Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міжнародні організації та економічний розвиток


 

Міжнародні організації відіграють важливу роль у процесах сприяння розвитку, надаючи відповідну технічну, фінансову та іншу допомогу країнам, що розвиваються. Центральним форумом, на якому обговорюються міжнародні економічні та соціальні проблеми глобального й регіонального характеру, а також розробляються рекоменда­ції щодо їхнього вирішення, є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). ЕКОСОР здійснює дослідження та готує доповіді з широкого спектра міжнародних економіч­них, культурних й інших питань, координує діяльність відповідних установ та інсти­тутів ООН. Рада розробляє комплексні програми, що мають назву «Десятиліття роз­витку».

Питання економічного розвитку належать також до компетенції Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД). Принципами діяльності ЮНКТАД все більше утверджуються прагматизм і неконфронтаційність, що полегшує пошук спільних інте­ресів та досягнення консенсусу з важливих світогосподарських питань. Зокрема, ос­таннім часом досягнуто позитивних результатів і домовленостей щодо цукру, оливко­вої олії, морських заставних документів.

Програми розвитку ООН (ПРООН) – найбільший міжнародний канал для на­дання багатосторонньої технічної та передінвестиційної допомоги. ПРООН діє в по­над 174 країнах що розвиваються. Нині здійснюється близько 5900 проектів, що фі­нансуються ПРООН, вартість яких становить 7, 5 млрд дол. ПРООН також здійснює керівництво низкою спеціальних фондів і програм:

– Фондом капітального розвитку ООН, який надає безкоштовні субсидії та довготермінові позики для здійснення населенням будь-яких найбідніших країн світу заходів самодопомоги;

– Фондом спеціальних заходів для найменш розвинутих країн, який надає тех­нічну допомогу для збільшення можливостей найбідніших країн у галузі планування, аналізу економічної політики та координації;

– Фондом ООН для дослідження природних ресурсів;

– Цільовим фондом ООН для діяльності в Судансько - Сахельському районі;

– Програмою добровольців ООН;

– Фондом ООН для розвитку в інтересах жінок;

– Фондом ООН для розвитку науки і техніки.

Найзначнішою міжнародною агенцією кредитування економічного розвитку є Група Світового банку, до складу якої входять:

– Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

– Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

– Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

– Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС );

– Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ).

Кожна з агенцій має свої кошти, терміни кредитування та здійснює відповідну політику. Зокрема, МБРР фінансує проекти розвитку на тривалий термін (до 35 років), за які править ринкові відсоткові ставки. Усі його позики мають гарантуватися уряда­ми країн-позичальниць і повертатись у твердій, конвертованій валюті. Натомість, МАР (або агенція пільгових позик) збільшує термін надання кредитів країнам, що роз­виваються, до 50 років. Ці кредити «погашаються» на вигідних умовах після 10-річно­го безвідсоткового відтермінування лише з помірною платою за послуги. На відміну від Світового банку, МАР не має свого капіталу і залежить від постійного поповнення своїх коштів країнами-учасницями. МФК бере участь у промислових проектах спіль­но з приватними інвесторами або як інвестор. МФК функціонує як каталізатор, об'єд­нуючи приватних інвесторів індустріальних країн і країн, що розвиваються. Корпора­ція формує свої інвестиційні фонди із внесків країн-учасниць у свій капітал, позичок у Світового банку на суму, що вчетверо перевищує свій недоторканний капітал та зали­шок, а також від продажу свого портфеля інвестицій приватним інвесторам (таким чином «рециклюючи» свої інвестиційні фонди). Мета створення БАГІ – сприяння над­ходженню інвестицій до країн, що розвиваються, зокрема: надання гарантій від неко­мерційних ризиків обраним нею інвесторам; консультація урядів країн, що розвива­ються, з питань розробки та реалізації стратегій, програм і процедур, що стосуються міжнародного інвестування; пропозиція рекламних послуг, а також спонсорування ді­алогів і зустрічей з питань інвестицій між міжнародними діловими колами й певним урядом-організатором. МЦУІС має на меті стимулювання приватних інвестицій шля­хом урегулювання конфліктів між іноземними інвесторами й місцевими урядами. Центр надає консультації, здійснює дослідницьку роботу та випуск видань з питань правового регулювання іноземних інвестицій.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал