Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Олданылып жатқан бағдарламаларға талдау және шолу жасау


Есептің қ ойылымы

Қ азіргі таң дағ ы коммерциялық қ ызметтің барлығ ы ірі фирмалардың дамуының жә не жұ мыс жасаудың ө те маң ызды факторларының бірі болып табылады. Бұ л коммерциялық қ ызмет ө ндірістің талаптарымен жә не тауарлардың орындауларымен, шаруашылық байланыстардың кү рделендіруімен, технико-экономикалық жә не ө німнің басқ а параметрлерінің қ ұ руындағ ы тұ тынушылар рольдерінің жоғ арлауымен байланысты ә рдайым ө згеру ү стінде. Сонымен қ атар, бұ л жерде, фирмалар қ ызметінің мінезі жә не ұ йымдасқ ан тү рлерінде, халық аралық шаруашылық жә не саудалар байланысындағ ы трансұ лттық бірлестіктердің мағ ынасының жоғ арлауының ө згерулері де ү лкен роль ойнайды.

Бұ лардың барлығ ы фирмалардан осы жаң а шарттарғ а бейімделуін талап етеді, сонымен қ атар экономикалық жә не ғ ылыми-техникалық процестерінде шық қ ан қ айшылық тарды жең уіне кө мек береді.

Ақ параттық технологиялар облысындағ ы жаң а жетістіктерге байланысты, сауда жә не коммерция процестерін ұ стап тұ ратын ақ параттық қ ызмет ұ йымдарын жаң а концепцияларғ а жеткізді. Ақ параттық –есептеу техникалардың дамуымен жә не ә р тү рлі қ олдануғ а арналғ ан есептеуіш желілердің қ ұ рылуына байланысты сауда жә не кә сіпкерліктің жаң а ұ йымдастыру формалары қ ұ рылды. Бұ ғ ан кіретіндер: электрондық кә сіпкерлік, электрондық сауда. Бұ ның ішіндегі ең кө п тарағ ан сауда-саттық а арналғ ан локальді есептеу жү йесі.

Рыноктык экономикада «ақ парат» негізгі тауарлардың бірі болып табылады. Коммерциялық жә не кә сіпкерлік қ ызметтің кө ркемдеп дамуы муниципальдық, банктік, биржалық ақ параттық жү йелермен, кө терме жә не бө лшек сауда ақ параттандырылуы, сауда ү йлерімен, ең бекті жә не жұ мысты басқ ару қ ызметімен, саудадағ ы тауарлардың жә не қ ызметтердің деректер қ орының қ ұ руымен, анық таламалық жә не аналитика-болжамдық ақ парат орталығ ының дамуымен, электрондық поштамен, мә ліметті электронды айырбастауымен байланысты. Ережеге сә йкес, бұ л жү йенің жұ мысы ә р тү рлі архитектурадағ ы локальді есептеу жү йесінде немесе корпоративті желі атқ а ие болғ ан біріктірулерде негізделеді.

Осы есептердің барлығ ын табысты дұ рыс шешу ү шін іс жү ргізу жұ мысында жә не ең бектің басқ ару рационализацияларында сайман тү рінде қ олданылатын компьютерлер жә не басқ а электронды қ ұ рылғ ылар ерекше орын алады.

Кейінгі кезде ақ параттық машиналардың қ олдануы кез-келген істің негізгі тү рі болып табылады. Мысалы, нақ ты маркетингтік жә не ө ндірістік жобалардың дайындауына керекті уақ ыттың қ ысқ аруы, реализация кезіндегі ө німге жатпайтын шығ ындарды азайту, бухгалтерлік, технологиялық жә не басқ а тү рдегі қ ұ жаттамаларда қ ателердің болмауы. Бұ лардың барлығ ы коммерциялық компанияларғ а экономикалық кү шті ә сер береді.

Ә рине, жұ мыста қ олданылатын компьютерлердің барлық потенциалды мү мкіншіліктерін кө рсету жә не қ ойылғ ан мақ саттарғ а барынша дұ рыс жету ү шін осы жұ мысқ а лайық ты бағ дарламалық жә не аппараттық қ ұ ралдар қ олданылады. Сондық тан, қ азіргі таң да, компания жұ мысына комек кө рсететін компьютерлік бағ дарламалар сонымен қ атар айқ ын тауарлар жә не олардың сандар кө лемі туралы ақ парат - коммерциялық компаниялар ү шін ө те қ ажет. Коммерциялық жә не кә сіпкерлік қ ызметтің табысты кө ркемдеп дамуы муниципальдық, банктік, биржалық ақ параттық жү йелермен, кө терме жә не бө лшек сауда ақ параттандырылуымен, тауар жә не қ ызмет кө рсету рыногының мә ліметтер банкісінің қ ұ рылуымен, анық тамалардың жә не аналитика-болжамдық ақ парат орталығ ының дамуымен, электрондық поштамен, мә ліметті электронды айырбастауымен жә не басқ алармен байланысты. Ережеге сә йкес бұ л жү йелердің барлық жұ мыстары ақ паратты деректер қ орына негізделеді. Деректер қ орының басқ ару жү йесі (ДҚ БЖ) автоматизациядағ ы бірқ атар жұ мыстарғ а айтарлық тай кө мек кө рсетеді.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал