 Сегментація ринку по споживачах

Вступ

1 Географічні ознаки сегментації ринку

2 Демографічні ознаки сегментації

3 Психографичні ознаки сегментації

4 Поведінкові ознаки сегментації

Висновок

 

Розкриваючи зміст першого розділу, слід визначити основні ознаки, що відносяться до регіону, щільності і чисельності населення, кліматичних умов, адміністративного поділу (місто, сіло), віддаленості від підприємства-виробника.

Зміст демографічних ознак сегментації базується на чинниках довгострокового порядку. В якості основних змінних повинні виступати наступні: вік, стать споживачів, розміри їх сімей, рівні доходів і інші характеристики. Залежно від специфіки господарської діяльності підприємства ці змінні можна об'єднувати в комбіновані параметри (інтегральні показники) сегменту ринку, що дозволить визначити групу споживачів за віком і рівню доходів.

Під час аналітичної роботи в другому розділі, слід мати на увазі, що для ряду продуктів сегментація по демографічних чинниках не робить істотного впливу на ухвалення рішень, оскільки цей продукт не залежить від віку, підлоги і доходів покупців. Він потрібний всім.

При викладі демографічних ознак сегментації слід мати на увазі, що комбінація по окремих змінних може привести до зміни умов реалізації продукції.

Психографичні ознаки сегментації є поділ ринку на різні групи залежно від соціального класу, життєвого стилю або особових характеристик споживачів.

При розкритті даної ознаки слід показати на конкретному прикладі прояв життєвого стилю споживача при придбанні якого-небудь товару.

Поведінкову ознаку сегментації слід розглядати як окремий випадок, прагнучий привернути до себе увагу потенційних споживачів.

При цьому необхідно виділяти сегментацію по обставинах придбання, на основі вигод, на основі інтенсивності споживання, шляхом ділення споживачів на слабких, помірних і активних.

Сегментацію ринку по поведінкових ознаках можна представити в матричній формі, сутність якої полягає в розподілі груп споживачів по різних значеннях змінних ознак сегментації.

На конкретному прикладі слід провести сегментацію ринку по одному з вказаних ознак. Для вирішення завдання можна привернути математичний апарат і конкретні дані по одному з вибраних ознак.

Тема 8 Сегментація по каналах збуту

Вступ

1 Порівняльна ефективність різних каналів збуту

2 Розподіл об'єму реалізації товару по каналах збуту

3 Визначення місткості ринку

Висновок

 

При виконанні першого розділу в процесі сегментації необхідно визначити порівняльну ефективність різних варіантів збуту і умови реалізації по кожному каналу збуту. При цьому слід мати зважаючи на, що основою сегментації ринку по каналах збуту є класифікація різних збутових об'єктів.

У другому розділі дається розподіл обсягів реалізації товару по каналах збуту. Розробляється зразкова класифікація об'єктів збуту. Це можуть бути супермаркети, оптовики, регіональні ланцюжки, загальна торгівля і ін.

Для розподілу обсягу реалізації по каналах збуту розробляється зразкова таблиця з вказівкою сегментів ринку і частку кожного сегменту в загальному обсязі продажів.

За допомогою цієї таблиці виділяються найбільш важливі (по частці ринку) канали збуту і особливості роботи з посередниками.

Визначається місткість ринку з урахуванням загальної кількості проданих товарів в регіоні, частка ринку вашого підприємства за ціною, долі виробів, реалізованих через посередників і частка ринку, яку ваше підприємство прагнутиме зайняти на даному сегменті ринку.

На конкретному прикладі проводиться сегментація ринку по каналах збуту і виявляється ефективність обраного каналу збуту.

Тема 9 Сегментація ринку по конкурентах

Вступ

1 Конкурентоспроможність підприємства

2 Оцінка конкурентоспроможності підприємства

3 Заходи щодо підвищення конкурентних переваг підприємства

Висновок

 

У першій частині при оцінці конкурентоспроможності підприємства дається оцінка всіх чинників, які порівнюються по сумах балів з кожним підприємством конкурента, розташованому на даному сегменті ринку. З цією метою складається таблиця конкурентоспроможності підприємства, яка містить по вертикалі чинники конкурентоспроможності (по продукту, ціні, каналам збуту і просуванню продуктів на ринок). По горизонталі містяться відомості вашого підприємства і підприємств конкурентів. Таблиця заповнюється на основі даних, що представляються економічними службами підприємства. Підводиться загальний підсумок по таблиці (по сумі балів), що дозволяє виявити положення вашого підприємства по відношенню до підприємств-конкурентів.

У другій частині на основі складання звідного аналізу діяльності підприємства проводиться оцінка його конкурентоспроможності, для чого розробляється таблиця в якій по вертикалі заносяться основні показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, обсяг виробництва, маркетингові зусилля, технологія виробництва. По горизонталі заносяться дані про підприємства: лідируюче підприємство в галузі, підприємства вище середнього рівня, середнього рівня, підприємства з гіршими показниками і підприємства, що знаходяться в кризовій ситуації.

В третьому розділі аналіз і узагальнення отриманих даних дозволить краще оцінити ведення бізнесу конкурентами і визначити які у відповідь заходи слід зробити для підвищення конкурентоспроможності на ринку.

На основі конкретних даних про діяльність підприємства, проводиться сегментація ринку по конкурентах з урахуванням методичного підходу, що рекомендується.

Тема 10 Канали розподілу і рух товару

Вступ

1 Природа каналів розподілу

2 Рівні каналів розподілу

3 Вибір каналів розподілу

Висновок

 

У першому розділі розкривається зміст каналів розподілу і їх види (прямі, непрямі і змішані канали розподілу). Роль посередника в каналах розподілу. Вибір каналів розподілу і їх обґрунтування.

Другий розділ розкриває зміст рівня каналів розподілу, їх переваги і недоліки, а також даються поняття про залежні і незалежні посередницькі організації і їх класифікація.

У третьому розділі розкривається поняття руху товару, як інструменту стимулювання попиту. Наводяться основні показники рухи товару, що характеризують швидкість доставки замовлень, якість продукції, що поставляється, надання різного роду послуг покупцям.

Самостійно розглядається питання про вибір каналів руху товару і основні чинники, що впливають на вибір каналів руху товару, залежно від властивостей товару і характеристики ринку. Висловлюються принципи вибору видів транспорту і розміщення складів.

На конкретному прикладі розглядаються рівні каналів розподілу, проводиться обґрунтування вибору каналу розподілу і розрахунок економічного ефекту в порівнянні з іншими можливими варіантами каналів розподілу.

Тема 11 Маркетинг в роздрібній торгівлі

Вступ

1 Функції роздрібної торгівлі

2 Види роздрібної торгівлі

3 Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі

Висновок

 

У першому розділі висловлюються функції роздрібної торгівлі, пов'язаних з дослідженнями кон'юнктури товарного ринку, визначенням попиту і пропозиції, пошуку товарів, необхідних для роздрібної торгівлі і ін.

У другому розділі розкривається зміст різних видів роздрібних торговців з повним і з обмеженим циклом обслуговування, при вільному відборі товарів і самообслуговуванні. Необхідно навести різні види роздрібної торгівлі.

У третьому розділі розкривається зміст маркетингових рішень в роздрібній торгівлі. Розробляється маркетингова стратегія роздрібного підприємства. Дається оцінка потенційних покупців, з урахуванням імовірнісного характеру їх відвідин даного магазина, частоту відвідин, середній розмір покупки при одній відвідини.

Маркетингова стратегія в роздрібній торгівлі повинна бути спрямована на формування постійних покупців з урахуванням тенденцій їх збільшення. Маркетингові дослідження в роздрібній торгівлі направлені на вивчення поведінки покупців (ступінь задоволення покупців, поведінка покупця в торговому залі, думки покупців про конкретний товар, рівні обслуговування і визначення частки постійних покупців).

На конкретному прикладі розглядається застосування роздрібної торгівлі з обґрунтуванням вибору виду роздрібної торгівлі, показників діяльності (у динаміці) і їх оцінка з використанням табличного і графічного матеріалу.

Тема 12 Маркетинг в оптовій торгівлі

Вступ

1 Види оптової реалізації продукції

2 Класифікація оптових посередників

3 Маркетингові дослідження в оптовій торгівлі

Висновок

 

У першому розділі дається докладний опис різних видів оптової торгівлі, дається поняття прямої форми оптової реалізації, її переваги і форми оптової торгівлі.

В другому розділі приводиться класифікація оптових посередників. Дається характеристика оптовиків з повним і обмеженим циклом обслуговування. Розкриваються поняття і функції брокерів, агентів, консигнаторів, а також наявність оптових відділень і контор виробників і різного роду оптових організацій по скупці сільськогосподарської продукції.

В третьому розділі дається докладний опис маркетингових рішень в оптовій торгівлі і вибору маркетингової стратегії а також напряму маркетингових досліджень підприємствами оптової торгівлі. Розкривається зміст оптової торгівлі, здійснюваної роз'їзними агентами і менеджерами, а також оптова торгівля на ярмарках і виставках.

На конкретному прикладі розкривається зміст і особливості підприємств оптової торгівлі окремих видів товарів. Розраховується ефективність оптової реалізації порівняно з іншими формами постачань.

Тема 13 Ціноутворення в маркетингу

(додаток)

Вступ

1 Сутність механізму ціноутворення в маркетингу

2 Формування цінової стратегії на підприємстві

3 Обґрунтування остаточної ціни з урахуванням ціни конкурента

Висновок

 

У першому розділі треба представити ціну як економічну категорію ринкового господарства. Дати відмінність маркетингового підходу до визначення продажної ціни товару від класичного. При цьому важливо розкрити сутність ринкової ціни не просто як джерела отримання прибутку підприємством, але і як невід'ємну частину комунікаційного комплексу, що дозволяє забезпечити задоволення потреби. Необхідно дослідити систему ціноутворення з виділенням механізмів ринкового ціноутворення, взаємодії попиту і пропозиції, і централізованого державного ціноутворення, що функціонує на базі формування цін державними органами. Разом з тим показати систему цін з виділенням світової ціни, цін міжнародних регіональних ринків, національної (внутрішньою) ціни, ціни в міжнародному сумісному бізнесі і зовнішньоторговельної ціни. При цьому розкрити базисні ціни купівлі-продажу «Інкотермс 1990» і ціни франко-відправлення і ціни франко-призначення при транспортуванні.

Другий розділ повинен бути побудований на аналізі механізму ціноутворення в конкретній організації. Обґрунтуйте доцільність використання певного виду ціни контрактною (ціни фактичної операції) з урахуванням ціни продавця і ціни покупця.

Досліджуйте модель ціноутворення і представте основні блоки, а саме: оцінка контрольованих і неконтрольованих чинників ринкового середовища; обґрунтування цілей ціноутворення; характеристика фірми і забезпечення вибору методу ціноутворення; розробка стратегії ціноутворення, її тактики; оцінка результатів і аналіз ефективності цінової програми підприємств. З урахуванням комплексного аналізу моделі ціноутворення виділите основні цінові стратегії ринкової участі базового підприємства.

Третій розділ припускає розробку механізму ціноутворення на підприємстві, яке аналізуєте. З використанням різних форм і методів виконаєте алгоритм розрахунку оптимальної ціни з урахуванням обґрунтування еластичного попиту на ринку, географічної ознаки, товарного асортименту, стимулюючої системи. Запропонуєте конкретні напрями розвитку і вдосконалення цінової політики за рахунок застосування гнучких знижок, заліків і інших напрямів.

Тема 14 Управління маркетингом

Вступ

1 Концепція управління маркетингом. Зміст системи управління маркетингом - принципи, цілі, завдання.

2 Стратегії маркетингу і процес планування на прикладі конкретної організації

3 Рекомендації по розвитку організаційної форми управління маркетингом

Висновок

 

У першому розділі треба розкрити зміст системи управління маркетингом як єдиного виробничо-комерційного комплексу товарів, послуг з виділенням принципів організації системи її цілей і завдань. Необхідно дати концепцію системи управління маркетингом з урахуванням впливу ринкових тенденцій і закономірностей. При цьому важливо відобразити взаємозв'язок маркетингу і менеджменту організації. Необхідно виділити специфіку системи управління маркетингом, її основні рівні з урахуванням соціальної орієнтації бізнесу. Дайте оцінку концептуальної моделі управління маркетингом з розкриттям основних блоків, зокрема: місія, система цілей, блоку маркетингових стратегій, організації маркетингової діяльності, мотивації і контролю і блоку оцінки результатів маркетингової діяльності. Дуже важливо при цьому врахувати основні принципи управління в області організаційної поведінки, професіоналізму керівництва, ефективності і прибутку, контроллингу і обліку.

Другий розділ необхідно представити з використанням практики маркетингової діяльності обраної організації. При цьому важливо визначити головні стратегії на основних рівнях управління з виділенням портфельних, функціональних і операційних. З використанням моделі консалтингової групи (БКГ) Бостона обґрунтуйте корпоративну зону ринкової участі вашої організації.

Розкрійте вміст механізму планування в маркетингу з урахуванням основних його принципів. Виділите специфіку перспективного планування. Покажіть сутність стратегічного плану як системного документа, що націлює на перспективні сегменти ринку, завоювання в них конкурентних переваг, наміченої частки ринку, надійної дистриб’юції. Розкрийте значення інформаційної системи для створення масиву даних в цілях забезпечення планового процесу з урахуванням стану ринку, ресурсних можливостей для ухвалення обґрунтованих рішень.

Структуруйте механізм річного планування, основні етапи і блоки аналізу ринкового середовища, цілі і стратегії маркетингу, блок форм і методів реалізації плану маркетингу. Дайте оцінку програмі маркетингу як оперативному документу матеріального втілення стратегій.

Третій розділ припускає освітлення основних принципів створення структури служби маркетингу з виділенням основних ознак і напрямів розвитку. Побудуйте схему управління маркетингом вашого підприємства і сформулюйте шляхи вдосконалення структури управління. Разом з цим продумайте напрями реструктуризації для здійснення диверсифікації, підвищення якості обслуговування клієнтів і ефективності результатів маркетингу.

Тема № 15 Позиціонування товару

Вступ

1 Концепція позиціонування. Принципи, цілі, завдання і технології позиціонування

2 Стратегії позиціонування на прикладі аналізу конкретної організації. Дати напрями формування лояльності покупців

3 Франчайзинг і мерчендайзинг як резерви позиціонування

Висновок

 

У першому розділі треба представити цілі, принципи, і чинники створення системи позиціонування. Виділити основні напрями розробки концепції позиціонування з урахуванням сучасних вимог ринку. Представити схему технології позиціонування для формування конкурентних переваг в цільових сегментах збуту. Відобразити принципи позиціонування в області: створення ефективних комунікацій розподілу і просування товару, послуги; збільшення ринкової частки і корпоративного впливу в товарній ніші; формування позитивної громадської думки. Разом з тим акцентувати увагу на необхідності дотримання принципу лояльності, що інтегрує елементи стимулу і спонукання до покупки.

У другому розділі необхідно представити стратегії позиціонування на основі маркетингових досліджень ринкових тенденцій і закономірностей з використанням новітніх інформаційних технологій. Виконати на прикладі конкретної організації системний аналіз поведінки покупців з позиції ретельного обліку незадоволеного попиту з урахуванням ціни, якості і сервисності. Представити корпоративні стратегії і маркетингові програми по напрямах позиціонування. Виділить напрями диверсифікації бізнесу в результаті розробки нового вигляду робіт, товарів, послуг. Представити маркетингові програми по реалізації стратегій позиціонування, зокрема: товарної марки, ціни, просування і упаковки з урахуванням чинників конкурентного середовища.

Третій розділ включає дослідження систем франчайзингу і мерчендайзингу як прихованих резервів утримання конкурентних позицій.

Необхідно розкрити сутність системи франчайзингу з ілюстрацією основних положень контракту, що відображає взаємовигідні партнерські відносини. Продумати доцільність використання даної системи з позиції франчайзера або франчайзи, як оператора, що реалізовує стратегію крупного підприємства - франчайзера. Представити схему системи франчайзингу і основні критерії.

В умовах зростаючої ролі роздрібної торгівлі розкрити зміст механізму мерчандайзингу з використанням його основних принципів оптимального розміщення товару на площі торгового простору, асортименту, торгового запасу, надійності і ефективності. Представити комплекс заходів маркетингу з досягнення збільшення об'ємів продажів; створення конкурентної переваги магазина і окремих марок; формування лояльних покупців; впливу на поведінку споживачів, з дотриманням соціальної законності і етичної чуйності.

Тема 16. Реклама як інструмент маркетингу

Вступ

1 Формування попиту, стимулювання збуту продукції і продажу – найважливіша функція реклами

2 Канали і способи розповсюдження реклами

3 Взаємозв'язок учасників рекламного процесу в маркетингу

Висновок

 

У першому розділі теми, що носить теоретичний характер, повинна бути наведена сутність формування попиту, розкриті цілі і засоби стимулювання збуту і продажів.

У другому розділі слід розглянути канали і способи розповсюдження реклами. Привести конкретні приклади. Дати оцінку розповсюдження реклами і розрахунок бюджету на рекламну діяльність.

При виконанні третього розділу, перш за все, слід показати взаємозв'язок учасників рекламного процесу в маркетингу з використанням практики рекламних компаній.

 

Тема 17. Паблікрилейшнз як елемент системи маркетингових комунікацій

Вступ

1 Комунікативні аспекти паблікрилейшнз

2 Просування товарів методом паблікрилейшнз

3 Послуги паблікрилейшнз

Висновок

 

В першому розділі - «Комунікативні аспекти паблікрилейшнз» необхідно розкрити складові елементи моделі комунікативного механізму.

Представити структуру ПР – агентства за функціональним принципом, викласти завдання і функції підрозділів, форми ПР - звернень. Навести приклади.

У другому розділі необхідно навести основні моменти просування товарів методами «Паблікрилейшинз», зокрема: визначення цільової аудиторії на яку направлена РR-компания; план компанії з погляду взаємодії з цільовою аудиторією; запуск нового товару.

У цьому розділі треба дати розрахунково-аналітичні викладення, рисунки, таблиці, графіки, а також оцінку результатів просування товарів методом «Паблікрилейшнз».

У третьому розділі курсової роботи рекомендується розглянути тенденції подальшого впровадження послуг ПР в просуванні товарів і створенні іміджу товарам і фірмі.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал