Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність і функції методів навчання математики. Вимоги до них


ТЕМА№4: МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ЛЕКЦІЯ 4

 

ПЛАН

1. Сутність і функції методів навчання. Вимоги до них.

2. Класифікація методів навчання.

3. Вибір і поєднання методів навчання.

4. Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики.

5. Дидактична гра як метод навчання.

Література А:

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Навчальна книга - Богдан, 2001. -С. 5-16.

2. Методика начального обучения математике / Под ред. Столяра А.А и Дроздов В.Л. -Минск: Вьішейшая школа, 1988. -С. 8-15.

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: „Абрис", 1997. - С. 3-33, 190-196.

Б:

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К. Радянська школа, 1981.-206 с,

2. Жилкина П.К. Система игр на уроках математики в 1 и 2 кл. - М.: Новая школа, 1997. - 172 с.

3. Подгорная Н.И. Дидактические игры и познавательньїе задания в 1 кл.-К.: Рад. пік., 1988.-61с.

 

Сутність і функції методів навчання математики. Вимоги до них

Організація процесу навчання як діяльності педагогів і учнів здійсню­ється за допомогою різних методів навчання. Щоб учитель планував доціль­не використання і здійснював ефективну реалізацію своєї професійної діяль­ності, йому необхідно усвідомити суть методу навчання як дидактичної кате­горії, функції, вимоги, різноманітність методів навчання (їх класифікацію), критерії вибору і поєднання методів навчання у конкретній педагогічній си­туації.

Теорію методів навчання розробляли: А. М. Алексюк, І. Я. Лернер, Ю. К. Бабанський, М. І. Махмутов, В. О. Онищук, П.П. Підкасистий, В. Ф. Паламарчук, І. П. Підласий, М. М. Скаткін та інші.

Особливо важливим є виділення з-поміж загальнодидактичних методів навчання конкретно предметних, зокрема, методів навчання математики у початковій школі. Цим займалися: М. Богданович, Я. А. Король, М. Г. Моро, А. М. Пишкало та ін.

Метод навчання - це спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності вчителя і учнів, спрямований на розв'язання навчальних, розвивальних і ви­ховних завдань.

Метод має зовнішню (словесно-слухова, словесно-зорова, практично-дієва) і внутрішню (характер пізнавальної діяльності, рівень пізнавальної ді­яльності, логічна побудова) сторони. Реалізується через сукупність прийомів і дій.

Прийом навчання - це окрема операція, розумові чи практичні дії вчи­теля або учнів, які розкривають чи доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає даний метод. Іншими словами, прийом навчання - це компонент методу навчання, який забезпечує реалізацію мети використання методу час­тково.

Функції методів навчання:

Мотиваційна; Навчальна; Розливальна; Виховна.

Вимоги до методів навчання:

1. Спрямованість на досягнення триєдиної мети.

2. Забезпечення основних дидактичних принципів (науковості, доступності, наочності, індивідуальності, диференціації та ін.)

3. Відбір методів відповідно дидактичній ситуації.

4. Вдале поєднання прийомів у межах методу і методів між собою.

5. Результативність методу.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал