Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


CASE технологиясы
CASE технологиялар кү рделі программалық жү йелерді талдау, жобалау, жасау жә не сү йемелдеу методологиялардың жиынтығ ы болып табылады. Олар ө зара біріктірілген автоматттандыру қ ұ ралдар кешені кө мегімен қ ұ рылымдық жә не обьектілік тұ рғ ыларғ а негізделеді. Кез-келген CASE технологиясы негізінен методология/ә діс/натация/қ ұ рал/парадигмасы алынады. Методология қ андай да бір тұ рғ ының негізінде жасалып, жұ мыстың қ адамдарын, қ адамдардың орналасу тә ртібін, сонымен қ атар ә дістер міндеттері мен ү йлестірілу ережелерін анық тайды. Ә діс қ андай да бір мақ сатқ а жету, яғ ни жұ мыстың белгілі бір қ адамын орындау тә сілін анық тайды. Натация деп модельдердің қ андай да бір класын сипаттау ү шін қ олданылатын таң балар жү йесін айтады. Натацияның графикалық жә не текстілік тү рлері болады. Графикалық натациялар графтар, диаграммалар, кестелер, схемалар тү рінде сипаттайды, ал текстілік натациялар модельдерді формальді жә не кә дімгі тілде сипаттайды. CASE технологияда натациялар жобаланатын жү йенің деректер элементтерінің жасау кезең дерінің қ ұ рылымын сипаттау ү шін қ олданылады. Қ ұ ралдар ә дістерді жү зеге асыру ү шін қ ажетті қ ұ рал - жабдық тарды қ ұ райды. Олар: графикалық жобаны жасау жә не жө ндеу қ ұ ралдары, жобаны абстракция дең гейі иерархиясы тү рінде ұ йымдастыру қ ұ ралдары. Сонымен қ атар тү рлі дең гейлер компьютердің сә йкестігін тексеру қ ұ ралдары. CASE қ ұ ралдардың мынадай тү рлерін бө ліп қ арауғ а болады. - талаптарды талдау, спецификациялармен қ ұ рылымдарды жобалау, интерфейстерді жө ндеудің CASE қ ұ ралдары (CASE1 - бірінші ұ рпағ ы). - программалық қ амсыздандыруды жасаудың толық ө мірлік циклін қ арастыратын біріктірілген орталардың жү зеге асыру жә не бастапқ ы текстерді генерациялаудың CASE қ ұ ралдары (CASE2 - екінші ұ рпағ ы). CASE1 негізінен графикалық модельдерді спецификацияларды жобалаудың экрандық редакторлар мен берілгендер сө здігін қ олдау қ ұ ралдарынан тұ рады. CASE2 айталық тай ү лкен мү мкіндіктерімен ерекшеленеді. Мұ нда жү йелік ақ парат пен жобалық процесін басқ ару бойынша ақ паратты бақ ылау, талдау жә не байланыстыру, жү йенің модельдері мен прототиптерін жасау, генерацияланғ ан программаларды тестілеу, мақ ұ лдау жә не талдау қ амсыздандырылады. 2. Кө п ең бекті қ ажет ететін операцияларды автоматтандыра отырып, қ азіргі заманғ ы CASE технологиялар программалаушы мамандардың ең бек ө німділігін айтарлық тай ө сіріп, жасалатын программалық қ амсыздандырудың сапасын кө терді. Олар: жоба спецификацияларының сә йкестігінің автоматты тү рде бақ ылануын қ амсыздандырады. жү йе прототипін жасау уақ ытын қ ысқ артады. жобалау жә не жасау процесін жеделдетеді. ө мірлік циклдің барлық кезең дері ү шін арналғ ан жобалық қ ұ жаттаманың қ азіргі заманғ ы стандарттарғ а сә йкес жасалуын автоматтандырады. кейбір программалық кодтарды тү рлі жасау платформалары ү шін генерациялайды. жү йе компонентін қ айтара қ олдану технологиясын қ олдайды. жобалық қ ұ жаттарды бастапқ ы кодтар бойынша қ алпына келтіру мү мкіндігін қ амсыздандырады. CASE технологиясының қ олданылуы. Программалық қ амсыздандырудың ө мірлік циклінің барлық кезең деріне ө згерістер ә келді. Мұ нда жасалатын программалық қ амсыздандырудың қ атаң ә рі кө рнекі сипатталуын орындайтын талдау жә не жобалау кезең деріне кө п ө згерістер енгізді. CASE технологияда қ олдануғ а кө шу кезінде программалық қ амсыздандыруды жасау процесіне енгізілетін сапалық ө згерістерді атап ө тейік. CASE қ ұ ралдарын қ олдану кү рделі программаларды қ амсыздандыруды жасауғ а кеткен ең бек шығ ынын айтарлық тай азайтуғ а мү мкіндік берді. Ол негізінен жаттау жә не бақ ылау процестерінен автоматтандыру нә тижесінде қ амтамасыз етеді.

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал