Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична робота № 6


ТЕМА: Розробка планування механоскладальної дільниці виробничого цеху.

 

МЕТА: Закріпити теоретичні знання та розвивати практичні уміння з розробки механоскладальної дільниці виробничого цеху.

 

Дидактичні засоби: комплект довідникових таблиць з зображенням темплетів обладнання.

Рекомендована література:

1 М.С. Когут Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник. – Львів, Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000 – 352 с.

2 Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов – М; Машиностроение, 1990 – 352 с.

3 А.В. Нерубащенко, В.А. Гайворонський. Методичний посібникз вивчення дисциплін«Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Основи проектування цехів»для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності6.090200 «Технологія машинобудування» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

 

Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи

 

Згідно з вихідними даними індивідуального завдання до практичної роботи (додаток Б), необхідно:

1 Проаналізувати вихідні дані (номер варіанта відповідає номеру за списком у журналі групи)*.

2 Згідно вихідних даних розробити планування механоскладальної дільниці виробничого цеху при режимі роботи:

- для варіантів 1-5 – однозмінний;

- для варіантів 6-10 – двозмінний;

- для варіантів 11-15 – трьохзмінний.

3 Виконати планування робочих місць верстатників, які задіяні у виконанні наведеного технологічного процесу.

4 Проаналізувати результати практичної роботи та зробити висновок.

5 Дати письмові відповіді на питання для самоперевірки.

* - розрахунки вести для двох варіантів.

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ

 

 

Основні принципи проектування

механоскладальних дільниць виробничих цехів

Основним принципом при складанні плану розташування обладнання на дільницях механічної обробки є забезпечення прямоточності руху деталей у процесі їх обробки відповідно до технологічного процесу. Розташування обладнання за типами застосовується в цехах одиничного і дрібносерійного виробництва, а також для окремих деталей серійного виробництва. У такому випадку планування окремих дільниць виконують в масштабі 1: 100 або 1: 50, ширина прольотів (L) для середнього машинобудування приймається рівною

12 м, для важкого машинобудування – 24 м; крок колон у повздовжньому напрямку – 6 або 12 м. Таким чином, застосовують такі розміри сіток колон: 6× 12; 12× 18; 18× 24; 24× 36 м.

Перед виконанням планування обладнання вирізають картки габаритів верстатів – темплети в обраному масштабі, а на міліметровому папері наносять сітку колон і проїзди. Картки розташовують на плануванні і приколюють їх шпильками. При розгляді декількох варіантів планувань обирають оптимальний і після його узгодження викреслюють та оформляють на креслярському папері. При розміщенні обладнання, дільниці, які зайняті верстатами, повинні бути по можливості короткими (40-80 м). Рекомендована кількість верстатів механічної дільниці становить 18-30 одиниць. Технологічні лінії на дільниці бажано розташовувати уздовж прольотів. Верстати уздовж дільниці можуть бути розташовані у два, три і більше рядів, а також по відношенню до проїзду уздовж, упоперек і під кутом. У потокових лініях верстати розташовують в один або два ряди. Відстань між верстатами і проїздами обирається залежно від ваги деталей, що транспортуються. Деталі вагою до 1 т транспортуються електровізками, талями на монорейці, мостовими і підвісними кранами. Ширина магістральних проїздів приймається від 3-4, 5 м для вантажів вагою до 1 т перевезених електровізками, та від 4 до 5, 5 м для вантажів вагою до 5 т перевезених вантажними машинами.

При остаточному оформленні плану розташування обладнання слід вказати всі види транспортування та підйому деталей, способи прибирання стружки, розміри головних проїздів і проходів, сітку колон, відстані фронтальних ліній верстатів від колон та стін.

 

Рекомендації щодо виконання практичної частини роботи

Розробка планування механоскладальної дільниці виробничого цеху виконується у такій послідовності:

І Визначається кількість основного виробничого устаткування, яке буде розташоване на площі механоскладальної дільниці

1.1 Розрахункова кількість основного технологічного обладнання визначається за формулою:

де Тшт.к. – штучно-калькуляційний час на виконання операції, хв.;

N – річний обсяг випуску деталей, шт.

Феф – дійсний (ефективний) річний фонд часу роботи обладнання, год.; [Частина 1, таблиця 4];

Кв.н. – коефіцієнт виконання норм; Кв.н. = 1.

1.2 Прийнята кількість основного технологічного обладнання визначається з врахуванням коефіцієнта використання обладнання, за формулою:

де Вр – розрахункова кількість верстатів, шт.;

Кв.о. – коефіцієнт використання обладнання; Кв.о. = 0, 8-0, 85.

 

ІІ Розраховуються основні параметри механоскладальної дільниці щодо виготовлення заданої деталі у такій послідовності:

2.1 Визначається загальна площа механоскладальної дільниці

Загальну площу (Азаг) механоскладальної дільниці визначають за показником (Авир) виробничої площі, яка припадає на один верстат або одне робоче місце:

де Апит – питомий показник площі на один верстат, м2;

(для малих верстатів вагою до 5000 кг – 10-15 м2; для середніх вагою до 10000 кг – 16-25 м2; для великих вагою до 25000 кг – 26-45 м2; для особливо великих вагою до 120000 кг – 50-150 м2 на один верстат).

Загальна площа дільниці становить:

2.2 Обирається розмір сітки колон

Вибір сітки колон здійснюють, враховуючи розрахункову площу цеху та розміри сітки колон, каркасу самої будівлі за рекомендаціями [2].

Розміри сітки колон, які застосовують при проектуванні 6× 12 м; 12× 18 м; 18× 24 м; 24× 36 м.

Ширина прольоту приймається В = 12, 15, 18, 24, 36 м.

Крок колон приймається К = 6, 9, 12 м.

2.3 Визначається довжина механоскладальної дільниці

м

де Азаг – загальна площа механоскладальної дільниці, м2;

В – ширина механоскладальної дільниці, м.

2.4 Визначається кількість прольотів

де К – крок колон, м.

ІІІ Згідно розрахованих основних параметрів механоскладальної дільниці викреслюється планування у такій послідовності (приклад планування – стор. 43 методичних вказівок, Частина 1):

3.1 наноситься сітка колон;

3.2 розташовується основне технологічне обладнання на виробничій площі;

3.3 наносяться основні розміри:

– відстань від верстатів до границь дільниці;

– відстань від границь проїжджої частини до елементів конструкції будівлі та технологічного обладнання повинна бути не меншою за 0, 5 м, а при русі людей – не меншою за 0, 8 м;

– відстань між верстатами (за нормативами);

– відстань між колонами;

– ширина прольоту;

– ширина проходів;

– внутрішні розміри ізольованих приміщень (склади, кладові);

– довжина дільниці.

Всі розміри проставляються в міліметрах.

ІV Компонування механоскладальної дільниці додатковими площами здійснюється в такому порядку:

4.1 проходи для робітників та руху внутрішньоцехового транспорту;

Розміри проходів приймають з урахуванням двостороннього руху в межах від 2, 6-3, 5 м, а ширину магістральних проїздів 4, 5-5, 5 м.

4.2 робоче місце майстра виробничої дільниці;

Робоче місце майстра виробничої дільниці повинно розташовуватись з урахуванням забезпечення можливості візуального спостереження за ходом технологічного процесу. Розміри робочого місця майстра знаходяться у межах – 4 м2.

4.3 робоче місце працівника ВТК;

Робоче місце працівника ВТК приймається в межах 6-60 м2.

– для проміжного контролю 6-12 м2;

– для контрольного пункту ВТК дільниці 12-60 м2.

4.4 засоби для передачі деталей від одного робочого місця до іншого, а також для доставки заготовок зі складу до робочих місць.

– переміщення вантажів вагою більше 20 кг повинно здійснюватися за допомогою підйомно-транспортних засобів механізації;

 

– переміщення вантажів на відстань більше 25 м повинно здійснюватись за допомогою засобів механізації.

V Проектування робочого місця верстатника виконується у такій послідовності (приклади планувань робочих місць верстатників наведені на стор. 12-21 методичних вказівок – Частина 1):

Робоче місце верстатника повинно складатись з:

- основного технологічного обладнання;

- столу для заготовок та готових деталей (напівфабрикатів);

- інструментальної тумбочки;

- трапа, який встановлений на всю довжину робочої зони, шириною не менше 0, 6м;

- планшет для креслень та технологічної документації;

- положення робітника біля технологічного обладнання;

Положення робітника біля технологічного обладнання умовно позначається колом, закреслена частина якого повинна бути встановлена до верстата. При багатоверстатному обслуговуванні коло закреслюють четвертями.

На кресленні обов’язково мають бути проставлені розміри усіх елементів робочого місця у міліметрах, а також наведений на кресленні перелік всіх елементів у встановленому порядку.

 

Питання для самоперевірки

1 Наведіть чинники які впливають на визначення кількості основного технологічного устаткування механоскладальної дільниці?

2 Перерахуйте основні розмірні параметри виробничої дільниці та подайте методику їх визначення.

3 Охарактеризуйте від чого залежить загальна розрахункова довжина механоскладальної дільниці?

4 Перелічіть додаткові площі, які мають місце на території механоскладальної дільниці.

5 Назвіть з яких обов’язкових складових має складатися робоче місце верстатника?

6 Як впливає трудомісткість виготовлення виробу на кількість основного технологічного устаткування? Відповідь обґрунтуйте.

7 Обґрунтуйте від яких факторів залежить значення норм на формування ширини проїздів, проходів для дільниць механообробки?

 

ДОДАТОК Б

Таблиця вихідних даних до виконання практичної роботи № 6

№ з/п Назва деталі   Вага деталі, кг Партія випуску виробів, шт.   Штучно – калькуляційний час на виконання операції на даному обладнанні, хв.
  МР-76М   16К20Ф3   2Н135   7Б55   6Р13   3М150
  Вал 57, 3   4, 3 5, 51 - 1, 6 3, 8 2, 35
Шестірня 4, 1   - 1, 17 2, 16 1, 3 1, 05 3, 6
  Зуб.колесо 5, 2   1, 45 - 1, 4 2, 18 1, 25 2, 6
Вал-шестірня 8, 1   1, 25 2, 15 - 1, 0 2, 3 1, 5
  Кришка 24, 6   2, 69 3, 25 2, 4 - 4, 1 4, 3
Вал-шестірня 5, 6   3, 32 1, 87 1, 06 2, 0 - 1, 2
  Шків 8, 4   2, 65 2, 3 1, 0 1, 63 2, 3 -
Вал 7, 2   3, 45 2, 4 2, 3 2, 4 - 1, 5
  Зуб.колесо 4, 3   1, 46 1, 3 2, 0 - 1, 6 1, 13
Планшайба 9, 2   2, 15 3, 21 - 1, 6 2, 3 1, 8
  Стакан 8, 1   2, 4 - 1, 17 2, 4 1, 5 1, 64
Поршень 44, 6   - 2, 7 4, 23 3, 58 4, 5 4, 8
  Кільце поршня 5, 8   2, 5 - 1, 26 1, 64 1, 03 1, 0
Втулка 6, 3   1, 45 2, 36 - 2, 3 3, 3 1, 15
  Гільза 8, 9   2, 5 1, 87 1, 45 - 2, 1 2, 36
Вал 8, 1   1, 13 2, 5 2, 3 1, 5 - 1, 56
  Втулка 7, 4   2, 54 1, 45 2, 4 1, 8 1, 17 -
Корпус 22, 6   3, 51 2, 0 3, 24 2, 3 - 4, 5
  Важіль 9, 1   1, 25 1, 26 1, 28 - 1, 42 2, 65
Шпиндель 73, 0   3, 56 3, 2 - 4, 44 3, 17 4, 2
  Шайба 6, 3   3, 4 - 1, 86 2, 2 1, 14 1, 03
Важіль 59, 6   - 4, 5 4, 0 1, 4 3, 7 4, 8
  Стакан 4, 6   2, 5 - 1, 5 2, 1 1, 2 1, 08
Вал 9, 7   1, 4 2, 8 - 1, 8 1, 14 1, 25
  Шпиндель 29, 8   3, 6 3, 4 2, 4 - 4, 8 1, 7
Вал-шестірня 33, 4   3, 5 3, 24 2, 78 1, 6 - 4, 8
  Гільза 14, 5   4, 2 1, 34 2, 3 1, 4 2, 17 -
Вал 6, 9   1, 8 2, 6 1, 8 1, 3 - 1, 14
  Втулка 2, 5   1, 3 1, 8 1, 3 - 1, 02 1, 0
Корпус 44, 8   3, 12 2, 8 - 2, 4 4, 5 4, 84

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал