Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мәліметтердің кіріс көрсетілім пішімдерін анықтау. Мәліметтердің шығыс көрсетілім пішімдерін анықтау


Қ азіргі уақ ытта енгізудің тө рт негізгі тә сілін бө луге болады, ол нақ тыланғ ан қ азіргі МҚ БЖ – да мә ліметтерді редакциялауда жә не жү ктеуде:

•мә ліметтерді тікелей енгізу жә не кестелік режимде мә ліметтерді редакциялау;

•мә ліметтерді формалары арқ ылы редакциялау жә не енгізу;

•мә ліметтерді ө згерістерге сұ раныстар арқ ылы редакциялау, жү ктеу жә не енгізу;

• мә ліметтерді сыртқ ы кө здерден импорт арқ ылы енгізу. Мә ліметтердің енгізілуі кестелік режимде жә не форма арқ ылы нақ тылы МҚ БЖ – да мә ліметтердің ұ йымы кестелі сипаттама кө зқ арасымен кө бірек мағ ыналы болып табылады. Егер формалар тек енгізуге арналғ ан болса, мә ліметтердің кө рінуін жә не ө згеруін енгізілетін форма деп атайды.

Екінші тә сілді ә р баспа кесте жолдары тү рде бейнеленеді жә не экранда тек бір емес бірнеше жолдар бейнеленуі мү мкін, ол қ олданушығ а анализ жасауғ а жә не баспалар тобын бірденен қ арауғ а мү мкіндік береді. Сонымен бірге кесте ө рістері ү лкен кө лемде экранда кө лденең жолмен орналаспауы мү мкін. Бұ л жағ дайда қ олданушы бірденен барлық баспаларды емес, тек бірқ атар тік фрагменттерді кө реді жә не баспалардың пайда болуы бө лек объекті сияқ ты шамалы ө згереді. Барлық ө рістерді кө ру ү шін олардың кө лденең айналымдары ұ йымдастырылады.

Осылайша, бұ л жә не басқ а бейнелеу тә сілдері ө здерінің жетістіктері мен жеткіліксіздерін мең герген. Практика жү зінде барлық нақ тылы МҚ БЖ берілгендермен осы жә не басқ а тә сілдерін де жұ мыс жасауғ а мү мкіндік береді.

Мә ліметтерді енгізудің нақ тылануы кестелік режимде немесе формалар арқ ылы МҚ –ның сә йкес кестелерімен «ашылу» арқ ылы пайда болады. Кесте ашылуы кезінде мә ліметтер файлының беттері, ол кестенің қ арастырылатын баспаларынан тұ рады, буфердің оперативті жадына орналасады жә не сол немесе басқ аша режимде бейнеленеді.мә ліметтердің енуі жә не корректировкасы кестелі курсорды қ олдану арқ ылы пайда болады, ол кестелік редактордағ ы жұ мыс технологиясынан тә уелді.

Кестелік режимде кестелі курсор кестенің ұ яшық тары арқ ылы еркін ауыса алады, ол ә р моментте ағ ымдағ ы жол жә не ағ ымдағ ы ұ яшық деп аталатындарды анық тайды. Пернетақ тадан енген мә ліметтер автоматты тү рде ағ ымдағ ы ұ яшық қ а ауысады, яғ ни кестелі редактордағ ы кестелермен жұ мыс ұ қ сайды. Сонымен бірге кестелік редактормен салыстырғ анда тек бір принципті айырмашылық бар. МҚ БЖ – да мә ліметтерді енгізудің бірлік элементі белгіленіп қ ойғ ан бойынша кортеж – баспа болып табылады, яғ ни кестелік жол бө лек алынғ ан ұ яшық емес, тұ тасымен алынғ ан. Сондық тан МҚ БЖ ашық кесте режимінде анық (арнайы командалар арқ ылы) немесе анық емес(кестелі курсорды басқ а жолғ а ауыстырукезінде) етіп пайда болғ ан жолда ө згеріс фиксациясын қ ұ рады немесе МҚ –ның файлдарда жаң а жолды, яғ ни сә йкес транзакцияларды фиксирлейді. Осылайша енгізілген немесе корректирленген мә ліметтер байланысы ө ріс типтеріне қ ойылып, кілтті ө рістердің уникальды мағ ынасы, мә ліметтердің толық басқ а да шектелуінің орындалуы тексеріледі. Егер қ андай да бір сә йкессіздік пайда болса, онда нақ ты ұ яшық тар емес, барлық жолдардың фиксациясы қ айтарылады

Жаң а баспаның енгізілуі активизация арқ ылы кестенің соң ында арнайы ашық кестенің «бос» жолдарында пайда болады. Бірқ атар жағ дайларда кестелер тек жаң а мә ліметтердің енгізілуі ү шін ашыла алады – ол енгізуге ашылу режимі деп аталады. Бұ л жағ дайда ашық кестеде тек бір жаң а мә ліметтерді енгізуге арналғ ан «бос» жол кө рінеді

Қ азіргі МҚ БЖ –да баспа ө рістерін бейнелеудің тік тә сә лі электронды бланктер идеясымен бірге форма техникасына трансформаланды. Қ ұ рылымды ақ паратпен жаратылысты жә не интуитивті – тү сінікті тә сілмен жұ мыс кө птеген «кә дімгі» адамдар ү шін барлық мү мкін бланкілер, анкеталар жә не т.б. қ ағ азды формалар болып табылады. МҚ БЖ - дағ ы формалар қ олданушыларғ а арналғ ан ү йреншікті интерфейстің қ ұ рылымды мә ліметтерді имитациямен бланкінің «толуы», анкеталар жә не т.б. енгізу кезінде функцияларды орындайды. Форма баспаларды бейнелеуі немесе бір кестенің жаң а баспаларын енгізуге арналғ ан мү мкіндік алуы мү мкін. Бір жағ ынан нақ тылы МҚ БЖ – да бір баспаның барлық ө рістерін бірден шығ ару/кө руге арналғ ан қ олайлылық ты туғ ызуғ а қ арағ анда экранды форманың идеясы кө бірек пайдалы болып шық ты. Анық талғ ан жағ дайда, «қ ағ азды» ақ паратты технология – ол ААЖ мә ліметтері банкін автоматтандырады, енгізуді жә не мә ліметтердің білімін бірденен ақ паратты есептің реті бойынша кешенде қ арастырады. Мысалы, бухгалтериядағ ы сыбайлас командалардың есебін кө рсетерде сыбайлас бойынша кө рсетілген(Фамилиясы, Аты-жө ні, Бө лімі, Қ ызметі, Тел.) арнайы бланкілер жә не командировка бойынша мә ліметтер(Басталу уақ ыты, аяқ талу мерзімі, алынатын аванс, фактты шығ ындар, енгізу пункттері, қ ызметтік тапсырмалар) қ олданылады. Мұ ндай есепті автоматтандыру ү шін мә ліметтерді жобалау барысында кестенің қ алыпты талап етуінен шығ а отырып, жоғ ары есептен «қ ағ азды» бланктегі мә ліметтер бірнеше байланысты «Сыбайлас», «Іс-сапар», «Пункттер», «Қ ызметті тапсырмалар» кестелерімен бө лінеді.

МҚ БЖ формасының техникасы бірнеше байланысқ ан кестеде бірден ақ параттарды енгізуге арналғ ан «кешенді» электронды бланктерді қ ұ руғ а мү мкіндік береді. Мұ ндай формалар қ ұ рылымды(кү рделі) деп аталады жә не байланысатын кестелерде жаратылысты технологиялық жоспарда мә ліметтерді бірге енгізумен қ амтамасыз етеді. Кө бінесе мұ ндай тә сіл баспаларды енгізуге жә не қ арауғ а мү мкіндік береді, олар кестелерде «біреуі-кө біне» қ арым – қ атынасы мағ ынасымен болады. Баспалардың айналуы кезінде басты формада «1-ші» жолдағ ы базалық кестенің баспасын бейнелейтін, қ ұ рылымдық элементтерде, кейбір кездерде «тә уелді» формалар деп аталатын «кө п» жағ ындағ ы кестеден байланысқ ан баспалар айналады

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал