Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Программалық қамтамасыздандыру циклінің өмірлік айналымы


Автоматтандырылғ ан жобалауда ақ параттық жү йенің ақ параттық жү йенің программалық қ амтамасыздандыру циклінің ө мірлік айналымы модельі ақ параттық жү йеде ү лкен рольін атқ арады.

Ақ параттық жү йе программалық қ амтамасыздандыру ө мірлік айналымы бұ л программалық қ амтамасыздандыру ды қ ұ ру туралы шешімнен бастап аяқ талғ анғ а дейінгі ү здіксіз процесс.

Программалық қ амтамасыздандыру ө мірлік айналымы ‐ процесстердің орындалу жә не ө зара байланысының ретін, ө мірлік айналымы барысының есептерін жә не іс-ә рекетін анық тайтын структура. Ең кө п тарағ ан модельдер: каскадты, спиральды, аралық бақ ылауымен(с промежуточным контролем). Каскадты жә не аралық бақ ылау модельі программалық қ амтамасыздандыру ө мірлік айналымы келесі этаптарынан тұ рады: анализдеу, жобалау, іске асыру, енгізу(внедрение) жә не қ осшылау(сопровождение).

Каскадты модель ө мірлік айналымының жоғ арыды берілге этаптарды қ атаң тә ртіппен орандылғ анын қ алайды. Мұ ндай модельдің артық шылығ ы дайын болғ ан қ ұ жаттар комплектісінің дайын болғ ан ә рбір этапты жә не жұ мыс аяқ талуын жә не оғ ан сә йкес шығ ынын, мерзімін жоспарлауғ а мү мкіндігі.

Аралық бақ ылауымен модульі ө мірлік айналымды программалық қ амтамасыздандыруды қ ұ ру жә не қ олданудың нақ ты процессіне жақ ындатады. Каскадты модельден айырмашылығ ы ө мірлік айналымы ә рбір, кез-келген этапынан алдың ғ ы басқ а этаптарына тү зетулер(корректировка) жасауғ а болады. Сонымен бірге ПҚ сенімді қ амтамасыз етеді, бірақ ө ң деу мерзімін кө бейтеді.

Спиральды модельдің алдың ғ ы модельдердің кемшіліктерін тү зетуге мү мкіндік береді. Бұ л модельде негізгі кө ң іл алдың ғ ы: анализ жә не жобалау этаптарына бө лінеді. Спиральды схемада кезектегі этаптардағ ы аяқ талмағ ан жұ мыстан келесі этапқ а кө шуге мү мкіндік береді. Аяқ талмағ ан жұ мыс спиральдың кезекті орамында орындауғ а болады.

Соң ғ ы кезде компьютерлік технологиялар ү демелі тү рде дамып келеді жә не бұ л программалық қ амсыздандырудың ә сер етуде. Ә р бір жарты жылда кө птеген жаң а программалық ө німдер шығ уда.

Программалық қ амсыздандыру - технологиялық жұ мыс болып саналады, яғ ни программалық қ амсыздандырудың қ ұ рамына ортақ жү йелік жә не арнайы бағ дарламалық ө німдер, сонымен бірге техникалық қ ұ жаттар енеді.

Программалық жабдық таудың дә режелері ө здігінен пирамидалық қ ұ рылым сияқ ты. Ә рбір келесі дә реже программалық жабдық таудың ө ткен дә режесіне сү йенеді. Олай бө ліну есептегіш жү йенің жұ мысының барлық кезең деріне ың ғ айлы, программаны орнатқ аннан бастап оның іс жү зінде жұ мыс істегені мен техникалық қ ызмет кө рсеткеніне дейін. Ә рбір жоғ арыдағ ы дә реженің барлық жү йенің функционалдығ ын кө теретініне назар аударың ыздар. Мысалы, есептегіш жү йе базалық дә режедегі программалық жабдық таумен кө пшілік қ ызметтерді атқ аруғ а шамасы келмейді, бірақ жү йелік программалық жабдық тауды орнатуғ а мү мкіндік береді.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал