Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. 3. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А


1. Галянтич М.К. Коваленко Г.І. Житлове право України: Навч. посіб. – К., 2002.

2. Гражданское право: В 2-х т. Том 2: Учебник/ Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2003.

3. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 960 с.

4. Крашенниников П.В. Жилищное право. – 3-е изд., пере раб. и доп. – М.: Статут, 2004. – 285 с.

5. Аврамова О. Конфіскації і реквізиція з точки зору житлового права // Право України. - № 5. - 2003. - С. 103- 108.

6. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. - 2001.- № 7. - С. 96.

7. Галянтич М., Коваленко Г. Сучасні тенденції реформування житлового права України // Право України. – 2002.- № 2. - С. 86.

8. Галянтич М. Розвиток житлового законодавства України: цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини // Право України. – 2004. - № 11. – С. 98.

9. Галянтич М., Комаровська, Чуркина Ю. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавства України // Юридична Україна. - 2003.- № 7. - С. 12-24.

10. Галянтич М., Махінчук В. Реалізація права на житло – як особисте немайнове благо //Підприємство, господарство і право. – 2004. - № 1.

11. Коваленко Г. Право на допоміжні приміщення житлового будинку // Юридична Україна. - 2003.- № 6. – С. 74-78.

12. Кузьмин И. Гарантии прав социально незащищенных членов семьи собственника при отчуждении жилого помещения // Законность.- 2003.- № 1. – С. 41- 45.

13. Лічман Л.Г. Судовий захист конституційного права на житло при розгляді справ про визнання права користування жилим приміщенням // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. - Вип. 4. - Одеса, 1997. - С. 173-178.

14. Лічман Л. Судовий захист конституційного права людини на житло // Юридичний вісник. - 1998. - № 3. - С. 96 - 98.

15. Лічман Л. Поняття " житло" і його цивільно-правове значення // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С. 19-22.

16. Лічман Л.Г. Житлове право України: визначення місця в систем національного права (постановка проблеми) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. -2004. - № З.- С. 155-163.

17. Лічман Л. Про місце житлового права в системі національного права України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12.- С. 22-25.

18. Лічман Л.Г. Новели цивільного процесуального законодавства, що регулюють розгляд справ судами першої інстанції // Суспільство. Держава. Право. - Вип. 1. Цивільне право. - 2002. - № 1. - С. 34 - 37.

19. Маляренко В.Т. Про недоторканість житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – 9. – С. 2.

20. Мічурін Є. Захист житлових прав у судовому порядку // Юридичний журнал. - 2003.- № 7. – С. 120.

21. Скаржинський М. Поняття житла у цивільному праві України //Підприємство, господарство і право. – 2004. - № 49.

22. Шевченко Я. Усе про найм (оренду) житла// Адвокатура. – березень 2005. - №5 (37), 6 (38). – С. 7.

23. Яворська О. Право власності на житло// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XI регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 190-193.

24. Євстигнєєв А. Житловий кодекс: чи можливе застосування норм про найм до відносин власності // Юридичний журнал. -2005. – 9 (39). – С. 114-116.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

 

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

5. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

6. Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р./ За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.

7. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 19-22.- Ст. 144.

8. Гражданский процессуальный кодекс Украины // Голос Украины. – 2004. - № 89 (3339), 91(3341). – 18, 20 мая.

9. Закон України „Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” від 13 листопада 1996 р. № 486/96-ВР.

10. Закон Украины от 11 июля 1995 г. " О дополнении Жилищного кодекса УССР" // Право Украины. - 1995.- № 11.- С. 85.

11. Закон Украины " О собственности" от 7.02.91 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. 1991. № 20. ст. 249. С изменениями и дополнениями от 5 мая 1993 г.

12. Закон України від 29.06.2004 року № 1925-IV „Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР”.

13. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” № 1875-IV від 24.06.2004 р. // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 32 (476). – 7-13 серпня.

14. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 12 апреля 1985 г. № 2 " О некоторых вопросах, возникающих в практике применения судами Жилищного Кодекса Украины" // Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. - 1993.- № 2.- С. 81.

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок” від 04 жовтня 1991 р. № 7.

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. № 20.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01 листопада 1996 р. № 9.

 

 

Зразок оформлення списку літератури

 

Список використаної літератури

 

1. Смолій В. Влада народу. Український парламентаризм: від віча Київської Русі до Верховної Ради / В. Смолій, В. Ричка // Україна – Юкрейн. – 1997. – № 12. – С. 7–16.

2. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О. В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 536 с.

3. Совгиря О. В. Предмет конституційно-процесуального права України / О. В. Совгиря // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 9. – С. 27–37.

4. Совгиря О. Парламентська коаліція – новий суб'єкт конституційного права України / О. Совгиря// Право України. – 2007. – № 2. – С. 14–20.

5. Советское государственное право: [учеб. для юрид. вузов / под. ред. Е. И. Козловой и В. С. Шевцова]. – М.: Высшая школа, 1978. – 439 с.

6. Советское государственное право: учеб. / [Г. В. Барабашев, Р. Ф. Васильев, Л. Д. Воеводин и др.; С. С. Кравчук (отв. ред.)]. – М.: " Юридическая литература", 1975. – 576 с.

7. Сравнительное конституционное право: монограф. / [редкол.: А. И. Ковлер, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин; авт. кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин, М. А. Никифорова и др. – М.: Издательская фирма " Манускрипт", 1996. – 729 с.

8. Степанов И. М. Российское парламентское право: сущностные и регулятивно-целевые ориентиры формирования / И. М. Степанов// Государство и право. – 1994. – С. 3–11.

9. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналіт. огляд та комент.) / А. А. Стрижак. – К.: Ін Юре, 2010. – 631 с.

10. Тагієв С. Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / С. Р. Тагієв, М. В. Мазур, М. О. Мягков. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 208 с. – (Препринт / МВС України, Луган. Держ. ун-т внутр. cправ).

11. Теория государства и права: учеб. / [под ред. А. М. Васильева]. – М.: " Юрид. лит.", 1977. – 472 с.

12. Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. за № 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=v006p710-05 – Назва з екрану.

13. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 20.

14. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 448.

15. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монограф.: у 2 кн. / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. Кн. 1: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / [відп. ред. Н. М. Оніщенко]. – К.: Видавництво " Юридична думка", 2008. – 344 с.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал