Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ I. Лексика сучасної української літературної мови


КУРСОВА РОБОТА

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему: «Лексичні норми професійного мовлення інженерів»

 

 

Студента ІІ курсу групи Маш13-1

напряму підготовки «Машинобудування»

спеціальності «Підйомно-транспортні машини»

Ромашкевича Дмитра Сергійовича

Керівник – к. філол. н., доцент

Лисак Л.К.

Національна шкала ________________

Кількість балів: ___Оцінка: ECTS____

 

Члени комісії ________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Краматорськ 2015 рік

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ЛЕКСИКА СУЛМ 5

1.1 Лексика і лексикологія 5

1.2 Термінологія як наука про слова фахової лексики 6

Висновок до розділу I 11

РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 12

2.1 Особливості перекладу термінів у професійному мовленні 12

2.2 Дослідження знань термінів напрямку «Машинобудування» 13

Висновок до розділу II 14

ВИСНОВОК 15

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 16

ДОДАТОК А 17

ДОДАТОК Б 20


ВСТУП

Актуальність дослідження обумовлена підвищенням значущості перекладу наукової літератури як способу обміну і розповсюдження інформації в світовій науковій спільноті. Серед великої кількості проблем, якими займаються сучасні лінгвісти, чи не найменш проблемною є проблема перекладу термінів.

Отже, не тільки з лінгвістичних, але й із суспільно-історичних позицій обрана тема для дослідження є актуальною і своєчасною.

Вивчення питань перекладу термінів технічної літератури зумовлено різким збільшенням інформації під впливом науково-технічної революції, поширення нових технологій у житті людини, а також входження до мови нових термінів, які описують нові досягнення людини.

Зміст основних термінів:

Лексикологія – це розділ мовознавства, що вивчає лексику мови [4, с.150].

Лексика – це словниковий склад з фразеологією включно.

Термін – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини [4, c.215].

Термінологія – це така підмножина термінів, яка відображає поняття, що утворилися і функціонують у кожній галузі стихійно [1, c.63].

Термінознавство – розділ мовознавства, що вивчає термінологію [3, c 514]

Ступінь вивчення теми: Ця тема стала об`єктом дослідження таких вчених: І. Верхратський, В. Левицький, О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй, В. Вюстер та інші.

Об`єктом дослідження виступає переклад термінів напрямку «Машинобудування», який породжує проблему і прагне її вивченню.

Предмет дослідження: встановлення подібності й розходження в лексичній, семантичній і граматичній структурі терміносистем, що зіставляють, і їхніх термінів, що представляють в машинобудуванні те саме наукове поняття, а також ступінь типологічної близькості досліджуваних термінологічних підсистем.

Мета курсової роботи полягає у виявленні та комплексному аналізі способів перекладу технічних термінів.

Завдання:

1. Охарактеризувати лексику СУЛМ.

2. Розглянути особливості перекладу термінів.

3. Дослідити актуальні проблеми перекладу технічних термінів.

4. Проаналізувати труднощі перекладу термінів у галузі «Машинобудування».

5. Визначити роль термінів у системі професійного мовлення інженерів.

Методи дослідження: У ході дослідження при доборі мовного матеріалу використовувались такі методи, як: опитування, опис, аналіз, синтез, пояснення.

Теоретичне значення курсової роботи полягає у тому, що у цьому дослідженні виявлено специфіку аналізу способів перекладу термінів технічної терміносистеми.

Практичне значення: Основні питання, розглянуті в роботі, можуть бути включені до розробки лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», написання курсових та дипломних робіт за цією тематикою.

Джерельна база. У роботі використано наукові праці таких авторів: Шевчук С.В., Клименко І.В, Юрчук Л.А., Зубков М.Г., інтернет-джерела.

Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається з двох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг - 15 сторінок.


 

РОЗДІЛ I. ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал