Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики


І ГРУПА: МЕТОДИ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИКЛАДУ

 

 

 

 

Назва методу Характеристика Критерії вибору Приклади матеріалу  
Розповідь Конкретність, образ­ність, доступність, сти­слість, динамічність. Після розповіді вчитель пропонує учням повто­рити зміст за запитан­нями. Зміст: повністю но­вий для учнів; склад­ний, великий за об­сягом, містить систе­му взаємозв'язків, потребує логічної по­слідовності викладу. Загальна готовність учнів до сприймання монологу. Мета: ознайомлення з Загальні математичні понят­тя (десяткова система чис­лення, принцип нумерації, по­няття виразу, рівняння іт.д.) Теоретичні відомості, (пра­вила порядку виконання ари­фметичних дій, терміни, іс­торія математики.) Деякі прийоми обчислень (множення на 1 та 0, ділення на 1, алгоритми письмового виконання арифм. дій). Окремі види нових задач. Будова та інструкція викори­стання інструментів і вимі-  
Пояснення Ускладнений вид роз­повіді, з високою дока­зовістю твердження.  
Проблемний виклад знань Учитель ставить про­блему і сам її розв'язує. Учням пропонується зразок розв'язування проблеми, пояснюється хід думки. правильною матема­тичною мовою; на­дання зразка пояс­нення прийомів об­числень і розв'язування задач.  
рювальних приладів (лінійка, циркуль, терези, палетка).  

II ГРУПА: МЕТОДИ БЕСІДИ

 

 

 

 

 

 

 

Назва методу Характеристика Критерії вибору Приклади матері­алу  
Репродукти­вна бесіда Бесіда - діалог. Репродукція - від­творення. Близька до пояснення, проводиться за планом, питання здебільшого навідні. Матеріал, логічно членимий. Мета: формуван­ня умінь будува­ти відповіді на запитання; акти­візація діяльності учнів; розвиток уміння спостері­гати і аналізувати математичні явища, робити узагальнення, підводити окреме під загальне; ор­ганізація колек­тивної роботи та індивідуальної підходу. Закономірності (властивості ариф­метичних дій, взає-мозв 'язки між" ма­тематичними по­няттями, компоне­нтами і результа­тами арифметич­них дій, пропорційна залежність між1 ве­личинами) Знання практичного  
Бесіда із за­стосуванням прийому аналогії Аналогія - умовивід, встановлення подібності між об 'єктами, форму­вання думки від одиничного до оди­ничного. Знання переноситься з ра­ніше вивченого об'єкта на інший, менш вивчений  
Евристично-дедуктивна бесіда Дедукція - умовивід, формування думки від загального до одиничного. Учитель повідомляє загальні поло­ження і за допомогою запитань спрямовує учнів до з'ясування конк­ретних прикладів.  
характеру, які вво­дяться на основі те­оретичних знань (обчислювальні при­йоми, прийоми розв 'язування рів­нянь, знаходження числових знамень ве­личин за відомими формулами): Задачі нового типу.  
Евристично-індуктивна бесіда Індукція - умовивід. Формування думки від одиничного до загального. Учитель пропонує розглянути конк­ретні приклади (однотипні). Про­аналізувавши їх, учні приходять до загального висновку.  

III ГРУПА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД

Назва ме­тоду Характеристика Критерії вибору Критерії вибору
Експереме-нтально-практичний Істинність нових знань стверджується зіставлен­ням їх із реальною дійсніс­тю. Робота проводиться за допомогою інструктажу. Матеріал дозволяє легко знайти предметну (наоч­ну) модель математичної проблеми чи застосувати вимірювання. Властивості арифме­тичних дій. Вимірю­вання (довжини, пло­щі). Побудова (геоме­тричних фігур).

IV ГРУПА: МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Назва методу Характеристика Критерії вибору Критерії вибору
     
Самостійна робота учнів з підручником Діти вчаться сприймати математичний текст, розглядати малюнки, структурні записи, роблять висновки, узагальнення. Зміст: знайомий, певною мірою, учням.     Учні володіють опорними знаннями, уміннями і навичками для розв'язання проблеми. Мета, розвиток умінь самостійно працювати Математичні закономірності; способи виконання арифметичних дій; правила і формули, пов’язані з деякими конкретними знаннями дітей.
Самостійно- Невеликі пошукові завдання, що розкривають основні етапи процесу дослідження: спостереження і вивчення математичних фактів, з ясування незрозумілих явищ, висунення гіпотези, складання плану дослідження та його здійснення, формування висновку.
пошуковий
 
 
 
 
   
   

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал