Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 18. Стимулювання збуту


(додаток)

Вступ

1 Мета і засоби стимулювання збуту

2 Товарна політика на користь стимулювання продажів

3 Контроль і оцінка результатів стимулювання

Висновок

 

В першому розділі, що носить теоретичний характер, розкриваються цілі і засоби стимулювання збуту: стимулювання сфери торгівлі; стимулювання споживачів; стимулювання власного торгового апарату підприємства.

При цьому позначається індивідуальне розуміння даної проблеми.

В другому розділі розглядається товарна політика з метою стимулювання продажів на конкретному прикладі. Рекомендується представити структуру маркетингових витрат; використання методів стимулювання збуту; привести діаграму, що характеризує частоту застосування ряду методів стимулювання споживачів.

В третьому розділі курсової роботи рекомендується відобразити передовий досвід в області стимулювання збуту і використовувати лабораторні тести: тестування задуму, тестування способу стимулювання; ринкові тести: тестування в контрольному магазині, зональне тестування; дати розрахунок системи знижок.

Тема 19 Ярмарки і виставки в системі ринку

Вступ

1 Історія розвитку ярмарків і виставок

2 Поняття, цілі і завдання ярмарків і виставок

3 Товарна політика ярмарків і виставок на міжнародних і національних ринках

Висновок

 

У першому розділі необхідно розкрити історію розвитку ярмарок і виставок в Росії, Україні і за кордоном.

У другому розділі дати поняття, цілі і завдання ярмарок і виставок, їх класифікацію. Треба виконати аналіз роботи конкретної виставки, ярмарки з виділенням основних організаційних етапів.

При виконанні третього розділу курсової роботи перш за все слід розглянути роль ярмарок в узгодженні інтересів між виробниками, споживачами і посередниками у встановленні господарських зв'язків, розкрити сутність товарної політики ярмарок, розширення і оновлення асортименту продукції.

Тема 20. Особисті продажі – елемент маркетингових комунікацій

Вступ

1 Зміст, цілі і завдання особистих продажів

2 Основні риси особистого продажу

3 Види особистих продажів

Висновок

 

У першому розділі курсової роботи необхідно розкрити зміст, цілі і завдання особистих продажів.

У другому розділі курсової роботи необхідно викласти основні риси особистого продажу: особовий характер; встановлення тісніших і тепліших відносин між продавцем і покупцем; спонука у відповідь реакції покупця; дорогий засіб комунікації і продажу товару. Привести конкретні приклади.

У третьому розділі курсової роботи представити види особистих продажів. Визначити роль торгового працівника в реалізації маркетингової програми фірми. Уточнити характер зв'язку, який хоче встановити фірма зі своїми клієнтами на кожному ринку по кожному товару. Привести приклади і розрахунки.

Тема 21 Маркетинг і суспільство

Вступ

1 Значення маркетингу для розвитку суспільства

2 Маркетинг і суспільство: взаємодія, вплив суспільства на розвиток маркетингу і на подальший розвиток суспільства

3 Тенденції подальшого розвитку маркетингу і його впливу на суспільство

Висновок

 

В першому розділі курсової роботи на прикладі вітчизняних і зарубіжних прикладів розкрити значення маркетингу для розвитку суспільства: соціального добробуту, інтелектуального капіталу, використання ресурсів.

В другому розділі курсової роботи рекомендується розкрити сутність взаємодії маркетингу і суспільства, вплив маркетингу на розвиток суспільства і суспільного розвитку на маркетинг.

У другому розділі роботи доцільно передбачити чотири параграфи, в яких викласти конкретні питання взаємодії маркетингу і суспільства: етичні, екологічні і захисту прав споживачів.

В третьому розділі курсової роботи рекомендується розглянути тенденції подальшого розвитку маркетингу і його впливу на суспільство.

Тема 22. Некомерційний маркетинг

(додаток)

Вступ

1 Сутність і особливості некомерційного маркетингу

2 Суб'єкти і об'єкти некомерційного маркетингу

3 Види некомерційного маркетингу

Висновок

 

В першій частині треба відзначити, що в ринкових відносинах діяльність його суб'єктів підрозділяється на комерційну і некомерційну. Некомерційна діяльність спрямована на досягнення соціального ефекту, тобто визнання її суспільством корисності і необхідності. Маркетинг некомерційних структур вирішує в основному завдання з пропаганди суспільної значущості і корисності їх діяльності, організації позитивної громадської думки, що сприяє розширенню, диференціації, поліпшенню цієї діяльності.

В другій частині показати суб'єктів некомерційної діяльності (організацій, установ освіти, охорони здоров'я, науки, культури і мистецтва, релігійних конфесій, благодійності, опікування, політичних партій і суспільних рухів і ін.) їх призначення і роль в суспільному житті.

В третій частині розкрити значення, організацію таких видів некомерційного маркетингу, як маркетинг організацій, політмаркетинг, егомаркетинг, самомаркетинг.

Рекомендується по конкретних практичних матеріалах провести аналіз специфічних показників, виявити недоліки, дати рекомендації по вдосконаленню некомерційного маркетингу.

 

Тема 23. Маркетинг інтелектуального продукту

Вступ

1 Інтелектуальний продукт як товар, який активно потребується на сучасному ринку

2 Види інтелектуального продукту і особливості маркетингу цього товару

3 Захист авторських прав інтелектуального продукту

Висновок

 

В першій частині слід розібратися по сутності інтелектуального продукту, його специфіці. Показати роль інтелектуального продукту в соціально-економічному розвитку сучасного суспільства. Вказати, що виробники такого продукту, посередники, продавці і споживачі є активними суб'єктами товарного ринку.

У другій частині розкрити види інтелектуального продукту (результати науково-дослідних робіт, літературні, музичні, художньо-образотворчі твори, продукція ефірної трансляції і ін.), їх роль в розвитку суспільства.

У третій частині відзначити, що продукція інтелектуальної праці в умовах ринкової конкуренції підлягає відповідному захисту. Показати призначення, маркетингові підходи в організації використання патентів, ліцензій, авторських свідоцтв.

Рекомендується по конкретних практичних матеріалах провести аналіз, виявити недоліки, дати рекомендації по вдосконаленню маркетингу інтелектуального продукту.

Тема 24 Міжнародний маркетинг

Вступ

1 Сутність міжнародного маркетингу в умовах сучасного ринку

2 Товарна політика на міжнародному ринку

3 Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринку

Висновок

 

В першій частині слід показати, що міжнародні економічні відносини є результатом розвитку міжнародного співтовариства, економічної інтеграції і міжнародного розподілу праці. Розглянути причини участі країни на міжнародному ринку, передумови виникнення міжнародного маркетингу, його особливості.

В другій частині розкрити особливості товарної політики в міжнародній торгівлі, сутність експортно-імпортних товарних операцій, формування товарного асортименту. Розглянути товарну атрибутику (упаковка, маркіровка, товарний знак), сервіс, цільову стратегію, товарознавство на міжнародному ринку.

В третій частині розглянути форми виходу на міжнародний ринок, торгові операції. Приділити увагу міжнародним інвестиціям.

Рекомендується по конкретних практичних матеріалах провести відповідний аналіз, виявити недоліки, дати рекомендації по вдосконаленню міжнародного маркетингу.

 

5 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела:

1. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 200 с.

2. Маркетинг і компьютер: Нач.посібник/За ред.Ф.І.Євдокимова, Л.В.Тарасьєвої.-Вид.2-е, прероб. та доп.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-540 с.

3. Євдокимов Ф.І., Гавва В.М..- Донецьк: ДУНВГО, 2001.- 328 с.

4. 3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998. – 420 с.

5. Економіка промислового підприємства: навч. посібник/ За ред. Ф.І. Євдокимова, Т.Б. Надтоки. – Донецьк: „Новый мир”, 2003. – С. 166 - 195.

6. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного.– Вид. 2-ге, перераб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. –С.157-218.

7. О налогообложении прибыли предприятий: закон Украины// https://zakon.rada.gov.ua/. – 2003.

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т 2.- К.: Ника-Центр, 1999.- С.9-80.

9. И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент.- К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.- 448 с.

10. Господарський кодекс України.-Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003.- 248 с.

 

Додаткові джерела:

1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. — М.: Экономика, 1990. – 200 с.

2. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. пос1б. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999. – 120 с.

3. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.: Междунар. коммерческие отношения, 1996. – 296 с.

4. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 1995. – 156 с.

5. Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гардарика, 1996. – 296 с.

6. Долішній М. I., Вачевський М. В., Скотний В. I. Маркетинг для менеджера. — Стрий: Просвіта, 1993. – 198 с.

7. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: Пер. с англ. —М.: Экономика, 1992. – 360 с.

8. Портер М. Стратегія конкуренція: Методика аналізу галузей і діяльності конкурента: Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. — К.: Основи, 1998. – 280 с.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал